Naziv
Prevođenje s bugarskoga na hrvatski
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
125447
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje s teorijom prevođenja, oblicima i vrstama prijevoda. Studenti uz pomoć nastavnika, a kasnije i samostalno, prevode različite tipove tekstova i na taj način razvijaju jezičnu i prijevodnu kompetenciju, uočavaju probleme u tekstu i pronalaze rješenja.
Sadržaj
 1. Uvod u teoriju prevođenja. Upoznavanje s pojmovima prijevod-prevođenje-prevoditelj.
 2. Vrste prijevoda: književno i stručno prevođenje, usmeno i pismeno prevođenje, simultano i konsekutivno prevođenje.
 3. Pravopisna pravila: razlika hrvatskog i bugarskog pravopisa.
 4. Transliteracija i transkripcija bugarskih imena.
 5. Prevođenje životopisa s bugarskog na hrvatski jezik.Pisanje životopisa na bugarskom jeziku (po obrascu Europass životopis www.europass.cedefop.europa.eu).
 6. Specifičnosti i problemi prevođenja znanstvenih i stručnih tekstova.
 7. Prevođenje službenih obrazaca – rodni list, vjenčani list.
 8. Prevođenje službenih obrazaca – diploma, izjava, punomoć.
 9. Prevođenje natječajne dokumentacije.
 10. Terminologija Europske unije.
 11. Usmeni prijevod, razlika konsekutivnog i simultanog prevođenja.
 12. Vježba slušanja, zapisivanja i prevođenja audio zapisa (intervju).
 13. Podslovljavanje i prevođenje filmova.
 14. Sinteza i ponavljanje.
 15. Zaključak kolegija

Ishodi učenja
 1. detektirati prevodilačke probleme u tekstu i argumentirano predložiti rješenja
 2. pravilno se služiti rječnicima, glosarima, korpusima, prevoditeljskim pomagalima,
 3. analizirati izvorni tekst i prepoznati obilježja funkcionalnih stilova
 4. ovladati prevodilačkim vještinama u cilju formiranja kompetencije u području prevođenja s bugarskog jezika na hrvatski.
 5. kompetentno prevoditi i na ispravan način služiti se pomagalima za prevođenje (tradicionalni tiskani mediji poput rječnika i glosara; online prevoditeljski alati i resursi; računalno potpomognuto i strojno prevođenje)
 6. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike među pojedinim južnoslavenskim jezicima koristeći odgovarajući pojmovni i teorijsko-metodološki aparat
 7. samostalno prevesti tekstove svih funkcionalnih stilova s odabranih južnoslavenskih jezika na hrvatski jezik i s hrvatskog jezika na odabrane južnoslavenske jezike
Metode podučavanja
Studenti će uz pomoć nastavnika prevoditi različite tipove tekstova: stručne i književne. Analizirat će svoje i tuđe prijevode, rješavati prevodilačke probleme i naučiti kako argumentirati svoja rješenja.
Metode ocjenjivanja
Studentske obaveze: Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi i diskusijama te kontinuirano prevođenje zadanih tekstova.

Ispit: Pismeni prijevod na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Vladimir Ivir (1978) Teorija i tehnika prevođenja, Sremski Karlovci.
 2. Искра Ликоманова (2002) И. Преводът между теорията и практиката, Университетско издателство «Св. Климент Охридски», София.
 3. Искра Ликоманова (2007) Славяно – славянският превод. Лингвистичен подход към художествения текст, Университетско издателство «Св. Климент Охридски», София.
Dopunska literatura
 1. Prevođenje – suvremena strujanja i tendencije: zbornik radova (1995) ur. Jelena Mihaljević Djigunović, Neda Pintarić, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb,

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij