Naziv
Češke jezične vježbe V.
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51872
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na češkome na razini B1/B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Úvodní informace; článek o stresu – rozbor textu, diskuse k tématu, lexikální a gramatická cvičení k textu; příklonky
 2. Článek o stresu – rozbor textu, diskuse k tématu; kondicionál přítomný – opakování, kondicionál minulý
 3. Bydlení – opakování a rozšiřování slovní zásoby, konverzační cvičení; kondicionál ve větě jednoduché a v souvětí
 4. Bydlení – opakování a rozšiřování slovní zásoby, bydlení v podnájmu, u rodičů, na koleji - poslechová a konverzační cvičení; vid a vidové dvojice
 5. Bydlení – „Jak hezky bydlet“ – cvičení k článku, konverzace k tématu; imperativ - opakování; vid a imperativ
 6. Bydlení – V rušném městě, nebo na vesnici? – konverzace, lexikální cvičení, poslechová cvičení; determinovaná a nedeterminová slovesa
 7. Sport - opakování a rozšiřování slovní zásoby; fanoušci; opisné pasivum
 8. Sport – „Když je hokejka pod vodou“ – cvičení k článku; zvratné pasivum
 9. Sport - „Když je hokejka pod vodou“ – cvičení k článku; slovesa s předmětem v genitivu a akuzativu
 10. „I život bez televize je životem“ – cvičení k článku, konverzace; slovesa v předmětem v dativu a lokálu
 11. České a chorvatské vánoční zvyky - konverzace, poslechová cvičení; skloňování maskulin – opakování, slovesa s předmětem instrumentálu
 12. Moderní komunikace – internet – lexikální cvičení, poslechová cvičení, diskuse; skloňování feminin - opakování
 13. Moderní komunikace – mobil – lexikální cvičení, poslechová cvičení, konverzace; skloňování neuter - opakování
 14. „Domů až před desátou“ – cvičení k textu; stupňování přídavných jmen - opakování
 15. Opakování

Ishodi učenja
 1. kategorizirati frazeološke i sintaktičke komponente jezičnog iskaza i ilustrirati njihove komunikacijske učinke
 2. osmisliti, skicirati i predstaviti strukturu vlastitoga pisanog teksta, prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji vodeći računa o korektnom odnosu prema izvorima
 3. slijedom relevantnih lingvističkih pristupa opisati i objasniti fonetske, fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u češkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 4. Student će moći napisati razumljive tekstove na teme iz svakodnevnog života.
Metode podučavanja
- rad s autentičnim tekstovima - analiza
- diskusija o temama, govorne/razgovorne vježbe
- pisanje tekstova o zadanim temama (200- 250 riječi), analiza tekstova
- morfološke, sintaktičke i leksičke vježbe
- vježbe slušanja
- pravopisne vježbe
- lektira (samostalni rad)
Metode ocjenjivanja
Studenti dobivaju potpis i pravo pristupanja ispitu ako ispune sve obveze: redovito pohađanje nastave, redovito obavljanje zadataka (pismenih i usmenih), položeni testovi tijekom semestra, lektira.
Ispit na kraju semestra podrazumijeva provjeru stečenog znanja tijekom semestra. Sastoji se od pismenog (provjera gramatike
i vokabulara) i usmenog dijela (provjera usvojenosti komunikacijskich vještina).

Obavezna literatura
 1. pracovní listy
 2. Pravidla českého pravopisu (Školní vydání), Praha 1993
 3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2001
 4. Sesar, D.: Češko-hrvatski rječnik/Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb 2002
 5. Internetová jazyková příručka
 6. Ribarova, Z. - Ribarova, S.: Češka gramatika, Zagreb 2015
Dopunska literatura
 1. Bischofová, J. a kol.: Čeština pro středně a více pokročilé, Praha 1999, Praha 2004, Praha 2017
 2. Bischofová, J. a kol.: Pracovní sešit k učebnici "Čeština pro středně a více pokročilé", Praha 1999
 3. Nekovářová, A.: Čeština pro život 2, Praha
 4. Příruční mluvnice češtiny, 2. vydání, Praha 2003
 5. Pala, K. - Všianský, J.: Slovník českých synonym, Praha 1994
 6. Svozilová, N. - Prouzová, H. - Jirsová, A.: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení, Praha 2005
 7. Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 1, Praha 1998
 8. Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 2, Praha 2004
 9. Slovník české frazeologie a idiomatiky 1 - 4, Praha 2009
 10. Slovník nespisovné češtiny, 3. vydání, Praha 2009
 11. Nový akademický slovník cizích slov, Praha 2007
 12. Slovník spisovného jazyka českého I - VIII, Praha 1989
 13. Akademická příručka českého jazyka, Praha
 14. Štícha, F. a kol.: Akademická gramatika spisovné češtiny, Praha 2013

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar