Naziv
Povijest grčkog jezika: Veze među grčkim rečenicama - parataksa i hipotaksa
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
51419
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente s pojmovima paratakse i hipotakse te s različitim oblicima zavisnog povezivanja rečenica, prikazati standardne i znanstvene opise rečenice, prikazati teorije o razvoju hipotakse iz paratakse, prikazati povijesni razvoj paratakse u grčkom, prikazati grčku sintaksu u kontekstu indoeuropske lingvistike.
Olakšati razumijevanje rečeničnih sastava te njihovo točno prevođenje.
Sadržaj
 1. Objašnjenja pojmova. Scheppers. Bakker. Wakker. Kohezija diskursa: tekst br. 15.
 2. Što je školska sintaksa: analiza gramatike Musić Majnarić, kakav je sustav, teorijski i praktični problemi. Dijelovi rečenice i njihova funkcija: tekst br. 1.
 3. Što je školska sintaksa: analiza gramatike Dukat. Dijelovi rečenice i njihova funkcija: tekst br. 2.
 4. Što je školska sintaksa: analiza gramatike Smyth. Pojam dopune i rekcija (rekcija imena i rekcija glagola): Lizija, Protiv Agorata; tekst br. 3.
 5. Sinteza: pokušaj procjene školskih gramatika: prepoznavanje teorijskih ishodišta, praktična primjenjivost. Pojam dopune i valencija glagola: tekst br. 4
 6. Centralna uloga glagola. Pojmovi dopuna, rekcija, valencija. Pojam dopune: usporedba rekcije i valencije glagola: tekst br. 5.
 7. Centralna uloga glagola. Pojam dopune: infinitiv i participi: tekst br. 6
 8. Sintaksa kod Rijksbarona i Michelazza. Pojam dopune: zavisna rečenica - preoblike: tekst br. 7
 9. Katičić - Sintaksa hrvatskoga jezika. Preoblike - subjekt i predikat: tekst br. 8
 10. Michelazzo. Preoblike - participi: tekst br. 9.
 11. Rijksbaron. Preoblike - rečenice: tekst br. 10.
 12. Dover. Weil. Goodell. Red riječi u grčkom jeziku: tekst br. 11
 13. Denniston. Rijksbaron. Čestice: tekst br.12.
 14. Denniston. Rijksbaron. Čestice: tekst br. 13.
 15. Klauza - rečenica - kolon - diskurs. Terminološka razgraničenja pojmova. Tekst br. 14.

Ishodi učenja
 1. Dobro znati i razumjeti pojmove grčke sintakse i njima podudarne pojmove hrvatske sintakse.
 2. Dobro znati i razumjeti ustroj grčke rečenice s osnovnim dijelovima i njihovim funkcijama.
 3. Dobro razumjeti pojam središnje uloge glagola u rečenici s pripadnim fenomenima rekcije, valencije i dopune.
 4. Razumjeti i u tekstovima razlikovati obavezne i neobavezne dopune u rečenici.
 5. Upoznati i razumjeti fenomen grčkih čestica; dobro razumjeti i razlikovati osnovna značenja najčešćih čestica proznih tekstova.
 6. Upoznati i prepoznati glavne vrste proznoga teksta (narativ, deskripcija, argumentacija).
 7. Upoznati glavna obilježja grčkog reda riječi i primjenjivati ih u analizi i razumijevanju tekstova.
 8. Upoznati odnos rečenice i diskursa. Razumjeti funkcioniranje rečenice kao dijela diskursa i mehanizme kohezije diskursa.
 9. Samostalno pronalaziti stručnu literaturu i dostupna pomagala na hrvatskom i stranim jezicima te se njima pravilno koristiti.
 10. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
Na predavanjima se razmatraju teorijska pitanja sintakse grčkoga jezika, od ustroja rečenice i funkcija njezinih dijelova, preko reda riječi u rečenici, funkcije i značenja grčkih čestica do razine diskursa.
Na seminarskom dijelu kolegija studenti pojmove rastumačene i razmotrene na teorijskom dijelu primijenjuju na odabranim tekstovima iz čitanke pripremljene za kolegij.
Metode ocjenjivanja
Ispit: pismeni i usmeni

Obavezna literatura
 1. Musić Majnarić 2004. Grčka gramatika. Zagreb.
 2. Emde Boas 2019. The Cambridge Grammar of Classical Greek. Cambridge.
 3. Katičić 2002. Sintaksa hrvatskoga jezika. Zagreb.
 4. Rijksbaron 1997. New approaches to the Greek article. Leiden-Boston.
 5. Denniston Dover 1966. The Greek Particles, Oxford.
 6. Rijksbaron 2002: The syntax and semantics of the Greek verb. Chicago.
 7. Michelazzo 2006. Nuovi itinerari alla scoperta del greco antico. Firenze.
 8. Smyth 1956. Greek grammar for colleges. Harvard.
 9. Dukat 1983. Gramatika grčkog jezika. Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Denniston 1952. Greek Prose Style. Oxford.
 2. Scheppers 2011. The Colon Hypothesis. Word order, discourse segmentation and discourse coherence in ancient Greek.
 3. Bakker Wakker 2009. Discourse Cohesion in Ancient Greek. Leiden-Boston.

Obavezan predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar