Naziv
Psihologija ličnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
7
Šifra
51230
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
45
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Cilj kolegija je omogućiti studentima stjecanje znanja iz psihologije ličnosti. Kolegij neće biti usmjeren na stare, tzv. "velike" teorije ličnosti, već na suvremene modele i teme koje su trenutno dominantne u području. Apsolviranjem kolegija studenti će biti upoznati s osnovnim metodološkim pristupima u psihologiji ličnosti te različitim suvremenim temama u području. To će ih osposobiti za praćenje literature i razumijevanje logike istraživanja u području psihologije ličnosti, te koristiti u njihovoj kasnijoj specijalizaciji u različitim područjima primijenjene psihologije.
Sadržaj
 1. Uvod u psihologiju ličnosti (definicija ličnosti, razine analize ličnosti, povijest i struktura područja, velike teorije i suvremena područja istraživanja u psihologiji ličnosti)
 2. Metode istraživanja u psihologiji ličnosti (pristupi usmjeren na individualne i na grupne razlike, izvori podataka o ličnosti, metode istraživanja ličnosti, prednosti i slabosti pojedinih metoda)
 3. Crte ličnosti i taksonomije crta (teorijsko određenje osobine ličnosti, metode za određivanje najvažnijih osobina ličnosti, teorijski modeli i taksonomije crta ličnosti: Eysenckov, Cattellov i Pet-faktorski model, Kružni modeli ličnosti).
 4. Teorijski problemi i problemi mjerenja u psihologiji ličnosti (osobine ličnosti i predviđanje ponašanja, situacionizam, interakcionizam i osobinska psihologija ličnosti, agregacija i predviđanje, mjerenje ličnosti unutar pojedinih osobinskih teorija, samoprocjene i procjene).
 5. Stabilnost i promjene osobina ličnosti (teorijsko određenje pojmova "kontinuitet" i "promjena" ličnosti, metodološki problemi pri istraživanju stabilnosti i promjena ličnosti, rezultati istraživanja u tom području).
 6. Fiziološke osnove osobina ličnosti (fiziološke osnove Eysenckovih dimenzija ličnosti, osjetljivost na nagrade i kazne: Grayeva teorija ličnosti; biološka osnova temperamenta: Cloningerova teorija ličnosti; traženje uzbuđenja: Zuckermanova teorija ličnosti).
 7. Evolucijski pristup u psihologiji ličnosti (evolucija i osnovni psihički mehanizmi, individualne razlike i evolucija, pet-faktorski model i rješavanje evolucijski relevantnih adaptivnih problema).
 8. Genetika ponašanja i psihologija ličnosti (kvantitativna i molekularna genetika, metode genetike ponašanja: istraživanja blizanaca, posvajanja i porodična istraživanja, heritabilnost, najvažniji rezultati bihevioralno-genetičkih istraživanja).
 9. Socio-kognitivni pristup u psihologiji ličnosti (osnovne karakteristike socio-kognitivnog pristupa, kognitivni procesi i ličnost, samoefikasnost)
 10. Ličnost i emocije (usporedba dimenzionalnih modela emocija i dimenzionalnih modela ličnosti, ličnost i subjektivna dobrobit, emocije i procesiranje pozitivnih i negativnih informacija)
 11. Spol, rod i ličnost (razlika između spolnih i rodnih razlika, spolne razlike u ličnosti, maskulinost, femininost i andoginost).
 12. Ličnost i intelektualna kompetencija (ličnost i inteligencija, ličnost i akademski uspjeh, ličnosti i kreativnost)
 13. Kultura i ličnosti (razlike u ličnosti ovisno o karakteristikama različitih kultura, individualizam i kolektivizam, pitanje kulturalne univerzalnosti modela ličnosti).
 14. Ličnost i socijalna interakcija (selekcija, evokacija i taktike manipulacije).
 15. Ličnost i različiti životni ishodi.

Ishodi učenja
 1. Protumačiti temeljne psihičke procese i osobine (percepcija, pamćenje, učenje, motivacija, emocije, ličnost, socijalno ponašanje) te njihove neurobiološke temelje i razvojne mehanizme.
 2. Kritički interpretirati znanstvenu i stručnu literaturu.
 3. Samostalno oblikovati te izložiti usmenu i pisanu prezentaciju rezultata različitih vrsta zadataka stručnjacima u području i laicima.
 4. Povezivati i vrednovati znanstvene spoznaje u psihologiji kao temeljnoj i primijenjenoj znanosti.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, samostalni zadaci, mješovito e-učenje, multimedija i mreža.
Metode ocjenjivanja
Dva kolokvija i/ili pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Larsen, R.J. i Buss, D.M. (2005). Psihologija ličnosti: područja znanja o ljudskoj prirodi. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska literatura
 1. Carver, C.S. and Scheier, M.F.(2004). Perspectives on Personality. Pearson Education.
 2. Pervin, L.A. and John, J.P.(1999). Handbook of Personality: Theory and Research. The Guilford Press.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar