Naziv
Povijest institucija u Hrvatskoj
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
117590
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti se upoznaju s ustrojem i djelovanjem ustanova nadležnih za hrvatske krajeve s posebnim osvrtom na razvoj institucija, njihovu nadležnost i međusobnu ovisnost.
Sadržaj
 1. Ustroj i djelovanje institucija srednjovjekovne Hrvatske: središnja vlast (vladar, herceg, ban, Hrvatski sabor, konferencije, protonotar i dr.), županije, gradovi i općine, vjerske ustanove, vlastelinstva.
 2. Institucije Ugarskog kraljevstva do 1526.
 3. Institucije Mletačke republike. Mletačka uprava u Dalmaciji.
 4. Središnje institucije Habsburške monarhije od 1526.
 5. Hrvatske zemlje pod turskom upravom.
 6. Ustroj uprave na području Vojne krajine.
 7. Institucije u Istri i Rijeci.
 8. Reforme Marije Terezije i Josipa II.
 9. Ilirske provincije i francuska uprava
 10. Austrijska uprava u Dalmaciji i Istri do 1848.
 11. Ustroj javne uprave 1848-1918. Središnji uredi u Beču i Budimpešti. Kraljevina Dalmacija, Hrvatska i Slavonija. Pravosuđe 1848-1918.
 12. Upravna i teritorijalna organizacija Kraljevine SHS / Kraljevine Jugoslavije, ustroj pravosuđa, školski sustav, vojska, gospodarstvo.
 13. Istra, Rijeka i Zadar pod talijanskom upravom od 1918. do 1923.
 14. Upravna i teritorijalna organizacija Nezavisne Države Hrvatske. Pravosuđe, javne službe, vojska i školstvo u NDH. Postrojbe i ustanove stranih sila na hrvatskom području za 2. svjetskog rata. Ustroj i djelovanje partizanskih civilnih i vojnih organa vlasti.
 15. Upravni i teritorijalni ustroj Hrvatske u razdoblju socijalizma. Ustroj i nadležnosti saveznih tijela i ustanova. Republička tijela uprave i javne ustanove. Lokalna samouprava. Pravosudni sustav. Obrazovni sustav. Reforme političkog i gospodarskog sustava. Društveno-političke organizacije. Sustav uprave nakon 1990. godine.

Ishodi učenja
 1. Objasniti povijesni razvoj institucija
 2. Navesti propise o upravljanju arhivima
 3. Razviti kritičku svijest o znanstvenom diskursu.
 4. Kompetentno analizirati povijesne izvore.
 5. Kompetentno analizirati historiografsku literaturu.
 6. Artikulirati istraživačka pitanja.
 7. Prezentirati preliminarne i završne istraživačke rezultate.
 8. Prenositi stečena znanja i kompetencije.
 9. Usvojiti temeljne vještine istraživačkog rada odnosno steći uvid u tehnička znanja i postupke osobito za rad u arhivima, knjižnicama i sl.
 10. Uvođenje u temeljne vještine istraživačkog rada odnosno postizanje uvida u tehnička znanja i postupke osobito za rad u arhivima, knjižnicama i sl.
 11. Tumačiti povijesni razvitak informacijske struke i preispitivati mogućnosti njenog budućeg razvoja
 12. Stvarati i upravljati analognim i digitalnim zbirkama, fondovima, serijama, podserijama, dosjeima, predmetima, zapisima i dokumentima
Metode podučavanja
predavanje, seminar, praktični rad
Metode ocjenjivanja
pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. I. Beuc, Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, Zagreb, 1985.
 2. I. Beuc, Povijest institucija državne vlasti u Hrvatskoj (1527-1945), Zagreb 1969.
 3. J. Kolanović, Hrvatski sabor od narodnih zborovanja do građanskog sabora 1848, u:, Hrvatski sabor Zagreb 1994: str. 9-59.
 4. N. Stančić, Hrvatski građanski sabor 1848-1918, u: Hrvatski sabor, Zagreb 1994., str. 6198.
Dopunska literatura
 1. M. Horvat, K. Bastaić, H. Sirotković, Rječnik historije države i prava, Zagreb 1968.
 2. A. Dabinović, Hrvatska državna i pravna povijest, Zagreb 1990.
 3. J. Kolanović, Hrvatske kraljevinske konferencije, u: Hrvatske kraljevinske konferencije, Zagreb 1985:15-43.
 4. F. Čulinović, Državnopravni razvitak Jugoslavije, Pravni fakultet, Zagreb, 1981.
 5. Ing-registar, Inženjerski biro, Zagreb kao sekundarna publikacija za traženje zakonskih i podzakonskih akata te Narodne novine

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij