Naziv
Češke jezične vježbe II
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
36059
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj kolegija Češke jezične vježbe 2 je razvijanje početne vještine slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na češkom jeziku i stjecanje komunikativne kompetencije na elementarnoj razini primjenjive u ograničenom broju situacija svakodnevne komunikacije.
Sadržaj
 1. Tekst: Tučňák. Vejce. Zebra. Bourec. Housenka. Chameleón Deklinacija osobnih zamjenica.
 2. Lokativ i instrumental množine. Konverzacija: Umíte studovat?
 3. Tekst: O Kateřince a tlustém červeném svetru. Příběh s revizorem. Deklinacija – iznimke i kompliciranije deklinacije.
 4. Prilozi. Konverzacija: Rostliny.
 5. Tekst: Cestování autostopem. Chvála pravé chvíle. O staré koleji.
 6. Tvorba i deklinacija posvojnih pridjeva „otcův“ i „matčin“. Konverzacija: Vtipy.
 7. Ponavljanje. Prepričavanje i objašnjavanje književnog teksta.
 8. Tekst: Ve zdravém těle zdravý duch. Zdravotní potíže. Nemoc. Instrumental jednine.
 9. Deklinacija imenica tipa „předseda“ i „soudce“. Konverzacija: Sportování.
 10. Tekst: Praha – hlavní město České republiky. Pavel na návštěvě v Praze. Nominativ i vokativ množine.
 11. Deklinacija imenica tipa „růže“ ,„píseň“ i „kost“. Konverzacija: Slovesa pohybu.
 12. Tekst: Kulturní život. Pražské jaro. Volný čas. Kondicional. Genitiv množine.
 13. Deklinacija imenica tipa „město“ i „moře“. Konverzacija: Pozvání.
 14. Tekst: Česko. Imperativ. Dativ i akuzativ množine.
 15. Deklinacija imenica tipa „kuře“ i „stavení“. Konverzacija: Zeměpis.

Ishodi učenja
 1. povezivati znanja iz razlicitih lingvističkih disciplina i usporediti češko-hrvatske podudarnosti i različitosti
 2. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 3. samostalno prevesti s češkog na hrvatski i s hrvatskog na češki jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 4. slijedom relevantnih lingvističkih pristupa opisati i objasniti fonetske, fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u češkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
Metode podučavanja
Usmena prezentacija nastavnog materijala, korištenje udžbenika, interakcija sa studentima, uporaba pismenih i usmenih leksičko-gramatičkih zadataka, korištenje audiomaterijala i videomaterijala.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit obuhvaća gramatičko gradivo (80% pozitivnih odgovora u testu znanja),
usmeni dio ispita nakon položenog pismenog ispita provjerava sposobnost komunikacije u
svakodnevnim situacijama i sposobnost objašnjavanja književnih tekstova iz udžbenika.

Studenti su odslušali predmet i stekli pravo pristupanja ispitu ako ispune sve obveze:
- redovno pohađanje nastave,
- redovno obavljanje zadataka - pismenih i usmenih.

Obavezna literatura
 1. Novosad, Alen: Češki jezik I: Priručnik za učenje češkog jezika; FF-Press, Zagreb, 2011.
 2. Sesar, D. (2002): Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb.
 3. https://prirucka.ujc.cas.cz/
Dopunska literatura
 1. Sesar, D. (2001): Češki u 30 lekcija, Zagreb.
 2. Pravidla českého pravopisu. Praha: Český spisovatel, 2011.
 3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2001), Praha.
 4. Ribarova, Z. (1991): Pregled češke gramatike s vježbama, Zagreb.
 5. B. Havránek; A. Jedlička: Stručná mluvnice česká, Praha, Fortuna, 2002.

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar