Naziv
Povijest kulture i umjetnosti njemačkog govornog područja
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
124296
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Predavanje studentima treba pružiti podršku pri samostalnom stjecanju pregleda nad važnim događajima i artefaktima povijesti umjetnosti i kulture. Kolegij predstavlja poziv na samostalan rad na analizi problema povezanih s tom temom, pri čemu u središtu stoji pojam prevođenja. Kronološkim redom, kolegij se orijentira prema kulturnoj povijesti onako kako ju postavlja V. Žmegač (Od Bacha do Bauhausa, Zagreb 2006), koji se na kolegiju fragmentarno i prevodi (praktični dio). Pedagoški ciljevi: - produbljavanje „zemljoznanstvenih“ i „interkulturnih“ spoznaja o njemačkom govornom području; - stjecanje sposobnost pravilnog povijesnog i kontekstualnog klasificiranja događaja i artefakata; - stjecanje medijske kompetencije pri usvajanju umjetničkopovijesnih i kulturnopovijesnih sadržaja; - jačanje teorijske kompetencije za bavljenje poviješću umjetnosti i kulture; - vježbanje pisanog prevođenja s hrvatskog na njemački; - jačanje prezentacijske kompetencije.
Sadržaj
 1. Uvod i objašnjenje studentskih obveza
 2. Luther, Poslanica o prevođenju
 3. Od Srednjeg vijeka do baroka
 4. Metaforika svjetla i reevaluacija prošlosti: Početak kulturne moderne
 5. Otkrivanje prirode u književnosti i znanosti
 6. Univerzalnost njemačke glazbene kulture
 7. Estetika originalnosti
 8. U znaku romantike
 9. Kultura i industrijalizacija
 10. Moderna u Njemačkom carstvu
 11. Kulturna težišta u Weimarskoj republici
 12. Od podjele Njemačke do ponovnog ujedinjenja
 13. Od podjele Njemačke do ponovnog ujedinjenja
 14. Od podjele Njemačke do ponovnog ujedinjenja
 15. Od podjele Njemačke do ponovnog ujedinjenja

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti najvažnije autore i djela njemacke književnosti i pridružiti ih odgovarajucim stilskim formacijama i književno-povijesnim razdobljima.
 2. Samostalno istražiti, usporediti i komentirati elemente kulturnoga, društvenog i povijesnog transfera u zemljama njemackoga govornog podrucja.
 3. Samostalno prevesti tekstove s njemackog jezika na hrvatski i s hrvatskog na njemacki za koje nisu potrebna posebna strucna znanja.
 4. Upotrijebiti morfološki, sintakticki, semanticki i stilisticki ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog njemackog jezika.
Metode podučavanja
Predavanja, gostujuća predavanja, diskusija, grupni rad, rad na tekstu, prevođenje.
Metode ocjenjivanja
Redovno pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, prijevod (najmanje dvije A4 stranice probnog prijevoda, font 12pt, A4), pismeni završni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Ein Reader wird vorbereitet. A. Primarna literatura: Žmegač, Viktor: Od Bacha do Bauhausa: povijest njemačke kulture. Zagreb 2006.
 2. Elizabeth L. Eisenstein: The printing revolution in early modern Europe. Cambridge 2005.
 3. Martin Luther: Sendbrief vom Dolmetschen (1530), Jochen Hörisch: Theorie-Apotheke: eine Handreichung zu den humanwissenschaftlichen Theorien der letzten fünfzig Jahre, einschließlich ihrer Risiken und Nebenwirkungen. Berlin 2010.
 4. Stephen Greenblatt: Was ist Literaturgeschichte? Frankfurt am Main 2000.
Dopunska literatura
 1. Elizabeth L. Eisenstein: The printing revolution in early modern Europe. Cambridge 2005
 2. Martin Luther: Sendbrief vom Dolmetschen (1530)
 3. Jochen Hörisch: Theorie-Apotheke: eine Handreichung zu den humanwissenschaftlichen Theorien der letzten fünfzig Jahre, einschließlich ihrer Risiken und Nebenwirkungen. Berlin 2010
 4. Stephen Greenblatt: Was ist Literaturgeschichte? Frankfurt am Main 2000
 5. Gotthart Wunberg (Hg.): Die Wiener Moderne. Literatur, Kunst und Musik zwischen 1890 und 1910. Stuttgart 1981

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij