Naziv
Psihologija odgoja i obrazovanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
53604
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti će upoznati glavne pojmove, teorijske modele i metode istraživanja u području učenja i poučavanja. Znanja iz ljudskog razvoja, procesa učenja i optimalnog planiranja poučavanja studentima će služiti za lakše donošenje odluka i vrednovanje svog rada u školskom kontekstu.
Sadržaj
 1. Određenje i ciljevi psihologije obrazovanja.
 2. Primjena teorijskih pristupa procesu učenja u školskom kontekstu - biheviorističke teorije
 3. Primjena teorijskih pristupa procesu učenja u školskom kontekstu - socio-kognitivni i kognitivni modeli
 4. Determinante ishoda učenja: osobine učenika i karakteristike obrazovnog konteksta
 5. Razvojna psihologija - izvori i vrste razvojnih utjecaja.
 6. Kognitivni, jezični, moralni i socio-emocionalni razvoj.
 7. Planiranje poučavanja. Konstruktivistički pristup.
 8. Poučavanje učenja. Samoregulirano učenje.
 9. Vrednovanje ishoda učenja.
 10. Ocjenjivanje. Davanje povratne informacije.
 11. Teorije motivacije u školskom kontekstu. Strategije za poticanje motivacije u učenju
 12. Emocije u školi.
 13. Upravljanje razredom. Oblikovanje pozitivne razredne klime.
 14. Nasilje u školi. Suradnja s roditeljima.
 15. Evaluacija vlastitog rada.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći objasniti ulogu i važnost psihologije obrazovanja u školskom kontekstu.
 2. Studenti će moći primijeniti osnovne teorijske spoznaje glavnih teorijskih pristupa učenju na planiranje procesa poučavanja i održavanje razredne discipline.
 3. Studenti će moći adekvatno planirati ishode učenja te proces poučavanja.
 4. Studenti će moći diskutirati prednosti i nedostatke pojedinih pristupa poučavanju.
 5. Studenti će moći objasniti različite svrhe vrednovanja, usporediti različite tradicionalne i suvremene postupke vrednovanja znanja i vlastitog rada, te adekvatno komunicirati rezultate tog vrednovanja učenicima.
 6. Studenti će se moći kritički osvrnuti na prednosti i nedostatke glavnih pristupa motivaciji za učenje.
 7. Studenti će moći planirati i primjenjivati postupke za utvrđivanje i unapređenje socijalnih odnosa u razredu i uspostavu razredne discipline.
Metode podučavanja
Poučavanje metodom izlaganja.
Poučavanje otkrivanjem.
Poučavanje metodom rasprave.
E-učenje
Suradnički projekti
Individualni i grupni zadaci
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit/Portfolio
Ocjena grupnog seminarskog rada.
Ocjena pripremljene diskusije i aktivnosti na seminaru.

Obavezna literatura
 1. Vizek Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D. (2014). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP.
Dopunska literatura
 1. Zarevski, P. (1996). Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Berk, L. (2007). Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarko: Naklada Slap

Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar