Naziv
Povijest mađarskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
124323
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s osnovnim zadatcima proučavanja jezika u dijakroniji, na temelju analize jezičnopovijesnih izvora pokazati kakve su jezične promjene (fonološke, morfološke, pravopisne i kelsičke) rezultirale današnjim stanjem mađarskog jezika ukazujući na njihove međusobne povezanosti.
Sadržaj
 1. Jezičnopovijesni izvori (jezični spomenici, dijalekti, srodni jezici, kontaktni jezici, stare mađarske gramatike i pravopisi). Etimološki rječnici, baze podataka, online izvori.
 2. Jezične promjene na fonološkoj razini. Sustav vokala na početku staromađarskog doba. Vokalizacija, velarno i, promjene u strukturi sloga, razlozi nastanka višekorijenskih varijanti.
 3. Jezične promjene na morfološkoj razini. Stari oblici za perfekt, razvoj prefiksalnog i sufiksalnog sustava, članovi.
 4. Mađarski leksik: temeljni leksik ugrofinskog porijekla, posuđenice iz vremena prije i poslije doseljena u Panonsku nizinu.
 5. Mađarsko-hrvatski jezični dodiri u prošlosti. Hungarizmi u hrvatskom i slavizmi (kroatizmi) u mađarskom.
 6. Povijest pisma i pravopisa. Od kacelarijskog, protestantskog i katoličkog do prvog službenog pravopisa iz 1832. Nastojanja na ujednačavanju.
 7. Analiza prvih jezičnih spomenika: Tihanjska listina (Tihanyi Alapítólevél)
 8. Analiza jezičnih spomenika iz doba Arpadovića: Nadgrobni plač (A halotti beszéd és Könyörgés kao primjer prvog cjelovitog teksta napisanog na mađarskom jeziku.
 9. Analiza jezičnih spomenika iz doba Arpadovića: Staromarijanski plač (Ómagyar Mária-siralom).
 10. Kodeksi: analiza legende o svetoj Margiti (Margit-legenda).
 11. Ponavljanje i sistematizacija gradiva.
 12. Priprema za ispit.
 13. Jezična poredba; tipološka, genetska i arealna klasifikacija jezika. Dijakronija i sinkronija u proučavanju jezika, poredbeno-povijesna znanost o jeziku.
 14. Pitanje jezičnog srodstva – Zašto ugrofinski? .
 15. Povijest jezika - zašto se u jeziku događaju promjene? Što se u jeziku mijenja. Razdoblja povijesti mađarskog jezika.

Ishodi učenja
 1. Biti sposbni čitati s razumijevanjem tekstove iz starog i srednjemađarskog doba.
 2. Moći prepoznati i izdvojiti jezične osnovne jezične-gramatičke pojave u navedenim tekstovima iz starog i srednjemađarskog doba.
 3. Moći samostalno na mađarskom jeziku navesti periode razvoja mađarskog jezika i kratko opisati glavne sociolingvističke pokazatelje tog doba.
 4. Moći smjestiti mađarski jezik na jezičnom stablu uralskih jezika, moći navesto najvažnija vremenska čvorišta u postupnom osamostaljenju mađarskog jezika.
Metode podučavanja
Fronatalna nastava, analiza tekstova
Metode ocjenjivanja
Prisustvovanja nastavi najmanje 70%, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Nádasdy Ádám 2020. Milyen nyelv a magyar? Budapest: Corvinakiadó.
 2. H. Varga M. (2020) Rendhagyó nyelvtörténet. Budapest: Károli Gáspár Egyetem - L'Harmattan Kiadó.
 3. É. Kiss Katalin – Gerstner Károly – Hegedűs Attila 2013. Fejezetek a magyar nyelv történetéből. PKKE BTK, Piliscsaba. 8–46, 54–56, 103–105, 113–126.
 4. Dömötör Adrienne 2007. Nyelvtörténeti kérdések és válaszok a magyar mint idegen nyelv tanításában. THL2 (Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture) 1– 2: 5–15.
Dopunska literatura
 1. Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Dunakanyar, Budapest, 2000. Ebből: A magyar nyelv története c. fejezet pp. 56-84.; valamint a nyelvrokonságra vonatkozó részek: pp. 26-53.
 2. Nyelvemlékek. Országos Széchényi Könyvtár. Multimédiás felület. www.nyelvemlekek.oszk.hu

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar