Naziv
Praktikum stare povijesti I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
117659
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Vježbe u praktikumu
60

Cilj
Upoznati praksu istraživanja stare povijesti i okušati se u njoj. Razviti vještine neophodne za kompetentan rad na području stare povijesti.
Sadržaj
 1. Vrste izvora za staru povijest: prijenos, identificiranje i čuvanje
 2. Vrste izvora za staru povijest: prijenos, identificiranje i čuvanje
 3. Literarni i epigrafski izvori: definicija; pregled literature
 4. Numizmatički izvori: definicija, pregled literaturev
 5. Epigrafski i numizmatički praktikum na terenu
 6. Epigrafski i numizmatički praktikum na terenu
 7. Izvori za povijest starog Istoka
 8. Izvori za grčku i rimsku povijest
 9. Izvori za grčku i rimsku povijest
 10. Izvori za grčku i rimsku povijest
 11. Izvori za staru povijest hrvatskih zemalja
 12. Izvori za staru povijest hrvatskih zemalja
 13. Izvori za staru povijest hrvatskih zemalja
 14. Izvori za staru povijest hrvatskog povijesnog prostora u novovjekovnoj latinističkoj literaturi
 15. Odabir sadržaja i izvornog odlomka za vlastiti istraživački rad, formuliranje postupka i prezentacija radova

Ishodi učenja
 1. Vještine primarne obrade pokretnih nalaza s protohistorijskih i antičkih nalazišta (čišćenje, razvrstavanje, dokumentiranje)
 2. Okvirno poznavanje značajki pisanih, predmetnih i likovnih i dr. izvora za staru povijest Istoka, Grčke, Rima i hrvatskog povijesnog prostora
 3. Poznavanje metoda rada na pisanim, predmetnim, likovnim dr. izvorima za staru povijest
 4. Vještina primjene navedenih metoda na izvore za staru povijest hrvatskog povijesnog prostora
 5. Vještine korištenja tiskanim i digitalnim izdanjima antičkih literarnih, epigrafskih i numizmatičkih izvora, poznavanje vjerodostojnih izdavača, izdavačkih nizova i baza izvornika i prijevoda
 6. Rekapitulacija ili usvajanje temelja gramatike klasičnog latinskog / grčkog jezika, korištenje priručnicima i rječnicima
 7. Iskustvo analize izvornoga teksta i vještine korištenja aparatom kritičkih izdanja
 8. Iskustvo i vještine mjerenja, čitanja, analize, transkripcije, tumačenja i stručnog opisivanja epigrafskih i numizmatičkih spomenika
 9. Snalaženje u terminologiji za opis grčkih i rimskih privatnih i javnih starina, pokretnih i nepokretnih spomenika
Metode podučavanja
Frontalna nastava, praktični rad nastavnika sa studentima
Metode ocjenjivanja
Nema formalnog ispita. Uspjeh polaznika ocjenjuje se prema pisanim uradcima koji su stalan produkt vježbi.

Obavezna literatura
 1. J. STIPIŠIĆ, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, Zagreb: Školska knjiga 1982, dijelovi poglavlja Latinska paleografija i Kronologija, str. 3 - 138, 185 - 203;
 2. R. MATIJAŠIĆ, Uvod u latinsku epigrafiju, Pula: Filozofski fakultet 2002;
 3. A. CAPELLI, Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano: U. Hoepli 1979r, poglavlje Sigle ed abbreviature epigrafiche str. 429 - 516;
 4. A. CAPELLI, Chronologia, Cronografia e calendario perpetuo, Milano: U. Hoepli 1988r, dijelovi koji se odnose na staru povijest;
 5. P. A. CLAYTON, Chronicle of the Pharaohs, London: Thames and Hudson 1995;
 6. Ch. SCARRE, Chronicle of the roman Emperors, London: Thames and Hudson 19972; i dr. , u dogovoru s mentorom.
 7. J. BABELON, Antička numizmatika, Beograd: Arheološko društvo Jugoslavije 1970.
 8. P. KOS, Leksikon antičke numizmatike, Zagreb: Hrvatski bibliografski zavod 1998.
 9. B. KUNTIĆ-MAKVIĆ, Pisani izvori u službi arheološkog istraživanja. Scripta et effossiones: nastava, Opuscula archaeologica 30, 2006 [2007], 225 – 268
 10. J-M. LASSÈRE, Manuel d'epigrapihe Romaine I, II, Paris: Picard 2005.
 11. A. MUSIĆ, Nacrt grčkih i rimskih starina po E. Wagneru i G. Kobilinskom, prir. N. MAJNARIĆ, Zagreb: Nakladni odjel Hrvatske državne tiskare 19422; [Reprint Zagreb: Ex libris d.o.o. 2002; Dodatak pretisku Darko NOVAKOVIĆ]
Dopunska literatura
 1. H. BENGTSON, Einführung in die Alte Geschichte, München: C. H. Bekc'sche Verlagsbuchhandlung 1975 (tal. izdanje Introduzione allo studio della storia antica, Bologna: Società editrice il Mulino 1989);
 2. P. CABANES, Introduction à l'histoire de l'Antiquité, Paris: Armand Colin 19952;
 3. Z. VAŠIČEK, L'Archéologie, l'histoire, le passé: Chapitres sur la présentation, l'épistemologie et l'ontologie du temps perdu, Sceaux: Kronos B. Y. Editions 1994.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar