Naziv
Češka stilistika
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
185382
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente sa središnjim pojmovima stilistike kao jezikoslovne discipline, s osnovnim odlikama glavnih funkcionalnih stilova u suvremenom češkom jeziku te s karakterističnim zvukovnim, grafijskim, morfološkim, sintaktičkim i leksičkim sredstvima stilskoga oblikovanja tekstova u okviru pojedinih funkcionalnih stilova.
Sadržaj
 1. Funkcionalna stilistika
 2. Osnovni stilistički pojmovi
 3. Stilotvorni čimbenici
 4. Stilska raslojenost češkog jezika
 5. Stilska karakteristika jezičnih sredstava suvremenoga češkoga jezika: fonologija
 6. Stilska karakteristika jezičnih sredstava suvremenoga češkoga jezika: morfologija
 7. Stilska karakteristika jezičnih sredstava suvremenoga češkoga jezik: sintaksa
 8. Stilska karakteristika jezičnih sredstava suvremenoga češkoga jezika: leksik
 9. Jednostavni priopćajni stil
 10. Stručni stil
 11. Administrativni stil
 12. Publicistički stil
 13. Umjetnički stil
 14. Retorički i esejistički stil
 15. Razvoj češke stilistike

Ishodi učenja
 1. analizirati i raščlanjivati strukturu različitih vrsta tekstova na češkom jeziku te objasniti njihovu pragmatičnu funkciju
 2. interdisciplinarno povezati i upotrijebiti znanja i vještine stečene na preddiplomskom i diplomskom studiju bohemistike sa svojim drugim studijskim programom
 3. kritički čitati te samostalno interpretirati književni tekst, služeći se sekundarnom znanstvenom i stručnom literaturom
 4. na temelju stečenih znanja nastaviti formalno i samostalno obrazovanje iz područja bohemistike s posebnim osvrtom na lingvistiku
 5. primijeniti jezično-gramatičko znanje primjereno zadanoj komunikacijskoj situaciji u izražavanju vlastitih stavova na češkome jeziku
 6. samostalno oblikovati opsežniji strukturirani pismeni i usmeni tekst o složenim temama na češkom jeziku birajući odgovarajući stil
 7. samostalno osmisliti teme istraživanja, prikupiti potrebnu građu i interpretirati je služeći se metodom povezivanja teorijskih i novostečenih praktičnih znanja
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Pisani prijevodi i eseji tijekom semestra. Završni esej na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. ČECHOVÁ, Marie i sur., Současná stylistika, Praha, Karolinum, 2008.
 2. KARLÍK, Petr i sur., Nový encyklopedický slovník češtiny, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. (mrežno izdanje: https://www.czechency.org/)
 3. KŘISTEK, Michal, Stylistika češtiny: úvodní kurs (základy teorie a praktická cvičení). Brno: Nakladatelství Vlastimil Johanus, 2011.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij