Naziv
Češke jezične vježbe VI
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51874
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na češkome na razini B1/B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Potraviny – opakování a rozšiřování slovní zásoby; poslechové cvičení (rozhlasový komentář); konverzace; přídavná jména přivlastňovací
 2. „Nekonečná žranice“ – cvičení k textu, konverzace, televizní pořady o vaření; duálové tvary
 3. „Nekonečná žranice“ – cvičení k textu, konverzace; skloňování zájmen osobních a přivlastňovacích – opakovací cvičení
 4. Národní kuchyně, vaření, recepty (popis pracovního postupu) – lexikální cvičení, konverzace, zájmena ukazovací, zájmeno týž, tentýž
 5. Zdravý životní styl – „Zdravým jídlem k depresi“ – cvičení k textu, konverzace; zájmena vztažná, zájmeno jenž
 6. Zdravý životní styl – práce s texty (Češi mají alkohol rádi, Česko – země dětských kuřáků), poslechová cvičení (Poslední cigareta, Jak jsem se učil kouřit), konverzace; zájmeno všechen, zájmena neurčitá
 7. Lidské tělo – opakování a rozšiřování slovní zásoby, „Jak jsem ochořel“ – práce s textem; základní a řadové číslovky - opakování
 8. Zdraví, nemoci, zdravotnictví - opakování a rozšiřování slovní zásoby, „Generace posmrkaných kapesníků“ – práce s textem, konverzace; číslovky a počítaný předmět
 9. Zdraví, nemoci, zdravotnictví – „Fronta na doktory“ – cvičení k textu, konverzace k tématu; číslovky – druhové (souborové) a několikanásobné
 10. Oblečení, obuv, šperky - opakování a rozšiřování slovní zásoby, práce s textem týkajícím se módních trendů v odívání; konverzace; zlomky, desetinná čísla
 11. Móda – nejen v odívání - konverzace, práce s textem; předložka + podstatné jméno – vyjádření času, místa – opakování, větné transformace
 12. Reklama – poslech; „Lháři mezi výrobci potravin“ – práce s textem, konverzace; předložka + podstatné jméno – vyjádření způsobu, účelu, příčiny – větné transformace
 13. Školství – opakování a rozšiřování slovní zásoby, „Školský systém“ – cvičení k textu, konverzace;
 14. Školství – vysokoškolské studium – představy a realita,výběr oboru - poslech; školné – diskuse; lexikální a gramatická cvičení
 15. Opakování

Ishodi učenja
 1. kategorizirati frazeološke i sintaktičke komponente jezičnog iskaza i ilustrirati njihove komunikacijske učinke
 2. osmisliti, skicirati i predstaviti strukturu vlastitoga pisanog teksta, prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji vodeći računa o korektnom odnosu prema izvorima
 3. slijedom relevantnih lingvističkih pristupa opisati i objasniti fonetske, fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u češkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 4. Student će vladati gramatikom u relativno visokoj mjeri i neće činiti greške koje bi mogle prouzročiti nerazumijevanje.
 5. Student će moći napisati razumljive tekstove na veliki izbor tema.
Metode podučavanja
- rad s autentičnim tekstovima - analiza
- diskusija o temama, govorne/razgovorne vježbe
- pisanje tekstova o zadanim temama (200- 250 riječi), analiza tekstova
- morfološke, sintaktičke i leksičke vježbe
- vježbe slušanja
- pravopisne vježbe
- lektira (samostalni rad)
Metode ocjenjivanja
Studenti dobivaju potpis i pravo pristupanja ispitu ako ispune sve obveze: redovito pohađanje nastave, redovito obavljanje zadataka (pismenih i usmenih), položeni testovi tijekom semestra, lektira.
Ispit na kraju semestra podrazumijeva provjeru stečenog znanja tijekom semestra. Sastoji se od pismenog (razumijevanje govornog teksta i pisanog teksta, provjera gramatike i vokabulara, pisanje eseja na zadanu temu) i usmenog dijela (provjera usvojenosti komunikacijskich vještina).

Obavezna literatura
 1. pracovní listy
 2. Pravidla českého pravopisu (Školní vydání), Praha 1993
 3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2001
 4. Sesar, D.: Češko-hrvatski rječnik/Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb 2002
 5. Internetová jazyková příručka
 6. Ribarova, Z. - Ribarova, S.: Češka gramatika, Zagreb 2015
Dopunska literatura
 1. Bischofová, J. a kol.: Čeština pro středně a více pokročilé, Praha 1999, Praha 2004, Praha 2017
 2. Bischofová, J. a kol.: Pracovní sešit k učebnici "Čeština pro středně a více pokročilé", Praha 1999
 3. Nekovářová, A.: Čeština pro život 2, Praha
 4. Příruční mluvnice češtiny, 2. vydání, Praha 2003
 5. Pala, K. - Všianský, J.: Slovník českých synonym, Praha 1994
 6. Svozilová, N. - Prouzová, H. - Jirsová, A.: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení, Praha 2005
 7. Nový akademický slovník cizích slov, Praha 2007
 8. Slovník spisovného jazyka českého I - VIII, Praha 1989
 9. Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 1, Praha 1998
 10. Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 2, Praha 2004
 11. Slovník české frazeologie a idiomatiky 1 - 4, Praha 2009
 12. Slovník nespisovné češtiny, 3. vydání, Praha 2009
 13. Akademická příručka českého jazyka, Praha
 14. Štícha, F. a kol.: Akademická gramatika spisovné češtiny, Praha 2013

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar