Naziv
Psihologija boli
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51227
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj kolegija je da studenti mogu objasniti kako se psihologija, kao znanost i struka, teorijski i praktično odnosi prema doživljaju fizičke boli, kako akutne tako i kronične. Studenti će usvojiti specifična znanja o prirodi boli s naglaskom na povezivanje psiholoških čimbenika doživljaja kako akutne tako i kronične boli. Studenti će usvojiti i postupke mjerenja i procjene boli kako kod odraslih i kod djece. Upoznat će se s temeljnim metodama ublažavanja boli koji se temelje na psihološkom pristupu.
Sadržaj
 1. Kronična bol.
 2. Psihološke karakteristike ljudi koji pate od kronične boli.
 3. Načini prilagodbe na kroničnu bol.
 4. Fantomska bol
 5. Psihološki pristup u tretmanu kronične boli
 6. Termim kolokvija
 7. Sličnosti i razlike osjeta i percepcije fizičke boli prema ostalim osjetno perceptivnim sustavima.
 8. Biološke osnove doživljaja intenziteta i kvalitete boli. Receptori i centralna reprezentacija.
 9. Teorijski pristupi objašnjenja uloge psiholoških čimbenika u modulaciji akutne boli.
 10. Metode mjerenja intenziteta i kvalitete boli kod odraslih i djece.
 11. Individualne razlike u doživljavanju i iskazivanju boli (uloga spola, roda, osobina ličnosti, kulturnih i rasnih razlika).
 12. Psihološka stanja i doživljaj akutne boli (uloga emocija, pažnje)
 13. Očekivanje i učenje kao modulatori boli.
 14. Psihološki čimbenici placebo učinka kod akutne boli.
 15. Placebo učinak - prikazivanje filma

Ishodi učenja
 1. Objasniti razlike između osjeta boli i ostalih osjetno perceptivnih sustava.
 2. Objasniti ulogu različitih psiholoških faktora (učenja, očekivanja, emocija, pažnje) u modulaciji osjeta boli, te objasniti pretpostavljene mehanizme te modulacije.
 3. Ilustrirati različite metode mjerenja boli kod zdravih i osoba koje pate od boli te objasniti razlike u tim metodama.
 4. Razlikovati glavne psihološke pristupe u tretmanu akutne ili kronične boli i objasniti teorijsku osnovicu njihove primjene.
Metode podučavanja
Predavanja s ilustracijama.
Metode ocjenjivanja
Po sredini semestra održat će se jedna provjera znanja (kolokvij), a na kraju je pismeni ispiti. Udio kolokvija u ukupnoj ocjeni je 30%, a pismeni 70%. Po potrebi biti će organiziran i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Ivanec, D. (2004). Psihološki čimbenici akutne boli. Suvremena psihologija, 7(2), 271-309.
 2. Ivanec, D. (2015). Placebo učinak i osjet boli - novija istraživanja. Suvremena psihologija, 18(1), 109-135.
 3. Ružić, V. (2010). Uloga očekivanja u doživljaju boli. Klinička psihologija, 3, 65-82.
 4. Havelka, M (ur.) (1998). Zdravstvena psihologija (poglavlje o boli). Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska literatura
 1. Price, D.D. (1999). Psychological Mechanisms of Pain and Analgesia. Progress in Pain Research and Management. Vol. 15. Seattle: IASP Press.
 2. Melzack, R., & Wall, P.D. (1996). The challenge of pain. Penguin Books.
 3. Wall, P.D., & Melzack, R. (2005). Textbook of Pain. Edinburgh: Churchil Livingstone.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar