Naziv
Prevođenje sa slovenskoga na hrvatski jezik
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
125449
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Kontinuirano uvoditi studente u mogućnosti unaprjeđenja prevoditeljske prakse. Tijekom rada u kolegiju razvija se komunikacijska i prijevodna kompetencija studenata, kao i osjećaj za iznijansiranu upotrebu jezičnih sredstava u polaznom i u ciljnom jeziku. Cilj je ovoga kolegija osposobiti studente za prevođenje stručnih, znanstvenih i književnoumjetničkih tekstova sa slovenskoga na hrvatski. U okviru kolegija studenti trebaju ovladati osnovama profesionalne prevoditeljske kompetencije (služenje elektronskim i tiskanim resursima, dokumentacija, stručna terminologija, suradnja sa stručnjacima iz pojedinih područja, rad na prevoditeljskim projektima).
Sadržaj
 1. Uvod u prevođenje stručnih, znanstvenih i književnoumjetničkih tekstova sa slovenskoga na hrvatski jezik.
 2. Usporedba i analiza postojećih prijevoda i izvornih tekstova.
 3. Prevođenje jednostavnijih tekstova sa slovenskoga na hrvatski jezik.
 4. Uvod u tehnologije za računalno potpomognuto prevođenje.
 5. Izrada pojmovnika za potrebe prevođenja.
 6. Priprema teksta za računalno prevođenje.
 7. Specifičnosti prevođenja sa slovenskoga na hrvatski jezik.
 8. Prevođenje složenijih tekstova sa slovenskoga na hrvatski jezik.
 9. Hrvatska i slovenska terminologija.
 10. Suradnja sa stručnjacima, autorima i naručiteljima prijevoda.
 11. Pisanje sažetaka znanstvenih tekstova.
 12. Lektura prijevoda.
 13. Rasprava o konkretnim prevoditeljskih problemima.
 14. Analiza studentskih prijevoda i pogrešaka.
 15. Završni razgovor

Ishodi učenja
 1. prevoditi stručne, znanstvene i književnoumjetničke tekstove sa slovenskog jezika na hrvatski.
 2. ovladati osnovama profesionalne prevoditeljske kompetencije (služenje elektronskim i tiskanim resursima, dokumentacija, stručna terminologija, suradnja sa stručnjacima iz pojedinih područja, rad na prevoditeljskim projektima)
 3. stvoriti i organizirati vlastitu prijevodnu memoriju
 4. osmisliti i organizirati vlastite glosare na temelju terminoloških alata.
 5. valorizirati jezične alate koji su slobodno dostupni na internetu.
 6. kompetentno prevoditi i na ispravan način služiti se pomagalima za prevođenje (tradicionalni tiskani mediji poput rječnika i glosara; online prevoditeljski alati i resursi; računalno potpomognuto i strojno prevođenje)
 7. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike među pojedinim južnoslavenskim jezicima koristeći odgovarajući pojmovni i teorijsko-metodološki aparat
 8. samostalno prevesti tekstove svih funkcionalnih stilova s odabranih južnoslavenskih jezika na hrvatski jezik i s hrvatskog jezika na odabrane južnoslavenske jezike
Metode podučavanja
Usporedba i analiza postojećih prijevoda i izvornih tekstova, pisanje sažetaka (u izvornom i ciljnom jeziku), prevođenje zahtjevnijih tekstova sa slovenskoga na hrvatski, analiza studentskih prijevoda i pogrešaka
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano ocjenjivanje pismenih zadaka, prijevoda i analiza prevedenih tekstova tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Strani jezik u dodiru s materinskim jezikom (1992). zbornik radova HDPL, ur. Marin Andrijašević i Yvonne Vrhovac. Zagreb.
 2. Douglas ROBINSON (1997). Becoming a Translator, An Introduction to the Theory and Practice of Translation, Routledge, London i New York
 3. Mona BAKER (2011) In other words: a coursebook on translation. London: Routledge, 2011.
Dopunska literatura
 1. Umberto ECO (1990). The Limits of Interpretation, Bloomington, Indiana University Press
 2. Vladimir IVIR (1969). Contrasting via translation: formal correspondence vs. translation equivalence, u: YSCECP: B. Studies 1, Zagreb, Zavod za lingvisitku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 13-25
 3. Vladimir IVIR (1981). Formal correspondence vs. translation equivalence revisited, u: Poetics Today 2 (4), 51-59
 4. Goranka ANTUNOVIĆ. „Značenjska i komunikacijska nepodudarnost internacionalizama i domaćih inačica kao prijevodnih ekvivalenata“. Split: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2005., 25–37.
 5. Nataša HIRCI. Prevajanje danes in jutri: delo s sodobnimi prevajalskimi viri in orodji. Vol. 48, 2003.
 6. Vladimir IVIR. „Semantička neodređenost internacionalizama i njene posljedice za prevođenje“. Suvremena lingvistika 41–42, izd. 1–2 (1996.): 245–54.

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij