Naziv
Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
160816
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje s ishodišnim problemima epistemologije uz uvod u suvremene epistemološke pravce; razvoj sposobnosti kod studenata za samostalni istraživački rad u području filozofije s naglaskom na postupke prepoznavanja problema i razvijanja argumentacije u skladu sa standardnima polja. Sekundarni cilj kolegija odnosi se na korištenje usvojenog znanja u drugim disciplinama i problemskim područjima.
Sadržaj
 1. Problem skepticizma: uvodna razmatranja
 2. Argumenti protiv skepticizma
 3. Struktura znanja: od percepcije do vjerovanja
 4. Struktura znanja: istinito opravdano vjerovanje i Gettierovi prigovori
 5. Klasični problemi opravdanja: fundacionalizam vs koherentizam
 6. Klasični problemi opravdanja: fundacionalizam vs relijabilizam
 7. Suvremene teorije istine (prvi dio)
 8. Suvremene teorije istine (drugi dio)
 9. Uzročnost u filozofiji i znanosti
 10. Nedoumice oko indukcije
 11. Naturalizirana epistemologija
 12. Socijalna epistemologija
 13. Filozofija i probabilizam
 14. Filozofija i hermeneutika
 15. Završno predavanje i rasprava

Ishodi učenja
 1. Usvajanje filozofske terminologije s naglaskom na epistemologiju i filozofiju znanosti.
 2. Razumijevanje povijesnog razvoja filozofije i znanosti od novog vijeka do 20. stoljeća
 3. Razvijanje sposobnosti formuliranja hipoteza i razvijanje sposobnosti argumentacije.
 4. Razvijanje vještine čitanja znanstvene literature i tekstualne analize.
Metode podučavanja
Metode poučavanja u kolegiju su izravna metoda (predavanja u sklopu seminara) i istraživačka metoda poučavanja (pisanje seminarskog rada na kraju semestra).
Metode ocjenjivanja
Metoda ocjenjivanja: vrednovanje pisanog seminarskog rada i aktivnosti na nastavi.

Obavezna literatura
 1. Audi, Robert (1998) Epistemology. A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge, Routledge
 2. Decartes, Rene (2015) Meditacije o prvoj filozofiji, Kruzak, Zagreb (prev.Josip Talanga)
 3. Haack, Haack (1993) Evidence and Inquiry. Towards Reconstruction in Epistemology, Blackwell
 4. Hume, David (1988) Istraživanje i ljudskom razumu, Naprijed (prev.Ivo Vidan)
 5. Gettier; Edmund (1963) Is Justified True Belief Knowledge?, Analysis, vol.23, str.121-123
 6. Williams, Michael (2004) Skepticizam u: Epistemologija. Vodič kroz teorije znanja. John Greco i Ernesto Sosa (ur.), (hrvatsko izdanje s dodatkom priredio Borislav Mikulić), Jesenski i Turk
 7. Zagzebski, Linda (2004) Što je znanje? u: Epistemologija. Vodič kroz teorije znanja. John Greco i Ernesto Sosa (ur.), (hrvatsko izdanje s dodatkom priredio Borislav Mikulić), Jesenski i Turk
 8. Quine, W. v. O. (2003) Naturalizirana epistemologija, u: Čuljak, Z. (ur.), Vjerovanje, opravdanje i znanje, Ibis grafika
 9. Howson, Colin i Urbach, Peter (2005) Scientific Reasoning: Bayesian approach, Open Court
Dopunska literatura
 1. Dancy, Jonathan (2001) Uvod u suvremenu epistemologiju, Hrvatski Studiji Sveučilišta u Zagrebu

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar