Naziv
Psihologija jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
132496
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je ovog kolegija dati pregled teorija, metodologije i nalaza istraživanja u području psihologije jezika. Cilj je i uvježbavati postavljanje relevantnih pitanja o upotrebi jezika te načina na koji je na njih moguće odgovoriti istraživanjima u okviru područja psihologije jezika.
Sadržaj
 1. Uvod u istraživanja jezika: povijesni pregled i metode u psihologijskim istraživanjima jezika.
 2. Definicija jezika. Jezik kod životinja.
 3. Biološke, kognitivne i socijalne osnove jezika.
 4. Usvajanje jezika: fonološki razvoj, razvoj semantike i sintakse.
 5. Usvajanje drugog jezika i dvojezičnost.
 6. Percepcija jezika: vidno prepoznavanje riječi, čitanje i razumijevanje govora.
 7. Razumijevanje jezika: značenja riječi, rečenice i teksta.
 8. Produkcija jezika i govor.
 9. Poremećaji produkcije i razumijevanja jezika.
 10. Struktura jezičnog sustava i odnos sa sustavima pamćenja.
 11. Jezik i reprezentacija znanja.
 12. Uloga jezika u perceptivnim i kognitivnim procesima. Jezik i mišljenje.
 13. Utjecaj kulture na jezik.
 14. Novija istraživanja jezika u psihologiji.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Kreirati eksperiment iz područja psihologije jezika.
 2. Opisati područja primjene spoznaja iz psihologije jezika te objasniti važnost istraživanja jezika za područja primijenjene psihologije.
 3. Prepoznati uredan jezični razvoj od onog koji odstupa od uobičajenih obrazaca te identificirati glavne poremećaje vezane uz jezik.
 4. Opisati na koji način je jezik važan za proučavanje kognitivnih funkcija u različitoj životnoj dobi, kod zdravih pojedinaca i kod pojedinaca oboljelih od nekih psihičkih poremećaja.
 5. Objasniti ulogu kulture u razvoju i upotrebi jezika.
 6. Objasniti usvajanje jezika i reprezentaciju jezika u mozgu te jezične procese u dječjoj i odrasloj dobi.
 7. Analizirati proces usvajanja stranog jezika.
 8. Usporediti razumijevanje govora i razumijevanje pisanog teksta.
 9. Analizirati ulogu jezika u ljudskom mišljenju.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit, seminarski radovi.

Obavezna literatura
 1. Carroll, D. W. (2007). Psychology of Language. Belmont CA: Thompson Wadsworth Inc.
Dopunska literatura
 1. Harley, T. A. (2010). Talking the Talk. Language, Psychology and Science. New York: Psychology Press.
 2. Pinker, S. (2007). The Language Instinct: How the Mind Creates Language. New York: Harper Perennial.
 3. Pinker, S. (2007). The Stuff of Thought: Language as a Window into Human Nature. London: Penguin Books

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar