Naziv
Povijest grčkoga jezika: Helenistički grčki
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
51406
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Objašnjavanje osnovnih razlika između klasičnog (atičkog) i helenističkog grčkog na temelju reprezentativnih jezičnih izvora; uvod u povijesne okolnosti nastanka helenisitčkog grčkog, tj. koine.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: upoznavanje s programom rada i bibliografijom.
 2. Predavanje: kulturne i povijesne okolnosti nastanka atičke κοινή; izvori za poznavanje helenističkog grčkogSeminar: svjedočanstva antičkih pisaca o jezičnim promjenama
 3. Predavanje: fonologija I Seminar: pisma, natpisi
 4. Predavanje: fonologija II Seminar: pisma, natpisi
 5. Predavanje: morfologija I Seminar: pisma, natpisi
 6. Predavanje: morfologija II Seminar: pisma, natpisi
 7. Predavanje: sintaksa Seminar: Epiktet
 8. Predavanje: leksik I Seminar: Hariton
 9. Predavanje: leksik II Seminar: Hariton
 10. Predavanje: Septuaginta Seminar: Septuaginta
 11. Predavanje: novozavjetni grčki I Seminar: Novi Zavjet
 12. Predavanje: novozavjetni grčki II Seminar: Novi Zavjet
 13. Predavanje: sudbina grčkih dijalekata u helenizmu Seminar- magijski papirusi
 14. Predavanje: grčki jezik nakon helenističkog i rimskog razdoblja Seminar: Frinih
 15. Ponavljanje i probna provjera znanja

Ishodi učenja
 1. Student razlikuje klasične gramatičke oblike grčkog jezika od helenističkih
 2. Student razumije osnovne tendencije u razvoju fonološkog sustava grčkog jezika u helenizmu
 3. Student razumije osnovne tendencije u razvoju morfološkoga sustava grčkog jezika u helenizmu
 4. Student razumije osnovne pojave u sintaksi helenističkog grčkog
 5. prepoznati, razlikovati i opisati obilježja dijalektalnih varijeteta starogrčkog jezika
 6. Student primjenjuje stečeno znanje na nastavi iz kolegija koji se bave kasnijim fazama grčkog jezika
 7. Student razumije sociolingvističku situaciju na pojedinim područjima Aleksandrova carstva i njezin utjecaj na razvoj jezika
 8. Student prepoznaje osnovna obilježja grčkog jezika Novog Zavjeta
 9. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima u grčkoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 10. uočiti i objasniti fonološka, morfološka, sintaktička i semantička odstupanja od klasičnog atičkog standarda karakteristična za starogrčke tekstove iz helenističkog razdoblja
 11. Student prepoznaje utjecaj hebrejskog izvornika u grčkom prijevodu Biblije
Metode podučavanja
Predavanje, čitanje i analiza tekstova
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Browning, R. Medieval and Modern Greek. Cambridge 1982.
 2. Horrocks, G. Greek: A History of the Language and its Speakers. London & New York 1997.
 3. Palmer, L. R. The Greek Language. Oklahoma 1996.
Dopunska literatura
 1. Bakker, Egbert (ed.). A Companion to Ancient Greek Language. Malden MA & Oxford 2010.
 2. Blass, F., A. Debrunner. A Greek Grammar of the New Testament. Cambridge 1961.
 3. Erskine, A. (ed.) A Companion to the Hellenistic World. Malden MA & Oxford 2003.
 4. Evans, T. V., D. D. Obbink (ed.). The Language of the Papyri. Oxford 2010.
 5. Gutzwiller, Kathryn. A Guide to Hellenistic Literature. Malden MA & Oxford 2007.
 6. Hariton. Zgode Hereje i Kaliroje. Zagreb 1989.
 7. Pernot, H. Introduction a l'etude du dialecte tsakonien. Paris 1934.

Obavezan predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar