Naziv
Primijenjena lingvistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
37164
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznavanje s osnovnim spoznajama o odnosu između jezika i psihe, jezika i djelovanja, jezika i društva, te jezika i obrazovanja, odnosno s osnovnim pojmovima psiholingvistike, sociolingvistike, pragmalingvistike i glotodidaktike.

Ovladavanje ključnim terminima (kao što su prepoznavanje, razumijevanje; diglosija, jezična standardizacija; govorne radnje, konverzacijske implikature; usvajanje glasova, usvajanje riječi) te interdisciplinarnim pristupom istraživanju jezika.
Sadržaj
 1. Psiholingvistika: usvajanje jezika.
 2. Psiholingvistika: afazija.
 3. Psiholingvistika: disleksija i disgrafija.
 4. Psiholingvistika: utjecaj mentalnih oboljenja na jezične kompetencije.
 5. Kolokvij 1
 6. Sociolingvistika: uvod u teoriju i metodologiju.
 7. Sociolingvistika: jezični varijeteti.
 8. Sociolingvistika: pidžini i kreolski jezici
 9. Sociolingvistika: jezik i rod
 10. Kolokvij 2
 11. Pragmalingvistika: jezično djelovanje
 12. Pragmalingvistika: implikatura i presupozicija
 13. Pragmalingvistika: govorni činovi
 14. Pragmalingvistika: deikse
 15. Kolokvij 3

Ishodi učenja
 1. Razlikovati temeljne lingvističke pojmove s područja primijenjene lingvistike i njezinih disciplina: psiholingvistike, sociolingvistike, pragmalingvistike i analize diskursa;
 2. Nabrojati glavne predstavnike unutar primijenjenolingvističkih disciplina;
 3. Obrazložiti razlike u pristupima svake od primijenjenolingvističkih disciplina;
 4. Obrazložiti na koji način različiti pristupi unutar primijenjene lingvistike pridonose boljem razumijevanju jezičnog fenomena;
 5. Analizirati različite tipove diskursa (npr. javni i privatni diskurs; politički, znanstveni, publicistički, reklamni, religijski diskurs) služeći se instrumentarijem primijenjene lingvistike;
 6. Stručno komunicirati s kolegama znanstvenicima o odnosu jezika i pojedinca te jezika i društva;
 7. Argumentirano valorizirati znanstvenu literaturu iz područja primijenjene lingvistike na hrvatskom, engleskom i drugim jezicima.
Metode podučavanja
Predavanje, diskusija, pisanje i izlaganje seminarskog rada.
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja putem kolokvija i ispita. Studenti prikupljaju bodove (pohađanje nastave, pisanje i izlaganje seminarskog rada te uspjeh na kolokvijima), na temelju čega se izračunava ocjena. Studenti koji žele višu ocjenu od ponuđene mogu izaći na ispit.

Obavezna literatura
 1. Garman, Michael (1991), Psycholinguistics, Cambridge: CUP.
 2. Wardhaugh, Ronald (1996), An Introduction to Sociolinguistics, Oxford: Blackwell.
 3. Pupovac, Milorad, (1990), Jezik i djelovanje, Zagreb: Pitanja.
 4. Ingram, David (1996). First Language Acquisition, Cambridge: CUP.
Dopunska literatura
 1. Coulmas, Florian (2000), The Handbook of Sociolinguistics, Oxford: Blackwell.
 2. Lewinson, Stephan (1984), Pragmatics, Cambridge: CUP.
 3. Gernsbacher, Morton Ann (1994), Handbook of Psycolinguistics, San Diego: Academic Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar