Naziv
Povijest ranih civilizacija
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
4
Šifra
36033
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija da osposobi studente za razumijevanje najvažnijih procesa u dugom povijesnom trajanju prostora, na kojem nastaju prva organizirana društva. Kolegijem ih upoznajemo s osnovnom terminologijom i kronologijom, suvremenim paradigmama i mogućim teorijskim i praktičnim pristupima u istraživanju najstarije povijesti čovječanstva. Jedan je od najvažnijih ciljeva kolegija da studenta upućuje na samostalan rad (rad na literaturi, rad na izvorima).
Sadržaj
 1. Predavanje: Upoznavanje s problematikom stare povijesti. Razgovor sa studentima, upoznavanje studenata s načinom rada, osnovnom literaturom, ispitima i dr. Pregled povijesti istraživanja najstarije povijesti čovječanstva, stanje historiografije danas: teorijski pristupi i znanstvene discipline koje se bave istraživanjem različitih aspekata povijesti ranih civilizacija. Upoznavanje s osnovnim kronološkim smjernicama, znanstvenim metodama i pristupima istraživanju stare povijesti. Seminar: Organiziranje radnih grupa i predstavljanje plana rada. U prvom seminaru naglasak je na upoznavanju s načinom rada, literaturom te strukturom i izgledom seminarskih radova (pisanje seminarskih radova, literatura, bilješke, struktura radova i dr.), popisom tematskih cjelina.
 2. Predavanje: Definiranje prostornih i kronoloških granica u kojima će se odvijati nastava povijesti ranih civilizacija. Uvjeti u kojima nastaju prve civilizacije: u ovoj će nastavnoj jedinici posebna pažnja biti posvećena geomorfološkim, klimatskim i vegetacijskim osobinama prostora Mezopotamije, Anadolije, Sirije, Irana, istočnog Sredozemlja, sjeverne Afrike. Starije kameno doba u ovom prostoru. Seminar: U drugom seminaru studenti biraju tematske cjeline seminara, u okviru kojih rade praktične radove: 1. inovacije i uloga tehnologije u razvitku čovječanstva; 2. religijska povijest starog Istoka (rad na izvorima); 3. urbanizacija starog svijeta; 4. interpretacija arheoloških izvora u istraživanju povijesti ranih civlizacija. Problematiziranje prostora kao čimbenika povijesnog razvitka. Interakcija čovjek-okoliš i razvitak tehnologije, religijskih koncepcija, nastajanja gradova, složenijih oblika organizacije društva.
 3. Predavanje: Neolitizacija starog Istoka: počeci zemljoradnje i uzgoja životinja, organiziranje prvih većih naselja, mreža uzajamnih kontakata između udaljenih prostornih cjelina (razmjena, kontakti, utjecaji). Pregled žarišnih zona neolitizacije ovog prostora, osnovne kronološke smjernice. Seminar: Ovim seminarom problematiziraju se osobine tehnološkog razvitka neolitičkih zajednica: način obrade zemlje, proizvodnja predmeta od pečene zemlje, različitih vrsta kamena, drveta, ali i općenito organizacija naselja i društva, duhovni svijet (postupak s mrtvima-tragovi pogrebnih rituala, različite religijske koncepcije i dr,).
 4. Predavanje: U ovom predavanju najviše se pažnje pridaje razdoblju od 5. do 3. tisućljeća prije Krista, ključnom za razumijevanje početaka prvih velikih civilizacija "Plodnog polumjeseca" (od Egipta do Mezopotamije). Nastajanje prvih velikih urbanih aglomeracija, stvaranje društvenih elita koje upravljaju resursima (gradnja kanala, organiziranje trgovačkih mreža). Ovladavanje tehnologije metala (bakar, bronca), gradnja kanala, pojava pisma, lončarsko kolo, kotač te druge tehnološke inovacije (bakreno doba). Razdoblje Nagada u Egiptu i razdoblja Obeid i Uruk u Mezopotamiji Seminar: Za ovu tematsku cjelinu zadaju se seminarski radovi koji problematiziraju međuodnos društvenog i gospodarskog razvitka i tehnoloških inovacija koje olakšavaju upravljanje i organizaciju društva (pojava pisma uvjetovana potrebom za lakše održavanje i gradnju kanala te općenito za lakše upravljanje sustavom; izum lončarskog kola, inovacije u graditeljstvu itd.). U novim urbanim cjelinama posebno mjesto zauzimaju hramski kompleksi. Hramovima te općenito kultovima i razvitku religije, u ovom razdoblju, bit će također posvećeno nekoliko seminarskih radova.
 5. Predavanje: Stvaranje velike egipatske države tijekom 3. tisućljeća prije Krista (Stara država i 1. međurazdoblje). Seminar: Rad na pisanim i arheološkim vrelima: tekstovi piramida, koncepcija zagrobnog života, izgradnja hramskih i grobnih kompleksa, izgradnja kanala, tekstovi krize.
 6. Predavanje: 3. tisućljeće na prostoru Mezopotamije: prve dinastije, Akadsko kraljevstvo, III. dinastija Ura. Ujedinjenje prostora Međurječja u veliku državnu cjelinu. Rana povijest jugozapadnog Irana, istočnog Sredozemlja i Anadolije, u svjetlu kontakata s prostorom Mezopotamije i Egipta. Seminar: Urbanizacija Mezopotamije u 3. tisućljeću. Analiza bogate pisane baštine ovog razdoblja (tekstovi religijskog sadržaja, povijesni tekstovi, natpisi itd.). Konfrontacija arheoloških i pisanih vrela.
 7. Predavanje: Sirija i Mezopotamija u prvoj polovici 2. tisućljeća prije Krista: Mari, Ebla, Starobabilonsko kraljevstvo, Staroasirska država. Seminar: Pravni tekstovi i zakonici na prostoru starog Istoka. Kozmogonijske i teogonijske koncepcije u religiji Mezopotamije: ep Enuma Eliš i dr.
 8. Predavanje: Srednja država i 1. međurazdoblje (prva polovica 2. tisućljeća prije Krista u Egiptu). Seminar: Urbanizacija Egipta: Teba, Memfis. Egipatska literarna baština ovog razdoblja.
 9. Predavanje: Egipatska Nova država: ekspanzija te razdoblje krize. Seminar: Arhiv u Tel El Amarni i međunarodni odnosi
 10. Predavanje: Kasno brončano doba na prostoru starog Istoka, 15.-12. stoljeće prije Krista. Globalni ideološki koncepti (titula veliki kralj, kralj kao božji namjesnik na zemlji te veliki svećenik), stvaranje velikih država, internacionalizacija i stvaranje intezivnih diplomatskih kontakata Hetitskog kraljevstva, Egipatske države, Asirije, Babilonije, Elamskog kraljevstva. Nadiranje "Naroda s mora", propast Hetitske države. Seminar: Trgovina Sredozemljem: sudionici, proizvodni centri, najvažniji trgovački putevi.
 11. Predavanje: Egipatska povijest od početka 1. tisućljeća do Saiske dinastije (664. prije Krista). Seminar: Asirsko osvajanje Egipta 671. godine prije Krista.
 12. Predavanje: Veliko Asirsko kraljevstvo (934.-612. prije Krista). Stvaranje globalnog imperija. Seminar: Politički marketing i ideološki koncepti asirskih kraljeva: kraljevski natpisi i stele. Veliki gradovi: Niniva, Ašur, Kalhu (Nimrud), Dur Šarukin (Korsabad), Babilon.
 13. Predavanje: Novobabilonska država (626-539) i početak ekspanzije Perzijanaca Seminar: Bitka kod Karkemiša (605. prije Krista); Feničani – gradovi, trgovina, religija i kultovi; Frigija i Lidija.
 14. Predavanje: Povijest perzijskog kraljevstva (6. – 4. stoljeće prije Krista). Početak helenističkog razdoblja na prostoru starog Istoka. Seminar: Zaključivanje tema, evaluacija studentskog sudjelovanja u seminaru.
 15. Posjet Arheološkom muzeju u Zagrebu

Ishodi učenja
 1. Objasniti suprotstavljene argumente u izvorima i literaturi, kako ih procjeniti i koristiti u vlastitom istraživanju
 2. Opisati i rastumačiti osnovne povijesne fenomene i najvažnije procese koji se mogu pratiti u ranoj povijesti starog Istoka
 3. Analiza dinamike promjena i ljudskih iskustava ovisno o vremenu i prostoru različitih društava na prostoru starog Istoka
 4. Objasniti vremensku i osobnu uvjetovanost historiografskih interpretacija ranog povijesnog razvoja starog Istoka
 5. Pronalaženje relevantne literature i izvora, koristeći uz dostupnu literaturu i digitalnim zbirkama tekstova kao i muzejskim resursima
Metode podučavanja
Interaktivni pristup, upućivanje studenata na praktičan rad, te izradu pisanih radova i eseja, praktični rad na predmetnim izvorima, terenska nastava. Sadržaj kolegija upućuje nas na interdisciplinarni pristup. Opseg gradiva, specifična tematika, upućenost na rezultate arheologije, antropologije, etnologije, različitih prirodnih znanosti, postavljaju pred studenta velike zahtjeve. Prije svega radi se o potrebi teorijske osposobljenosti za razumijevanje razvoja civilizacije, od samih njenih početaka. Predloženi način rada traži i od studenta i nastavnika stalnu aktivnost i međusobnu suradnju.
Metode ocjenjivanja
Written exam and seminar paper

Obavezna literatura
 1. Povijest svijeta (The Times), Zagreb 2002, Hena Com, 16-67
 2. F. BOURBON, Drevne civilizacije. Velike kulture svijeta, Zagreb 2002, Mozaik knjiga, 92-268
 3. A. SILIOTTI, Egipat. Hramovi, bogovi, ljudi, Zagreb 1999, Mozaik knjiga
 4. S. KOCHAV, Izrael. Zemlja i njezin sjaj, Zagreb 2000, Mozaik knjiga
 5. B. KUNTIĆ-MAKVIĆ, B. OLUJIĆ, Mali pojmovnik stare povijesti: Ispitno pomagalo, Zagreb 2004, FF Press
 6. The Oxford History of Ancient Egypt, (ed. I. SHAW), Oxford University Press, Oxford, 2004.
 7. M. VAN DER MIEROOP, A History of the Ancient Near East ca. 3000-323 BC, Blackwell, 2007.
Dopunska literatura
 1. The Cambridge Ancient History 1-3, Cambridge 2002, Cambridge University Press (odabrana poglavlja)
 2. H. Crawford, Sumer and Sumerians, Cambridge 1994, University Press
 3. Herodot, Povijest (prev. D. Škiljan), Zagreb 2000, Matica hrvatska (odabrana poglavlja)

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar