Naziv
Povijest grčkoga jezika: Grčki rečenični period klasičnoga i poklasičnoga razdoblja
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
51413
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Govorne vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Pregled grčkih zavisnih rečenica, treebanking (izrada rečeničnih stabala), uvod u ovisnosnu gramatiku
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: upoznavanje s programom i načinom rada.
 2. Zavisne upitne rečenice
 3. Zavisne izrične rečenice
 4. Zavisne uzročne rečenice
 5. Namjerne rečenice
 6. Posljedične rečenice
 7. Pogodbene rečenice: realne i eventualne
 8. Pogodbene rečenice: potencijalne i irealne
 9. Vremenske rečenice
 10. Odnosne rečenice
 11. Ovisnosna gramatika I
 12. Ovisnosna gramatika II
 13. Ovisnosna gramatika III
 14. Ovisnosna gramatika IV
 15. Ponavljanje i probna provjera znanja

Ishodi učenja
 1. Student prepoznaje različite vrste grčkih zavisnih rečenica
 2. Student može samostalno napraviti rečenično stablo grčke rečenice
 3. Student može sintaktički analizirati rečenicu
 4. pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta prijevodom teksta na hrvatski
 5. pokazati vladanje književnim hrvatskim jezikom stvaranjem jezično i stilski brižno dotjeranog prijevoda sa starogrčkog, prihvatljivog za objavljivanje
 6. prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u starogrčkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
Metode podučavanja
Predavanje, seminar u Računalnoj učionici
Metode ocjenjivanja
Student tokom semestra piše seminarski rad koji je uvjet za izlazak na ispit. Pismeni ispit. Dio ispita se polaže preko platforme Perseids gdje studenti predaju svoja rečenična stabla.

Obavezna literatura
 1. Horrocks, G. Greek: a History of the Language and its Speakers. London & New York 1997.
 2. Musić, Majnarić. Gramatika grčkoga jezika. Zagreb 1996.
 3. Palmer, L. R. The Greek Language. Oklahoma 1996.
 4. Smyth, Herbert Weir. Greek Grammar. Cambridge MA 1984.
 5. Bamman, Crane. Guidelines for the Syntactic Annotation of the Ancient Greek Dependency Treebank. Tufts 2008.
Dopunska literatura
 1. Chantraine, Pierre. Grammaire homérique. Paris 1948.
 2. Clark, Fox, Lappin (eds). The Handbook of Computational Linguistics and Natural Language Processing. Malden MA, Oxford 2010.

Obavezan predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 7. semestar