Naziv
Pragmatika poljskog jezika i obrada pragmatičkih tekstova
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
124394
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Stjecanje teoretskoga znanja, govornih vještina I kulturne kompetencije iz poljskoga govornog jezika na temelju analize poljskih tekstova iz različitih govornih situacija
Sadržaj
 1. Obrazloženje sastavnica komunikacijskoga lanca s poljskim nazivljem
 2. Oprimjerivanje razvojnog lanca verbalizacije neverbalnih znakova kroz 4 stupnja ujezikovljavanja multikodovnih jedinica
 3. Prikaz stanja i problema pragmatike u Poljskoj I Hrvatskoj, pitanja koja obrađuju najvažniji znanstvenici s toga područja
 4. Temeljni zadaci pragmatike: osvješćivanje ukupnog ljudskog komuniciranja, izrada pragmatičkoga rječnika kao novog univerzalnog multikodovnog rječnika s obilježenim, dodanim emotivno moduliranim značenjem leksema, stvaranje novoga modela I mreže cjelovite intergramatičke prikazbe jezika, izrada multikodovne gramatike
 5. Analiziranje pragmatičkih odrednica u poljsko-hrvatskom rječniku I pragmatikonu
 6. Klasifikacija pragmema na kulurološke, emotivne I automatizirane pragmeme I pragmafrazeme
 7. Strukturiranje poljske pozdravno-komunikacijske sheme: invokacija ili uvođenje u komunikaciju; intervokacija ili zadržavanje u komunikaciji; eksvokacija ili izlaženje iz komunikacije
 8. Tipovi pozdrava u invokaciji i eksvokaciji prema različitim kulturnim parametrima
 9. Adresativni pragmemi u komunikaciji, tj. tipovi obraćanja govornika sugovorniku I obrnuto. Vokativne fraze pozitivnog I negativnog oslovljavanja u pragmemima vrednovanja
 10. Inicijativni I modalni pragmemi u komunikaciji; fitonimni, zoonimni, antroponomni, pueritivni pragmemi, toponimni, brojčani, prostorni I vremenski pragmemi I pragmafrazemi
 11. Prazne riječi, podštapalice ili automatizirani pragmemi I pragmafrazemi
 12. Analiza poljskih tekstova i prepoznavanje pragmema i pragmafrazema
 13. Slušanje tekstova I određivanje auditivnih neverbalnih I verbalnih pragmema
 14. Analiza pragmatičkoga vokabulara, razlikovanje dijalektalnih, žargonskih, razgovornih I knjiških elemenata u tekstovima I priprema za ispit
 15. Definiranje naziva jezične pragmatike, razlikovanje pragmatike od pragmalingvistike (širi I uži sadržaj), opisivanje jedinica pragmatike (pragmema I pragmafrazema) I njihove funkcije u jeziku

Ishodi učenja
 1. Analizirati razlike u neverbalnim (paralingvističkim i ekstralingvističkim) i verbalnim znakovima te objasniti put ujezikovljenja neverbalnoga koda u verbalni kroz 4 stupnja verbalizacije gesta
 2. Navesti razliku između leksema i pragmema (emotivno neobilježenih i obilježenih riječi) te između frazema i pragmafrazema (razlika u emotivnoj sastavnici)
 3. Izdvojiti odnos teksta i rečenice s jedne strane te diskurza i iskaza (govornoga čina) s druge strane.
 4. Odrediti jedinice neverbalnoga koda (vizuali, tacemi, značenjski pokreti, simboli i signali)
 5. Odrediti predmet jezične pragmatike i obraditi njezino osnovno nazivlje.
 6. Obrazložiti sastavnice komunikacijskoga lanca
 7. analizirati i raščlanjivati strukturu različitih vrsta tekstova na poljskom jeziku te objasniti njihovu pragmatičku funkciju
 8. sudjelovati u diskusijama o različitim temama na poljskom jeziku; pokrenuti, voditi, rezimirati i okončati raspravu ili polemiku na poljskom jeziku
 9. kreirati, strukturirati i redigirati različite tipove tekstova, uključujući i one koji zahtijevaju argumentacijsko utemeljenje, klasifikaciju ili komparativnu analizu
 10. usporediti obilježja verbalne i neverbalne komunikacije, samostalno formulirati verbalne znakove te specifičnosti kulturološki uvjetovanih neverbalnih znakova
Metode podučavanja
izlaganje
prikazba slajdovima u power-pointu
analiza teksta
slušanje i prepoznavanje auditivnih neverbalnih znakova
Metode ocjenjivanja
ocjena samostalnog izlaganja I pisanja seminarskoga rada
ocjena prevođenja s poljskoga na hrvatski
ocjena čitanja izvornoga poljskog teksta
ocjena zalaganja
brojčana ocjena koja proizlazi iz zbroja navedenih ocjena

Obavezna literatura
 1. N. Pintarić: Pragmemi u komunikaciji, FFpress, Zagreb, 2002
 2. A. Awdiejew: Klasyfikacja funkcji pragmatycznych, Polonica IX, 1983
 3. K. Pisarkowa: Skladnia rozmowy telefonicznej, Ossolineum - PAN, Krakow, 1975
 4. N. Pintarić: Osnovne govorne situacije, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 20014
 5. St. Grabias et alt. (red): Studia nad skladnią polszczyzny mowionej, Ossolineum - PAN, Krakow, 1978
 6. R. Volos: Veza između geste i frazeologizma, u: Iz frazeološke problematike, Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1980
 7. K. Jarząbek i N. Pintarić: Polsko-chorwacki słownik gestykulacji, mimiki i postaw ciała, Cieszyn, 2013
Dopunska literatura
 1. R. Volos: Russkaja neverbal'naja kommunikacija, HFD, knj. 24, Zagreb, 1995.
 2. A. Wierzbicka: Język - umysł - kultura, PWN, Warszawa, 1999.
 3. B. Vuletić: Govorni izraz emocije, Govor br. 3, 1980
 4. J. Winiarska: Operatory metatekstowe w dialogu telewizyjnym, Universitas, Krakow, 2001

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij