Naziv
Psihologijski praktikum I
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
7
Šifra
35833
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Auditorne vježbe
60
Laboratorijske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Ciljevi Psihologijskog praktikuma I su da provođenjem psihologijskih individualnih i grupnih eksperimenata: (1) studenti mogu identificirati i objasniti temeljna načela prikupljanja podataka u eksperimentalnim uvjetima, (2) da mogu razlikovati i objasniti primjenu općih i posebnih psihologijskih metoda, postupaka i tehnika u prikupljanju rezultata u eksperimentu i (3) da stečene kompetencije mogu upotrijebiti u samostalnoj interpretaciji prikupljenih podataka uz temeljnu kritičnost u procjeni valjanosti rezultata na temelju planiranog i provedenog mjerenja, (4) da mogu ocijeniti logiku i vrijednost upotrebe statističkih postupaka pri interpretaciji prikupljenih podataka, te (5) napisati znanstveni izvještaj na temelju definiranog problema i prikupljenih i statistički obrađenih rezultata.
Sadržaj
 1. Metodologija ispitivanja osjeta i percepcije u rasponu od temeljnih procesa pri nastanku osjeta pa do složenijih procesa percepcije prostora i vremena. Pojašnjenje budućih vježbi.
 2. Mjerenje apsolutne i diferencijalne osjetljivosti - provedba istraživanja
 3. Apsolutna i diferencijalna osjetljivost - pisanje izvještaja
 4. Primjena metodologije TDS-a u ispitivanju osjetljivosti. Provedba mjerenja.
 5. Primjena metodologije TDS-a u ispitivanju osjetljivosti - pisanje izvještaja.
 6. Ispitivanje uloge procesa pažnje u nastanku osjeta i percepcije. Provedba istraživanja i pisanje izvještaja.
 7. Ispitivanje uvjeta pojave konstantnosti percepcije. Percepcija vremena. Provedba istraživanja.
 8. Konstantnost percepcije - pisanje izvještaja
 9. Ispitivanje percepcije vremena - pisanje izvještaja
 10. Mogućnosti mjerenja ekstrasenzorne percepcije. Ispitivanje perceptivnih varki. Provedba istraživanja
 11. Perceptivne varke - pisanje izvještaja.
 12. Ekstrasenzorna percepcija - provedba mjerenja i pisanje izvještaja.
 13. Perceptivna brzina i zatvorenost. Provedba istraživanja
 14. Perceptivna brzina i zatvorenost - pisanje izjveštaja
 15. Završni izvještaj - rekapitulacija svih vježbi.

Ishodi učenja
 1. Objasniti metodološke uvjete za kvalitetno prikupljanje podataka o određenom istraživačkom problemu kod jednostavnih eksperimentalnih nacrta gdje se ispituje odnos dvije varijable.
 2. Operacionalizirati varijable u mjerenju za svako problemsko područje u istraživanju osjeta i percepcije.
 3. Statistički obraditi i prikazati rezultate istraživanja.
 4. Sadržajno interpretirati dobivene rezultate u okviru jednostavnog postavljenog problema ali i u širem metodološkom i sadržajnom kontekstu konkretnog problema istraživanja.
 5. Napisati završni izvještaj nakon prikupljanja o statističke obrade rezultata prema svim načelima pisanja znanstvenog izvješća.
Metode podučavanja
Laboratorijske vježbe, gdje se prikupljaju podaci povezani s postavljenim problemom vježbe. Svi studenti sudjeluju kao ispitanici. Nakon prikupljanja podataka, u okviru auditornih vježbi studenti samostalno, uz vođenje nastavnika statistički obrađuju i prikazuju prikupljene rezultate. Na kraju na temelju prikupljenih rezultata i postavljenog problema studenti pišu izvještaj koji ima elemente znanstvenog rada.
Metode ocjenjivanja
Studenti će nakon svakog provedenog eksperimenta samostalno obraditi dobivene podatke te na temelju njih napisati završno izvješće u formi znanstvenog rada. Ti se izvještaji ocjenjuju, a temeljem tih ocjena i prema unaprijed definiranim kriterijima formira se ukupna završna ocjena na predmetu.

Obavezna literatura
 1. Bujas, Z. (1981). Uvod u metode eksperimentalne psihologije. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Goldstein, E.B. (2011). Osjeti i percepcija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Petz, B. (2001). Uvod u psihologiju. Jastrebarsko: „Naklada Slap“.
 4. Sternberg, R.J. (2003). Kognitivna psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 5. Kolesarić, V. (2006). Analiza varijance u psihologijskim istraživanjima. Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.
Dopunska literatura
 1. Bundy, A.C., Lane, S.J., & Murray, E.A. (2002). Sensory integration. Theory and Practice (2nd edition). Philadelphia: F.A. Davis Company.
 2. Gescheider, G.A. (1997). Psychophysics. Method, Theory, and Application (3rd edition). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar