Naziv
Pregled antropoloških tema iz prapovijesti
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
149543
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15

Cilj
Glavni je cilj kolegija prenijeti studentima što ažurnije i sintetske opise današnjih shvaćanja o prapovijesti (o razvitku Zemlje i života, krajolika i ekologije, čovjeka i društva, o nastanku tehnologije i umjetnosti, itd.). Ti opisi trebali bi studentima pomoći u njihovim daljnjim antropološkim (ili humanističkim i društvenim) studijima. Osim toga, kolegij će također upoznati studente s prijašnjim (uglavnom) znanstvenim rekonstrukcijama prapovijesti, i isto s eventualnim nedostacima takvih rekonstrukcija, koje katkad i danas utječu na opća shvaćanja.
Sadržaj
 1. Prapovijest i zamisao o društvenom razvitku (vrijeme prije povijesti, iskonski svijet – idealno stanje ili divljaštvo; Morgonova shema; povijest i prapovijest
 2. Kanibalizam – posebna tema (pregled nazivlja, općih primjera i tipologije; kanibalizam kao antropološka tema; kanibalizam u prapovijesti.
 3. Vremenovanje prošlosti – opći pojam vremena (predavanja o vremenovanju u iduća tri nastavka, zbog složenosti primjera, trajat će više dana)
 4. [nastavak] Geološko vrijeme (i razvitak klime)
 5. [nastavak] Biološki razvitak (i evolucijski stadiji)
 6. [nastavak] Tehnološke ili materijalne epohe
 7. [nastavak] Ideološke ili duhovne epohe
 8. Spolni odnosi u prapovijesti – posebna tema
 9. Podrijetlo nasilja u prapovijesti – posebna tema
 10. "Ekonomija" u prapovijesti – posebna tema
 11. Prapovijest govori o sebi (općenito o umjetnosti i simbolici u prapovijesti)
 12. Parijetalni crteži i gravure
 13. Pokretni umjetnički (ili simbolički) predmeti
 14. Prikazi muških i ženskih likova u prapovijesti (teorija o prvoj simbolici novca)
 15. Opći pregled prapovijesnih "umjetnina" diljem svijeta od paleolitika do metalnoga doba

Ishodi učenja
 1. Studenti će shvatiti kako i zašto je pojam prapovijesti nastao (fokus kolegija je antropološki, ali razmotrit će se definicije različitih disciplina);
 2. Studenti će steći informacije o temama, koje su u anketama na početku kolegija označili kao važni za njih ili zanimljivi (dosad su takve označene teme bile kanibalizam, međuspolni odnosi, nasilje i ekonomija u prapovijesti);
 3. Na temelju općih pregleda vremenovanja prapovijesti, studenti će naučiti temeljne postavke (o geološkom vremenu, o biološkom razvitku, o tehnološkim – i o ideološkim pomacima);
 4. Tijekom predavanja pod naslovom "prapovijest govori o sebi", studenti će upoznati različite primjere prapovijesne umjetnosti i/ili simbolitike iz različitih dijelova svijeta; to će im pomoći u pokušajevima da "čitaju" antropologiju prapovijesti, koliko moguće, izravno iz tih primjera;
 5. Studenti će naučiti kako trebaju pratiti najnovija otkrića u vezi s antropologijom prapovijesti (i na osnovi najboljih nalaza i/ili rezultata studenata, nositelj kolegija nastojat će nadopuniti tematike kolegija za svaku iduću akademsku godinu).
Metode podučavanja
Predavanja bit će ilustrirana slajdovima iz PPT prezentacije, i bit će isto nadopunjena, po potrebi, audiovizualnim materijalom, uglavnom filmskim. Ako nije dostupan na hrvatskom, filmski materijal bit će titlovan na hrvatski jezik, ili eventualno prikazan na kraju predavanja kao neobavezni. Predavanja (plus) ilustracija trajat će tri sata tjedno - i seminari će se održati tijekom termina za konzultacije.
Metode ocjenjivanja
Studenti moraju dolaziti na predavanja, te sudjelovati u seminarima. Dužni su pripremiti jednu seminarsku prezentaciju (od 15-20 minuta), ili alternativno napisati seminarski rad (1.500-2.000 riječi). Nakon predavanja održat će se ispit u pisanom obliku. Završna ocjena sastavit će se prema ovoj shemi: 30% seminarska prezentacija ili seminarski rad, 50% prvi pisani ispiti i 20% sudjelovanje u diskusijama i 10% završni usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Rukavina, Iva (2012). Umjetnost ledenog doba. Zagreb: Matica hrvatska
 2. Dimitrijević, Stojan; Tihomila Težak-Gregl i Nives Majnarić-Pandžić (1998). Prapovijest. [Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, knj. 1]. Zagreb: Naprijed
 3. Heršak, Emil (2005). Drevne seobe, Zagreb: Školske knjiga
 4. Janković, Ivor i Ivor Karavanić (2009). Osvit čovječanstva: početci našega biološkog i kulturnog razvoja. Zagreb: Školska knjiga
 5. Karavanić, Ivor (2004). Život neandertalaca. Zagreb: Školska knjiga
 6. Karavanić, Ivor (2011). Prapočetci religije. Simbolika i duhovnost u paleolitiku. Zagreb: Školska knjiga
 7. Leroi-Gourhan, André (1968). Religije prethistorije. Zagreb: Naprijed
Dopunska literatura
 1. Срејовић, Драгослав (1997). Археолошки лексикон: Преисторија Европе, Африке и Блиског истока, грчка, етруска и римска цивилизација. Београд: Савремена администрација
 2. Срејовић, Драгослав (1998). Огледи о древној уметности. Београд: СКЗ
 3. Staden, Hans (1557). Warhaftige Historia und beschreibung eyner Landtschafft der Wilden Nacketen, Grimmigen Menschfresser-Leuthen. [izv. http://www.etnolinguistica.org/biblio:staden-1557-warhaftige]
 4. Stringer, Christopher i Robin McKie. African Exodus. The Origins of Modern Humanity. London: Pimlico, 1997
 5. Шнирельман, Виктор Александрович (1988). »Производственные предпосылки разложения первобытного общества«, u: Юлиан Владимирович Бромлей (ur.). История первобытного общества – эпоха классообразования. Москва: Наука, str. 5–139.
 6. Taylor, Timothy (1996). The Prehistory of Sex. Four Million Years of Human Sexual Culture. London: Forth Estate
 7. Težak-Gregl, Tihomila (1995). Prapovijesno doba. Zagreb: Školska knjiga
 8. Travis-Henikoff, Carole A. (2008). Dinner with a Cannibal. The Complete History of Mankind’s Oldest Taboo. [predgovor: Christy G. Turner II]. Santa Monica, CA: Santa Monica Press LLC
 9. Turner, Christy G. i Jacqzeline A. Turner (1999). Man Corn: Cannibalism and Violence in the Prehistoric American Southwest. Salt Lake City: Utah State University Press
 10. Воеводский, Леопольд Францевич (2010). Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности. Москва: Телема
 11. Wesel, Uwe (2004). Mit o matrijarhatu. Zagreb: Scarabeus [izv. Der Mythos vom Matriarchat. Frankfurt am Main, 1980]
 12. Зорина, Зоя Александровна iАнна Анатольевна Смирнова (2006). О чем рассказали "говорящие" обезьяны. Способны ли высшие животные оперировать символами? Москва: Языки славянских культур
 13. Leroi-Gourhan, André (ur.) (1997). Dictionnaire de la préhistoire. Paris: Quadrige/ Presses Universitaires de France
 14. Марков, Геннадий Евгеньевич (2009). Первобытное общество. Москва: М.В. Ломоносова
 15. Marcén, Paloma González (2006). Las Mujeres en La Prehistoria. València: Museu de Prehistòria
 16. Montaigne, Michel de (2007), "O ljudožderima", Eseji I., str. 312–328. Zagreb: Disput
 17. Obermaier, Hugo i Paul Wernert (1919). Las pinturas rupestres dei Barranco de Valltorta (Castellón). Madrid: Museo nacional de ciencias naturales
 18. Pääbo, Svante (2014). Neanderthal Man: In Search of Lost Genomes. New York: Basic Books
 19. Petrinovich, Lewis (2000). The Cannibal Within. New York: Walter de Gruyter
 20. Radovčić, Jakov (1987). Razvoj čovjeka. Zagreb: Hrvatski prirodoslovni muzej
 21. Renfrew, Colin (2010). Pretpovijest. Nastanak ljudskog uma. Zagreb: Alfa
 22. Roberts, Neil (1998). The Holocene. An Environmental History. Oxford: Blackwell
 23. Клёсов Анатолий Алексеевич i Андрей Александрович Тюняев (2010). Происхождение человека по данным археологии, антропологии и ДНК-генеалогии. Москва. Белые альвы
 24. Rowley-Conwy, P. (2006) 'The Concept of Prehistory and the Invention of the Terms 'Prehistoric' and 'Prehistorian': the Scandanavian Origin, 1833–1850.’, European Journal of Archaeology, 9 (1). str. 103–130.
 25. Ruhlen, Merritt (1994). The Origin of Language. Tracing the Evolution of the Mother Tongue. New York: John Wiley
 26. Рыбаков, Борис Александрович (gl. ur.) (1989). "Мезолит СССР", Археология СССР. Москва: Наука
 27. Рыбаков, Борис Александрович (gl. ur.) (1996). "Неолит Северной Евразии", Археология. Москва: Наука
 28. Серебрянный, Леонид Рувимович (1980). Древнее оледенение и жизнь. Москва: Наука
 29. Gimbutas, Marija; Janusz Kozlowski i Bernard Vandermersch (2004). Religioznost u pretpovijesti. Zagreb: Kršćanska sadašnjost
 30. Gorjanović, Dragutin (1918). Pračovjek iz Krapine. Zagreb: Zemaljska tiskara
 31. Gould, Stephen Jay (2003). Čovjek po mjeri. Zagreb: Jesenski i Turk
 32. Guilaine, Jean i Jean Zammit (2001). Le Sentier de la Guerre: Visages de la violence préhistorique. Paris: Éditions du Seuil
 33. Harris, Marvin (1977). Cannibals and Kings: The Origins of Cultures. New York: Vintage
 34. Herak, Milan (1990). Geologija. Postanak, tektonika i dinamika Zemlje, razvojni put Zemlje i života, geološka građa kontinenata i oceana. Zagreb: Školska knjiga
 35. Каневский, Лев (1998). Канибализм. Москва: Крон-Пресс
 36. Karavanić, Ivor (1993). "Kanibalizam ili mogućnost religijske svijesti u krapinskih neandertalaca", Obnovljeni život, sv. 48, br. 1, str. 99–104.
 37. Karavanić, Ivor (1995). "Strukovno nazivlje za donji i srednji paleolitik", Opuscula archaeologica, 19, str. 7–9.
 38. Karavanić, Ivor (1995). "Začeci simbolike i religijskih obreda u prapovijesnih lovaca i skupljača", Obnovljeni život, sv. 50, br. 1, str. 25–45.
 39. Karavanić, Ivor i Ivor Janković (2006). "Srednji i rani gornji paleolitik u Hrvatskoj", Opuscula archaeologica, 30, str. 21–54.
 40. Laming, Annette (1964). Lascaux. Peintures et gravures. Paris: Union générale d'éditions
 41. Leakey, Richard E. (2006). Porijeklo ljudske vrste. Zagreb: Konzor
 42. Leroi-Gourhan, André (1964–1965). Le Geste et la Parole; 1. "Technique et langage"; 2. "Mémoire et les Rythmes", Paris, Albin Michel [slov. prijevod: Gib in beseda. Ljubljana: ŠKUC/Filozofska kakulteta, 1988]
 43. Leroi-Gourhan, André (1992). L'Art pariétal. Language de la préhistoire. Grenoble, Jérôme Millon
 44. Leroi-Gourhan, André (1992). Les chasseurs de la préhistoire. Paris: Éditions A.-M. Métailié
 45. Childe, Vere Gordon (1957). "The Bronze Age". Past and Present, London, 12, pp. 2–15.
 46. Clark, Grahame (1978). World Prehistory – In New Perspective. London: Cambridge University Press.
 47. Clark, Grahame (2009). Economic Prehistory. Cambridge University Press
 48. Clark, Grahame i Stuart Piggott (1985). Prehistoric Societies. Harmonsworth: Penguin.
 49. Clottes, Jean (2011). Pourquoi l'art préhistorique? Paris: Gallimard
 50. Cohen, Claudine (2003). La femme des origines. Images de la femme dans la préhistoire occidentale. Paris, Belin- Herscher
 51. Coulborn, Rushton (1959). The Origins of Organised Societies. Princeton: Princeton University Press.
 52. Čulina, Lovre (2014). "Izvještaj o komparativnom istraživanju odnosa agresivnog ponašanja i socijalne strukture kod primata", Holon, 4 (1), str. 168–175.
 53. Duhard, Jean-Paul (1993). Réalisme de l’image féminine paléolithique. Paris: H. Delporte
 54. Duhard, Jean-Paul (1996). Réalisme de l'image masculine paléolithique. Grenoble: Jérôme Millon
 55. Durman, Aleksandar (1998). "Put do novca kroz prapovijest", Zbornik 2500 godina kulture novčarstva na povijesnom tlu Hrvatske, str. 16–20. Zagreb: Privredna banka zagreb,
 56. Ferrill, Arther (1997). The Origins of War. From the Stone Age to Alexander the Great. Bouder/Colorado: Perseus
 57. Fiedel, Stuart (1988). Prehistory of the Americas. Cambridge: Cambridge University Press.
 58. Геогриевский, Александр Борисович (2009). Эволюционная антропология. Санкт-Петербург: Нестор-История
 59. Gimbutas, Marija Alseikaitė (1991). The Language of the Goddess. San Francisco: Harper
 60. Gimbutas, Marija Alseikaitė (1996). The Goddesses and Gods of Old Europe 6500–3500 BC. Myths and Cult Images. London: Thames & Hudson
 61. Adovasio, J[ames]. M.; Olga Soffer i Jake Page (2007). The Invisible Sex. Uncovering the True Roles of Women in Prehistory. New York: HarperCollins e-books
 62. Алексеев, Валерий Павлович (1984). Становление человечества. Москва. Издательство полической литературы.
 63. Алексеев, Валерий Павлович (1985). Человек – эволюция и таксономия. Москва: Наука
 64. Алексеев, Валерий Павлович (ur.). (1990). История первобытного общества. Москва: Наука
 65. Алёкшин, Вадим Андреевич (1986). Социальная структура и погребальный обряд древнеземледельческих обществ. Ленинград: Наука.
 66. Arens, William (1979). The Man-Eating Myth: Anthropology and Anthropology. Oxford: Oxford University Press
 67. Arsuaga [Ferreras], Juan Luis (2005). Ogrlica neandertalca. U potrazi za prvim misliocima. Zagreb: Izvori
 68. Бадер, Отто Николаевич (1965). Каповая пещера. Москва: Наука
 69. Bahn, Paul i Vertut Jean (1999). Journey Through the Ice Age. London: Seven Dials
 70. Barnes, Gina Lee (1999). The Rise of Civilization in East Asia. The Archaeology of China, Korea and Japan. London: Thames & Hudson.
 71. Bégouën, Robert i Jean Clottes (2007). "Compléments aux plaquettes gravées d' Enlène", Cuadernos de Arte Rupestre, br. 4.
 72. Benac, Alojz (gl. ur.) (1979–1987). Praistorija jugoslavenskih zemalja, I–V. Sarajevo: Centar za balkanološka ispitivanja
 73. Burroughs, William James (2005). Climate Change in Prehistory. The End of the Reign of Chaos. Cambridge: Cambridge University Press.
 74. Cavalli Sforza, Luigi Luca (2008). Geni, narodi i jezici. Zagreb: Algoritam

Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar