Naziv
Češke jezične vježbe IV.
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51870
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na češkome na razini B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Osnovne obavijesti o kolegiju i literaturi. Jednačenje po zvučnosti/Suglasnici r i l. Ponavljanje izabranih riječi Tekst: J. Suchý: Příběh s revizorem Ljudske osobine Prijedlozi i glagoli s instrumentalom Vježbe: Instrumental sg. i pl. kod svih promjenjivih vrsta riječi. Izabrani glagoli- rekcije sa svim padežima. Vježbanje gradiva.
 2. Jednačenje po zvučnosti Ponavljanje izabranih riječi /Kvantiteta kod trosložnih riječi Tekst: Jací jsme a jak vypadáme? Izgled i garderoba. Diskusija. Posvojni pridjevi. Posvojno -povratna zamjenica: svůj. Vježbanje gradiva.
 3. Ponavljanje izabranih riječi / Izgovor (naglasak) sklopova riječi, intonacija replika i rečenica. Tekst: J. Suchý: Přesný čas. Točno vrijeme. Deklinacija glavnih i rednih brojeva. Vrsni brojevi (osnove) Sročnost broja i brojenoga predmeta. Vježbanje gradiva.
 4. Interpunkcija u rečenici-osnove / Ponavljanje izabranih riječi /Suglasnik h Tekst: Praha. Pitamo i objašnjavamo kako stići nekamo Diskusija Deklinacija stranih imenica. Izabrani glagoli- rekcije sa svim padežima. Vježbanje gradiva.
 5. Ponavljanje izabranih riječi /Izgovor h/ch Tekst: Jirásek, A. O Čechovi Legende Vid i izbor prefiksa u glagolima kretanja: jít -jet. Tvorba izabranih glagola od pridjeva. Ponavljanje prijedloga. Kontrolni test.
 6. Ponavljanje gradiva: Pravilno i nepravilno stupnjevanje pridjeva i priloga. Red riječi.
 7. Sročnost subjekta i predikata. Ponavljanje izabranih riječi /Sugasnik ř Tekst: Celý den jako v kole. Dnevni režim. Diskusija. Negacija i niječne zamjenice. Deklinacija imenica tipa kuře Izabrane glagolske rekcije sa svim padežima. Vezivanje imenica sa prijedlozima. Vježbanje gradiva.
 8. Sročnost subjekta i predikata Ponavljanje izabranih riječi /Ponavljanje kvantitete Tekst: Bude pořád líp, říká jazzová zpěvačka Životni stil Upravni i neupravni govor. Osnovni veznici i vezničke riječi. Red riječi.Vježbanje gradiva.
 9. Sročnost subjekta i predikata Ponavljanje izabranih riječi Tekst: Záliby nebo koníčky. Interesi i hobiji. Diskusija. Izabrane glagolske rekcije sa svim padežima. Najučestalije veznike. Rečenice: vremenske, uzročne i dopusne (časové, podmíňkové a přípustkové). Red riječi. Vježbanje gradiva.
 10. Sročnost subjekta i predikata Ponavljanje izabranih riječi /Intonacija upitnih rečenica. Tekst: Být excentrikem je podle vědců zdravé. Dijelovi tijela i ljudski organi. Izabrani glagoli- rekcije sa svim padežima. Rečenice s aby. Vezivanje imenica s prijedlozima. Vježbanje gradiva.
 11. Korijen riječi s „j“ Ponavljanje izabranih riječi /Intonacija uskličnih rečenica Tekst: Pojďte s námi do minulosti. Diskusija Izabrani glagoli- rekcije sa svim padežima. Prijedlozi: vokalizacija. Ponavljanje i vježbanje gradiva. Kontrolni test.
 12. Zarez u rečenici –osnove. Ponavljanje izabranih riječi i sročnosti /Rečenična intonacija Tekst: Jaká byla a je tahle země?Priroda Prepričavanje tekstova. Izabrani glagoli- rekcije sa svim padežima. Najučestalije veznike. Negacija u pogodbenim rečenicama s kdyby. Red riječi Vježbanje gradiva.
 13. Dijeljenje riječi na slogove. Ponavljanje izabranih riječi i sročnosti /Čitanje tekstova Tekst: Aškenazy: Vltava. Diskusija Izabrani glagoli- rekcije sa svim padežima. Preoblike rečenica. Ponavljanje veznika. Morfološka analiza rečenice. Vježbanje gradiva.
 14. Ponavljanje/Čitanje tekstova. Tekst iz novina Češka republika Prepričavanje tekstova. Ponavljanje izabranih glagola- rekcije sa svim padežima. Pasiv - osnove. Morfološka analiza rečenice. Ponavljanje i vježbanje gradiva.
 15. Ponavljanje cjelokupnog gradiva i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. kategorizirati frazeološke i sintaktičke komponente jezičnog iskaza i ilustrirati njihove komunikacijske učinke
 2. samostalno prevesti s češkog na hrvatski i s hrvatskog na češki jezik tekstove za koje nisu potrebna specificna stručna znanja
 3. slijedom relevantnih lingvističkih pristupa opisati i objasniti fonetske, fonološke, morfološke i sintaktićke kategorije u češkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
Metode podučavanja
Sve aktivnosti se odvijaju na jeziku koji se predaje. Interaktivna online nastava preko viježbi, objašnjavanja i pomoč profesora pri usvajanju gradiva, prezentacije, timski rad, debate na nastavi, e- učenje, podkaste, audio i video materijale, aplikacije, izvanškolske aktivnosti itd.
Metode ocjenjivanja
Studenti dobivaju potpis i pravo pristupanja ispitu ako ispune sve obveze: redovito pohađanje nastave, redovito obavljanje zadataka (pismenih i usmenih), položeni testovi tijekom semestra, lektira.
Ispit na kraju semestra podrazumijeva provjeru stečenog znanja tijekom semestra. Sastoji se od pismenog (provjera gramatike i vokabulara) i usmenog dijela (provjera usvojenosti komunikacijskich vještina).

Obavezna literatura
 1. Bednářova, I. a Pintarová, M. (1996): Communicative Czech (Intermediate Czech), EKON Jihlava.
 2. Ribarova, Z. i Ribarova. S. (2015): Češka gramatika s vježbama, Porfirogenet, Zagreb.
 3. Rešová, I. (2005): Communicative Czech (Intermediate Czech) Workbook,Brno.
 4. kol., (1960 – 1971): Slovník spisovného jazyka českého I. – IV., Praha.
Dopunska literatura
 1. Sesar, D. (2001): Češki u 30 lekcija, Zagreb.
 2. Hrdlička, M. – Bischofová, J.: Čeština pro cizince a azylanty B1 (učebnice, cvičebnice a metodika). Praha, MŠMT 2005.
 3. kol., (2001): Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha.
 4. kol., (1993): Pravidla českého pravopisu (Školní vydání), Praha
 5. Profeta, D., Novosad, A. (1999): Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb.
 6. Sesar, D. (2002): Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb.

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar