Naziv
Povijest knjige i knjižnica
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
51392
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Stjecanje znanja o povijesti pisma, knjige, knjižnica, čitanja i knjižničarstva te razumijevanje njihovog povijesnog razvoja i konteksta.
Sadržaj
 1. Srednji istok: Sumerani, Babilonci, Ebla, Ugarit, Feničani, Židovi
 2. Egipat (tri pisma i značenje zapisivanja) i Daleki Istok - Indija i Kina
 3. Kretsko-mikenska kultura, pismo, knjige i knjižnice u Grčkoj i Rimu, Etruščani
 4. Pretkolumbovske američke civilizacije - pismo i načini komunikacije
 5. Europsko srednjevjekovlje - prepisivačke radionice, rukopisna knjiga
 6. Knjiga i knjižnice u razdoblju humanizma i renesanse, zabranjene knjige, oblik i uloga knjige
 7. Počeci tiskarstva u Europi (Gutenberg, inkunabule), počeci tiskarstva u Hrvatskoj (hrvatski tiskari u Europi, tiskare u Hrvatskoj)
 8. Knjiga i knjižnice od razdoblja renesanse do Francuske revolucije
 9. Načini cenzure u razdoblju od renesanse do Francuske revolucije
 10. Oprema knjiga, organizacija knjižnica i progoni knjiga od Francuske revolucije do Prvoga svjetskog rata
 11. Proizvodnja knjige u 19. i početkom 20. stoljeća
 12. Nakladništvo i knjižarstvo u 19. i 20. stoljeću
 13. Progoni knjiga u 19. i 20. stoljeću
 14. Posjet Zbirci rukopisa i starih knjiga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
 15. predrok

Ishodi učenja
 1. Opisati i objasniti razvoj knjige kroz povijest
 2. Analizirati i opisati funkcioniranje knjižnica kroz povijest
 3. Objasniti uzroke i posljedice cenzure kroz povijest
 4. Razlikovati informacijske izvore i razumjeti njihov povijesni razvoj
 5. Objasniti razvoj i nastanak knjižničarske struke
 6. Objasniti razvoj referentnih publikacija kroz povijest
 7. Opisati nastanak i povijesni razvoj novina i časopisa
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, sustav učenja na daljinu (e-učenje)
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit - 60% ocjene
Seminarski rad i aktivnost na seminaru - 30% ocjene
Redovitost na nastavi i aktivnost u sustavu za učenje na daljinu - 10% ocjene

Obavezna literatura
 1. Hebrang Grgić, Ivana. Kratka povijest knjižnica i nakladnika : s kodovima i aplikacijom. Zagreb : Naklada Ljevak, 2018.
 2. Stipčević, Aleksandar. Povijest knjige. Zagreb : Matica hrvatska, 2006.
Dopunska literatura
 1. Stipčević, Aleksandar. Socijalna povijest knjige u Hrvata : Knjiga I. : Srednji vijek. Zagreb : Školska knjiga, 2004.
 2. Stipčević, Aleksandar. Socijalna povijest knjige u Hrvata : Knjiga II. : od glagoljskog prvotiska do Hrvatskog narodnog preporoda. Zagreb : Školska knjiga, 2005.
 3. Stipčević, Aleksandar. Socijalna povijest knjige u Hrvata : Knjiga III. : od početka Hrvatskog narodnog preporoda do danas. Zagreb : Školska knjiga, 2008.
 4. Stipčević, Aleksandar. O savršenom cenzoru : iliti priručnik protiv štetnih knjiga i njihovih autora. Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1994.
 5. Stipanov, Josip. Knjižnice i društvo. Zagreb : Školska knjiga, 2010.
 6. Hebrang Grgić, Ivana. Cenzura : neizostavan čimbenik razvoja ljudske misli i društva. // Aleksandru Stipčeviću s poštovanjem. Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2008. Str. 135-166.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar