Naziv
Povijest poljskoga književnog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
51441
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje studenata sa standardizacijom poljskoga jezika, prikaz najstarijih spomenika poljske pismenosti i prikaz tipoloških karakteristika poljskoga jezika. Upoznavanje s metodologijom povijesno-lingvističkog rada, s metodološkom osnovom ponuđenom od strane poljskih lingvista i s periodizacijom povijesti poljskoga jezika. Predmet je osnova kako za studente diplomskih lingvističkih tako i kulturoloških studija.
Sadržaj
 1. Suvremeni poljski jezik. Rezimiranje povijesti poljskoga jezika.
 2. Uvod, organizacija nastave, raspored, studentske obveze, literatura.
 3. Slaveni kao dio indoeuropske obitelji. Preci poljskoga jezika; podjela slavenskih jezika i njegova kratka karakteristika; poljski jezik u okružju drugih; jezična liga, jezično srodstvo; osnovni termini.
 4. Praslavenski jezik i njegovi sljedbenici.
 5. Periodizacija razvoja poljskoga jezika - teorije i kriteriji podjele; metodologija lingvističkih istraživanja.
 6. Najvažnije jezične promjene pretpismenog doba I. samoglasnici.
 7. Najvažnije jezične promjene pretpismenog doba II. - suglasnici.
 8. Leksik očuvan iz praslavenskog doba; najstarije posuđenice u suvremenom poljskom jeziku.
 9. Uloga nastanka poljske države u oblikovanju poljskoga jezika.
 10. Karakteristika i podjela pismenog razdoblja.
 11. Najvažniji spomenici poljske pismenosti staropoljskog perioda i prvi zapisi na poljskome jeziku.
 12. Počeci i razvoj poljskog pisma; prve gramatike poljskoga jezika; prvi rječnici.
 13. Nastanak poljskog standardnog jezika; opća karakteristika jezika srednjopoljskog razdoblja; najvažnije jezične promjene; strani utjecaj; rječnici; gramatike; jezik i stil tog razdoblja.
 14. Novopoljsko razdoblje od XVIII. stoljeća do početka II. svjetskog rata.
 15. Poljski jezik nakon 1939. Jezik ratnog razdoblja. Poljski jezik nakon rata. Poljski jezik nakon 1989. godine.

Ishodi učenja
 1. prepoznati povijesne, društvene i kulturne poveznice između Hrvatske i Poljske te stečeno znanje primijeniti u različitim translatološkim i komunikacijskim situacijama
 2. povezivati znanja iz različitih lingvističkih disciplina i usporediti poljsko-hrvatske podudarnosti i različitosti
 3. služeći se metajezikom različitih lingvističkih disciplina u poljskom jeziku, predložiti adekvatne terminološke ekvivalente u hrvatskom
Metode podučavanja
- predavanje uz power point prezentacije
- studentsko izlaganje seminarskih radova i rasprava

Metode ocjenjivanja
Studenti tijekom semestra pišu tri kolokvija. U zaključnu ocjenu ulaze ocjene iz kolokvija, kvaliteta seminarskog izlaganja, sudjelovanje u nastavi te ocjena iz završnog ispita.

Obavezna literatura
 1. B. Walczak: Zarys dziejów języka polskiego, Wrocław 1999.
 2. S. Dubisz: Język, historia, kultura, Warszawa 2002.
 3. D. Sesar: Putovima slavenskih književnih jezika, Zagreb 1996. s.87-90
 4. A. Dąbrowska: Język polski, Wrocław 1998., s.5-25.
 5. M. Tymowski: Kratka povijest Poljske, Zagreb 1999.
 6. D. Podlawska, I. Płóciennik: Leksykon nauki o języku, Bielsko Biała 2002
 7. H. Dalewska-Greń: Języki słowiańskie, 1997. s. 560-605.
Dopunska literatura
 1. Z. Klemensiewicz: Historia języka polskiego, Warszswa 1981.
 2. L. Moszyński: Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa 1984.
 3. T. Lehr-Spławiński: Uwagi o języku , Kraków 1936.
 4. Z. Klemensiewicz: O różnych odmianach współczesnej polszczyzny,Warszawa 1953.
 5. T. Milewski: Teoria, typologia i historia języka polskiego, Kraków, 1993.
 6. M. Wójtowicz: Początki pisma słowiańskiego, Poznań, 2000.

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar