Naziv
Češke jezične vježbe III.
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51868
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na češkome na razini A2/B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Osnovne obavijesti o kolegiju i literaturi. Test – utvrđivanje razine. Ponavljanje osnovnih pravopisnih pravila. Tekst: Mám rád změnu . Konverzacija. Prijedlozi i glagoli s akuzativom. Ak sg. i plurala kod svih promjenjivih vrsta riječi. Vježbanje gradiva.
 2. Jednačenje po zvučnosti, mě vs. mně Tekst: Rodina a příbuzní. Rodbinski odnosi. Pravilno stupnjevanje pridjeva i priloga Vježbanje gradiva.
 3. Izabrane i njima srodne riječi, pisanje iza «b»/Korelacija zvučnosti Tekst: Langer: O pražských vodnících Likovi u pričama .Nepravilno stupnjevanje pridjeva i priloga. Veznici:ale, než, buď- nebo. Vježbanje gradiva.
 4. Izabrane i njima srodne riječi, pisanje iza «l»/Intonacija upitne rečenice i odgovora Tekst: Co s volným časem? Slobodno vrijeme. Diskusija. Kondicional. Negacija. Pogodbene rečenice s kdyby. Red riječi. Vježbanje gradiva.
 5. Provjera znanja. /Dugi samoglasnici i suglasnici. Pozivi- prihvaćanje i odbijanje. Nom. sg. i pl. kod svih promjenjivih vrsta riječi. Izbor tvorbe pridjeva od imenica. Vježbanje gradiva.
 6. Izabrane i njima srodne riječi, pisanje iza «m»/ Korelacija kvantitete. Tekst: Máme hosty Společenský styk. Društveni odnosi. Diskusija Razlikovanje roda kod imenica. Ponavljanje. Kontrolni test.
 7. Izabrane i njima srodne riječi , pisanje iza «p»/ Vježbe i ponavljanje gradiva Tekst: Co si dáme k večeři? U restoranu - naručivanje Prijedlozi i glagoli s dativom. Dativ sg. i pl. kod svih promjenjivih vrsta riječi. Osobne zamjenice iza prijedloga. Vježbanje gradiva.
 8. Ponavljanje Tekst iz novina . Diskusija. Morfološka analiza rečenice. Ponavljanje i vježbanje gradiva.
 9. Izabrane i njima srodne riječi, pisanje iza «s» / Vježbe i ponavljanje gradiva. Češka prehrana. Diskusija Modalni glagoli: mít, dát si . Izbor tvorbe imenica od pridjeva. Red riječi. Prijedlozi: NA- DO- K. Vježbanje gradiva.
 10. Provjera znanja. /Diftong – ou. Tekst: Všude dobře, doma nejlépe. Čestitanje i izražavanje sućuti. Prijedlozi i glagoli s lokativom. Lok. sg. i pl. kod svih promjenjivih vrsta riječi. Vježbanje gradiva.
 11. Izabrane i njima srodne riječi, pisanje iza «v» /Meki suglasnici. Prepričavanje tekstova. Relativne (odnosne) rečenice s který. Red riječi. Pokazne zamjenice: ten (tento, tenhle) i onen. Morfološka analiza rečenice. Vježbanje gradiva.
 12. Izabrane i njima srodne riječi, pisanje iza «z» /Spojení bě, pě, vě, mě. Prepričavanje tekstova. Prijedlozi i glagoli s genitivom Gen sg. i pl. kod svih promjenjivih vrsta riječi. Vježbe i ponavljanje gradiva. Kontrolni test.
 13. Provjera znanja. /Korelacija mekoće Tekst: Jaké dovolené dáváte přednost? Prijevoz Diskusija. Glagoli kretanja: jít-chodit jet- jezdit. Prijedlozi: PŘI- ZA- PO- V – U . Morfološka analiza rečenice.Vježbanje gradiva
 14. Zarez u rečenici – osnove /Vježbe u rečenicama. Tekst: Čapek, K: O Cestování Prepričavanje tekstova. Imenice tipa: předseda, soudce. Tvorba glagola od imenica –izbor. Morfološka analiza rečenice. Vježbanje gradiva.
 15. Ponavljanje cjelokupnog gradiva i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. kategorizirati frazeološke i sintaktičke komponente jezičnog iskaza i ilustrirati njihove komunikacijske učinke
 2. samostalno prevesti s češkog na hrvatski i s hrvatskog na češki jezik tekstove za koje nisu potrebna spečificna stručna znanja
 3. slijedom relevantnih lingvistickih pristupa opisati i objasniti fonetske, fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u češkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
Metode podučavanja
Sve aktivnosti se odvijaju na jeziku koji se predaje. Interaktivna online nastava preko viježbi, objašnjavanja i pomoč profesora pri usvajanju gradiva, prezentacije, timski rad, debate na nastavi, e- učenje, podkaste, audio i video materijale, aplikacije, izvanškolske aktivnosti itd.
Metode ocjenjivanja
Studenti dobivaju potpis i pravo pristupanja ispitu ako ispune sve obveze: redovito pohađanje nastave, redovito obavljanje zadataka (pismenih i usmenih), položeni testovi tijekom semestra, lektira. Ispit na kraju semestra podrazumijeva provjeru stečenog znanja tijekom semestra. Sastoji se od pismenog (provjera gramatike) i usmenog dijela (provjera usvojenosti komunikacijskih vještina).

Obavezna literatura
 1. Adamec, P a Trnková, A. (1966): Krátký kurs české výslovnosti, Praha.
 2. Bednářova, I. a Pintarová, M. (1996): Communicative Czech (Intermediate Czech), EKON Jihlava.
 3. Ribarova, Z. i Ribarova S. (2015): Češka gramatike s vježbama, Porfirogenet, Zagreb.
 4. Rešová, I. (2005): Communicative Czech (Intermediate Czech) Workbook, Brno.
Dopunska literatura
 1. kol., (1993): Pravidla českého pravopisu (Školní vydání), Praha
 2. Profeta, D. Novosad, A. (1999): Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb.
 3. Sesar, D. (2002): Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb.
 4. kol., (1960 – 1971): Slovník spisovného jazyka českého I. – IV., Praha.
 5. Sesar, D. (2001): Češki u 30 lekcija, Zagreb.

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar