Naziv
Psihodijagnostičke metode
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
160825
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Upoznati polaznike s aktualnim i suvremenim idejama, unapređenjima metoda i instrumenata u psihodijagnostici te formalno-pravnim okvirom za dijganostiku. Osposobiti polaznike za samostalno pretraživanje informacija o postojećim mjernim instrumentima i metodama te njihovoj evaluaciji, odnosno za izbor optimalnog instrumenta i metode za neku zadanu svrhu mjerenja. Od polaznika se očekuje da razviju kritičnost pri izboru općeg metodološkog pristupa u različitim situacijama psihodijagnostike.
Sadržaj
 1. Uvodne informacije
 2. Kriteriji za izbor prikladne psihodijagnostičke metode u skladu sa svrhom mjerenja, te formalno-pravnim i etičkim standardima (APA, ITC, domaći pravilnici, zakoni, kategorizacija psihodijagnostičkih instrumenata)
 3. Izvori informacija o psihodijagnostičkim instrumentima (evaluativni i neevaluativni prikazi, baze podataka o testovima); Integrativni pregled suvremene psihodijagnostičke prakse u svijetu i u RH;
 4. Pregled i vrednovanje različitih općih metoda dijagnostike. Odabir relevantnih validacijskih podataka u vezi s pojedinim dijagnostičkim postupcima; Izbor i prosudba prikladnosti pojedine metode (instrumenta) u skladu sa svrhom mjerenja.
 5. Informacije potrebne za dokazivanje različitih oblika valjanosti dijagnostičkih postupaka
 6. Metode u psihodijagnostici (samoprocjena, test)
 7. Metode u psihodijagnostici (mjere učinka, opažanje)
 8. Metode u psihodijagnostici (biografski podaci, projektivne tehnike)
 9. Metode u psihodijagnostici (intervju, situacijski testovi, centri procjene)
 10. Metode u psihodijagnostici (procjene drugih osoba; analiza slučaja, korištenje dokumentacije, situacijski testovi, analiza genograma i dr.)
 11. Primjena računala u psihodijagnostici
 12. Metode i instrumenti u području mjerenja emocionalne inteligencije
 13. Metode i instrumenti u području mjerenja kognitivnih sposobnosti
 14. Metode i instrumenti u području mjerenja stresa i traume
 15. Metode i instrumenti u području mjerenja ličnosti

Ishodi učenja
 1. Navesti i kritički vrednovati suvremene trendove u psihodijagnostici te izvore informacija o psihodijagnostičkim instrumentima
 2. Opisati formalno-pravni okvir za primjenu psihodijagnostičkih postupaka u Hrvatskoj i na međunarodnoj razini
 3. Učinkovito rješavati specifične probleme u psihodijagnostici izborom prikladnih metoda te prikladno interpretirati rezultate u skladu sa zadanom svrhom psihodijagnostike
 4. Pronaći, evaluirati i interpretirati raspoložive izvore podataka o metrijskim karakteristikama pojedinih psihodijagnostičkih instrumenata
 5. Usporediti i vrednovati prednosti i nedostatke pojedinih metoda psihodijagnostike te dijagnostičkih instrumenata
 6. Objasniti specifičnosti i metodološke probleme u provedbi psihodijagnostike u specifičnim uvjetima istraživanja i primijenjene pihologije
 7. Preuzeti osobnu odgovornost za valjanost odluka donesenih na osnovi odabranih psihodijagnostičkih metoda
Metode podučavanja
Nastava će se izvoditi kroz predavanja i vježbe, te seminarske radove studenata. U okviru nastave predviđene su posjete organizacijama u kojima se provode specifični oblici psihodijagnostike ili posjete stručnjaka koji se bave različitim područjima psihodijagnostike
Metode ocjenjivanja
Završni ispit sastojat će se od rješavanja zadanog problema u području psihodijagnostike koji će uključivati izbor dvije ili više psihodijagnostičkih metoda, postupak mjerenja, te usporedbu rezultata i evaluaciju korištenih procedura. Ispit se predaje u pismenom obliku.

Obavezna literatura
 1. Anastasi, A., Urbina, S. (1997). Psychological testing (7th edition). New Jersey: Prentice Hall. Chapter: Projective Technques.
 2. Biro,M., Butollo, W. (2003). Klinička psihologija. Futura. Poglavlje: Psihodijagnostika (str. 79-219).
 3. Goldstein, G., Hersen, M. (2000). Handbook of Psychological Assessment, Pergamon, Poglavlja: VI Interviewing, VII Personality Assessment, VIII Behavioral Assessment
Dopunska literatura
 1. Fernandez-Ballesteros, R. (Ed.) (2003). Encyclopedia of Psychological Assessment. Sage Publication.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar