Naziv
Psihologija odrasle dobi i starenja
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
52594
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Kroz kolegij studenti će se upoznati s teorijskim postavkama cjeloživotnog pristupa proučavanja razvoja i relevantnosti te perspektive za proučavanje promjene i kontinuiteta u psihološkim procesima tijekom odrasle dobi. Studenti će razumjeti i razlikovati te kritički moći razmatrati metode i nacrte istraživanja razvoja. Upoznat će se s razvojnim promjenama u fizičkom, senzornom, kognitivnom, emocionalnom i socijalnom funkcioniranju te poteškoćama koje se mogu javiti tijekom odrasle dobi i starenja. Nakon pohađanja kolegija studenti će razumjeti odrednice i mehanizme razvojnih promjena i psihološke adaptacije na biološke promjene, različite socijalne uloge i životne događaje odraslih osoba. Također, pohađanje ovog kolegija trebalo bi ukloniti mitove i predrasude prema starijoj populaciji i procesima starenja te omogućiti studentima da razumiju razvojni status osoba pojedinih razdoblja odrasle dobi i lakše profesionalno i osobno komuniciraju s njima.
Sadržaj
 1. Razvoj moralnosti, traženje smisla života, mudrost.
 2. Ličnost u odrasloj dobi: promjene i stabilnost.
 3. Bliski odnosi u odrasloj dobi: intimni odnosi, brak, roditeljstvo.
 4. Bliski odnosi u odrasloj dobi: braća i sestre, međugeneracijski odnosi, prijateljstvo.
 5. Razvoj karijere, umirovljenje, slobodno vrijeme tijekom odrasle dobi..
 6. Zdravlje, suočavanje sa stresom tijekom životnoga vijeka i prilagodba na starenje.
 7. Kraj života: suočavanje s umiranjem i smrtnim gubicima.
 8. Razvoj odraslih i starenje u suvremenom svijetu: temeljni pojmovi i mitovi o starenju.
 9. Teorijski pristupi razvoju u odrasloj dobi: osnovne postavke pristupa cjeloživotnog razvoja
 10. Teorijski pristupi razvoju u odrasloj dobi: biološke, psihološke, psihosocijalne teorije
 11. Metode proučavanja razvoja u odrasloj dobi i starenja.
 12. Tjelesne promjene u odrasloj dobi i starosti: biološke teorije starenja i promjene u tjelesnim sustavima.
 13. Zdravlje i zdravstvene navike u odrasloj dobi: činitelji dugovječnosti, kronične bolesti, funkcionalno zdravlje i invalidnost.
 14. Kognitivni razvoj u odrasloj dobi: pažnja, percepcija, pamćenje.
 15. Inteligencija u odrasloj dobi: promjene i stabilnost.

Ishodi učenja
 1. Identificirati i kritički vrednovati neke mitove o starijim osobama, stereotipe i predrasude o starenju.
 2. Opisati i usporediti osnovne teorijske pristupe razvoju u odrasloj dobi.
 3. Objasniti osnovne metode i nacrte istraživanja razvoja u odrasloj dobi i starenja kao i njihove prednosti i nedostatke.
 4. Opisati razvojne promjene koje se događaju u odrasloj dobi u aspektima tjelesnog, kognitivnog, emocionalnog, socijalnog i profesionalnog razvoja te mentalnog zdravlja i međusobno ih povezivati i kritički komentirati
 5. Provesti razvojni intervju s osobom odrasle ili starije dobi.
 6. Sintetizirati spoznaje o razvoju u različitim aspektima funkcioniranja kod osoba u pojedinim razvojnim razdobljima odrasle dobi (rana, srednja, kasna odrasla dob).
 7. Prepoznati i primijeniti znanja o razvoju u odrasloj dobi i starosti u analizi životnog puta jednog pojedinca.
 8. Koristiti timski rad i vještine prezentacije u kritičkom razmišljanju o temama razvoja u odrasloj dobi.
Metode podučavanja
Predavanja
Seminarski rad: individualni izvještaj s intervjua i usporedba pojedinca dobne grupe u prezentaciji (grupno)
Radionice
Osvrt na zadanu tjednu temu
Terenska nastava
Multimedija i internet
Metode ocjenjivanja
Ocjena iz svakog kolokvija (dva kolokvija) nosi 30% od ukupne ocjene (ili pismeni ispit koji nosi 60%), individualni rad identifikacija stereotipa i mitova o starenju (5%), ocijena iz osvrta na 2 tjedne teme (5%), osvrt na starenje u književnosti i umjetnosti (5%), a individualni seminarski rad na temu razvojnog intervjua s odraslom osobom (25%). Pratit će se i redovitost pohađanja nastave i aktivnost u radionici i u grupnim raspravama koji su preduvjeti za izlazak na kolokvije/ispit.

Obavezna literatura
 1. Berk, L. (2007). Psihologija cjeloživotnog razvoja (poglavlja 1, 13-19). Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Schaie, K.W. i Willis, S.L. (2001). Psihologija odrasle dobi i starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska literatura
 1. Baltes, P. B., Straudinger, U. M., & Lindenberger, U. (1999). Lifespan psychology: Theory and application to intellectual functioning. Annual Review of Psychology, 50, 471-507.
 2. Baltes, P. B., Reese, H.W. & Lipsitt, L.P. (1980). Life-span developmental psychology. Annual Review of Psychology, 31, 65-110.
 3. Schaie, W. K. (2000). The impact of longitudinal studies on understanding development from young adulthood to old age. International Journal of Behavioral Development, 24 (3), 257-266.
 4. Bjorklund, B. (2015). The Journey of Adulthood. (Eight Edition) New Jersey: Prentice Hall.
 5. Yochim, B.P., Woodhead, E.R. (2018). Psychology of Ageing: A Biopsychosocial Perspective. New York: Springer.
 6. Lacković-Grgin, K., Ćubela Adorić, V. (2006). Odabrane teme iz psihologije odraslih. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar