Naziv
Procjenjivanje ličnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
124472
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Cilj kolegija je stjecanje znanja o procjenjivanju odnosno mjerenju u području ličnosti, kao i upoznavanje studenata s najpoznatijim mjernim instrumentima u području. Nakon kolegija studenti bi trebali biti osposobljeni za procjenjivanje ličnosti u okviru različitih teorijskih pristupa u području, što im može koristiti u kasnijem radu unutar pojedinih područja primijenjene psihologije. Također bi trebali biti osposobljeni za izradu ili odabir primjerenog mjernog instrumenta, kako za istraživačke, tako i za konkretne praktične svrhe.

Sadržaj
 1. Izvori podataka u psihologiji ličnosti (samoprocjenjivanje; procjenjivanje od strane drugih osoba, objektivne mjere)
 2. Prikaz i usporedba najčešće korištenih mjernih instrumenata u psihologiji ličnosti: procjena petofaktorskoih modela, procjena Eyenckove i Cattellove teorije, procjena HEXACO modela.
 3. Ispunjavanje različitih upitnika ličnosti
 4. Interpretacija različitih upitnika ličnosti
 5. Konstrukcija mjera ličnosti, strategije koje se koristite pri formiranju mjernih instrumenata u području ličnosti
 6. Pristranosti procjenjivanja: socijalna poželjnost, laganje i stil odgovaranja
 7. Preuzimanje i adaptacija mjernih instrumenata iz drugih kultura.
 8. Usporedba i razlike između samoprocjena i procjena ličnosti.
 9. Ispunjavanje upitnika ličnosti metodom samoprocjene i procjene od strane druge osobe.
 10. Pet-faktorski model i razvoj NEO-PI-R upitnika
 11. Korištenje upitnika ličnosti u području primijenjene psihologije.
 12. Upoznavanje, korištenje i interpretacija idiografskih metoda procjenjivanja ličnosti (Q-sort tehnika, TAT).
 13. Reakcije korisnika na procjenjivanje ličnosti.
 14. Uvod u područje procjenjivanja ličnosti, procjenjivanje ličnosti u okviru različitih teoretskih pristupa (psihoanalitička tradicija; osobinski pristup; kognitivni pristup; implicitno mjerenje).
 15. Vrste mjernih instrumenata u području ličnosti, problemi koji se javljaju prilikom procjenjivanja ličnosti, procjenjivanje više osobina ličnosti pomoću više metoda

Ishodi učenja
 1. Procijeniti i stručno interpretirati nalaze o relevantnim karakteristikama pojedinaca, grupa i organizacija prikladnim metodama (intervjuiranja, testiranja, opažanja i sl.).
 2. Jasno i argumentirano usmeno i pismeno komunicirati svoje zaključke i preporuke klijentima/korisnicima i stručnjacima, koristeći primjerenu stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku.
 3. Kreirati i razvijati usluge i proizvode, utemeljene na psihologijskim teorijama i metodama, namijenjene klijentima/korisnicima, psiholozima ili drugim stručnjacima.
 4. Kritički analizirati i kreirati učinkovita rješenja stručnih problema na primjerenoj etičkoj i profesionalnoj razini.
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Weiner, I. B. & Greene, R. L. (2008). Handbook of personality assessment. New Jersey: John Wiley and Sons. (odabrana poglavlja)
 2. Block, J. (1961). The Q-Sort Method in Personality Assessment and Psychiatric Research. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Ozer, D.J. (1999). Four Principles for Personality Assessment. U Pervin, L.A. and John, O.P. (Ur.): Handbook of Personality: Theory and Research. The Guilford Press.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 3. semestar