Naziv
Psihologijski praktikum II
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
7
Šifra
186864
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Auditorne vježbe
60
Laboratorijske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Utvrđivanje kompetencija stečenih na Praktikumu I ponavljanjem provedbe i elaboracije temeljnih metodoloških sadržaja uz veću samostalnost studenata te nadogradnja metodoloških kompetencija kroz opisane sadržaje. U metodološkom smislu naglasak je na usvajanju znanja i vještina složenijih nacrta istraživanja koje se odnose na: (1) korištenje i usporedba nacrta koje koriste nezavisne i zavisne skupine ispitanika s naglaskom na potrebu i mogućnosti eksperimentalne kontrole u takva dva uvjeta prikupljanja podataka; (2) korištenje složenijih (faktorijalnih) nacrta s dvije i više nezavisnih varijabli te prepoznavanje mogućnosti i potrebe osiguravanja unutarnje valjanosti u složenijim nacrtima istraživanja (s više razina NV i više NV) i to operacionalizacijom NV, mjerenjem ZV i kontrolom relevantnih čimbenika; (3) samostalno definiranje kako problema istraživanja tako i istraživačkih hipoteza na temelju problema istraživanja (razlikovanje istraživačkih i statističkih hipoteza); (4) samostalni odabir odgovarajućeg statističkog postupka pri odgovoru na postavljeni problem te samostalna i adekvatna interpretacija rezultata sa stajališta istraživačke hipoteze; (5) usavršavanje pisanja i oblikovanja znanstvenog izvještaja; (6) usvajanje specifičnih znanja iz područja učenja i pamćenja.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij: Eksperimentalni nacrti i tehnike mjerenja u istraživanjima temeljnih zakonitosti stjecanja vještina i pamćenja
 2. Metode za ispitivanje pamćenja (priprema eksperimenta i prikupljanje podataka)
 3. Usporedba metoda za ispitivanje pamćenja
 4. Položaj čestice u nizu i učenje: efekt mjesta u seriji
 5. Kartkoročno i radno pamćenje (priprema eksperimenta i prikupljanje podataka)
 6. Pretraživanje kratoročnog pamćenja
 7. Vidno radno pamćenje
 8. Dugoročno pamćenje (priprema eksperimenta i prikupljanje podataka)
 9. Specifičnost kodiranja i dugoročno pamćenje
 10. Konstruktivna priroda pamćenja
 11. Učenje (priprema eksperimenta i prikupljanje podataka)
 12. Spontana organizacija pri učenja simboličkog materijala
 13. Dubina procesiranja i učenje
 14. Zaboravljanje (priprema eksperimenta i prikupljanje podataka)
 15. Zaboravljanje i eksperimentalni nacrt retroaktivne inhibicije

Ishodi učenja
 1. Objasniti metodološke uvjete za kvalitetno prikupljanje podataka o određenom istraživačkom problemu kod složenih eksperimentalnih nacrta gdje se ispituje odnos dvije varijable.
 2. Usporediti zavisne, nezavisne i mješovite eksperimentalne nacrte istraživanja
 3. Definirati prednosti, nedostatke i metode osiguranja unutarnje valjanosti eksperimentalnih nacrta istraživanja
 4. Samostalno definirati probleme i hipoteze istraživanja u području učenja, pamćenja i mišljenja
 5. Samostalno odabrati adekvatan statistički postupak za analizu podataka
 6. Samostalno interpretirati dobivene rezultate
 7. Usavršavanje pisanja znanstvenog izvještaja
 8. Usvajanje specifičnih znanja iz područja učenja, pamćenja i mišljenja
Metode podučavanja
Laboratorijske vježbe na kojima se prikupljaju podaci povezani s postavljenim problemom vježbe. Svi studenti sudjeluju kao ispitanici. Nakon prikupljanja podataka, u okviru auditornih vježbi studenti samostalno, uz vođenje nastavnika statistički obrađuju i prikazuju prikupljene rezultate. Na kraju na temelju prikupljenih rezultata i postavljenog problema studenti pišu izvještaj koji ima elemente znanstvenog rada.
Metode ocjenjivanja
Studenti će nakon svakog provedenog eksperimenta samostalno obraditi dobivene podatke te na temelju njih napisati završni izvještaj u formi znanstvenog rada. Ti se izvještaji ocjenjuju, a temeljem tih ocjena i prema unaprijed definiranim kriterijima formira se ukupna završna ocjena na predmetu.

Obavezna literatura
 1. Sternberg, R.J. (2003). Kognitivna psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Rathus, S.A. (2001). Temelji psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Zarevski, P. (2001). Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 4. Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap
Dopunska literatura
 1. Bujas, Z. (1981). Uvod u metode eksperimentalne psihologije. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Atkinson, R.L. i dr. (1993). Introduction to Psychology. New York: Harcourt Brace College Publishers.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar