Naziv
Češki jezik (za nebohemiste)
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
125808
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
60

Cilj
Stjecanje jezičnih kompetencija na razini A1 prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe i upoznavanje češke kulture, povijesti i zemljopisa.
Sadržaj
 1. Gramatičke i pravopisne vježbe.glagoli, nepravilni glagoli. Leksik: putovanje. Konverzacija: izgledčovjeka. Češka povijest do 18. st
 2. Gramatičke i pravopisne vježbe–imenice. Leksik: snalaženje u gradu. Konverzacija: izlet,putovanje. Češka povijest od 19. do 21. st.
 3. Gramatičke i pravopisnevježbe–pridjevi. Komparacija pridjeva. Leksik: životinje. Konverzacija:snalaženje u gradu. Pregled češke književnosti
 4. Gramatičke i pravopisne vježbe zamjenice. Leksik: botaničko nazivlje. Konverzacija: kućni ljubimci, na farmi, u zoološkom vrtu.Pregled češke književnosti.
 5. Ponavljanje gramatičkog gradiva. Pregled češke kinematografije.
 6. Ponavljanje gramatičkog gradiva. Pregled češke kulture i civilizacije (glazba i likovna umjetnosti).
 7. Ponavljanje gradiva i priprema za ispit.
 8. Uvod Uvod u kolegij. Literatura. Češki fonološki i grafijski sustav. Češka ortoepska i ortografska norma.Ortoepskei ortografske vježbe. Konverzacija: pozdravi.
 9. Pregled češke konjugacije.indikativ prezenta, preterit, futur, 1. dio. Leksik: boje, učionica.Konverzacija: predstavljanje.
 10. Pregled češke konjugacije–indikativ prezenta, preterit, futur, 2. dio. Leksik: dani u tjednu, nazivimjeseci. Konverzacija: učionica, snalaženje u prostoriji.
 11. Imeničke deklinacijske paradigmeimenice muškog roda. Glavni i redni brojevi. Leksik: vrijeme.Konverzacija: dani u tjednu, nazivi mjeseci.
 12. Imeničke deklinacijskeparadigme–imenice ženskog roda. Leksik: godišnja doba, podneblje,odjeća. Konverzacija: snalaženje u vremenu.
 13. Imeničke deklinacijske paradigme–imenice srednjeg roda. Osobne, pokazne i posvojne zamjenice.Leksik: namirnice. Konverzacija: podneblje, odijevanje.
 14. Pridjevske deklinacijske paradigme. Leksik: prehrana. Konverzacija: kupovina namirnica.
 15. Zamjeničke deklinacijske paradigme. Leksik: ljudsko tijelo. Konverzacija: naručivanje hrane, jela.

Ishodi učenja
 1. Nakon učenja student će moći primjenivati osnovan leksik potreban za razgovor o sebi i svojoj obitelji, vremenu, bojama, hrani i izgledu.
 2. Primjenivati komunikacijske formule i ustaljene izraze češkog jezika u situacijama svakodnevne govorne prakse (pozdravljanje, upoznavanje, obraćanje, u restoranu i snalaženje na ulici)).
 3. Prepoznavati, razlikovati i objasniti osnovne podatke iz češke kulture, povijesti i zemljopisa.
Metode podučavanja
predavanje, seminari (usmeno izlaga
nje), razgovor, rad s tekstom, rad s
audio i video materijalima, role play
Metode ocjenjivanja
pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Sesar, D., Češki u 30 lekcija. Zagreb 2001.
 2. Adamovičova, A-. Ivanova, D. Basic Czech I . Praha 2009.
Dopunska literatura
 1. Sesar, D., Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik s gramatikom. Zagreb 2002.
 2. Profeta, D., A. Novosad, Hrvatsko-češki rječnik. Zagreb 1999.
 3. Ribarova, Z., Pregled češke gramatike s vježbama. Zagreb 1991.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar