Naziv
Pregled nizozemske povijesti I
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
46845
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Upoznavanje studenata s temeljnim povijesnim procesima u Nizozemskoj do 1648. godine.
Sadržaj
 1. Nizozemska danas,
 2. Gali, Germani i Rimljani
 3. Europski rani srednji vijek
 4. Franci i Frizi
 5. Sveto Rimsko Carstvo
 6. Holandski grofovi, brabantski vojvode i utrechtski biskupi
 7. Jesen srednjeg vijeka
 8. Renesansa, humanizam i reformacija u Nizozemskoj
 9. Gospodarski procvat i particularizam
 10. Burgundska Nizozemska
 11. Ranomoderna Europa
 12. Habsburški gospodari i nizozemski ustanak
 13. Republika Sedam Ujedinjenih Pokrajina
 14. Istočno-indijska kompanija
 15. Zlatno doba Nizozemske

Ishodi učenja
 1. usporediti i kontekstualizirati nizozemske i europske srednjovjekovne i ranonovovjekovne povijesti
 2. poznavati i interpretirati glavne procese nizozemske povijesti do sredine 17. stoljeća
 3. poznavati glavne izvore i literaturu o nizozemskoj povijesti do sredine 17. stoljeća
 4. Kritički prosuđivati različite interpretacije nizozemske srednjovjekovne i ranonovovjekovne povijesti
Metode podučavanja
frontalna nastava, power point prezentacije, prateći fotokopirani materijal, dokumentarni filmovi.
Metode ocjenjivanja
Dva pismena kolokvija, pismeni ispit, završni usmeni razgovor

Obavezna literatura
 1. Paul Arblaster, A History of the Low Countries, Palgrave Macmillan, 2005.
 2. Dragoljub Živojinović, Uspon Evrope, Novi Sad, 1985. (passim)
 3. J. M. Roberts, Povijest Europe, Zagreb, 2002. (passim)
Dopunska literatura
 1. Fernand Braudel, Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV. do XVIII. stoljeća - Vrijeme svijeta, sv. III., Zagreb, 1992., str. 200-318.
 2. Jonathan Irvine Israel, The Dutch Republic: its rise, greatness and fall 1477-1806, Oxford, 1995
 3. David Maland, Europe in the 17th century, London, 1983. (passim)
 4. Roger Lockyer, Habsburg and Bourbon Europe 1470-1720 , New York, 1993. (passim).

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar