Naziv
Psihološka procjena djece
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
160756
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Vježbe u praktikumu
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj ovog kolegija je upoznati sa specifičnostima psihološke procjene djece u odnosu na procjenu odraslih kao i upoznati studente s osnovnim načelima, pristupima i metodama njezine provedbe. Uz to cilj je i kod studenata razviti neke vještine psihološke procjene djece kao što su osnove provođenja intervjua s djecom i roditeljima, opažanje i psihološkoe testiranje djece. Konačno, na kolegiju će se studenti upoznati s nekim specifičnim metodama i instrumentima procjene pojedinih aspekata dječjeg razvoja i funkcioniranja, a trebaju naučit i kako prikazivati rezultate psihološke procjene u obliku mišljenja ili nalaza poštivajući etička načela.
Sadržaj
 1. Određenje, pristupi, vrste i konteksti psihologijske procjene djece.
 2. Pristupi klasifikaciji poremećaja u djetinjstvu i pregled čimbenika psihopatologije.
 3. Pregled klasifikacija poremećaja u djetinjstvu
 4. Metode psihologijske procjene djece: opažanje
 5. Metode psihologijske procjene djece: intervju s djetetom i intervju s roditeljima
 6. Metode psihologijske procjene djece: testiranje
 7. Metode psihologijske procjene djece: ekspresivne i projektivne tehnike
 8. Procjena obiteljskog konteksta razvoja djeteta
 9. Trijažni postupci procjene djece
 10. Procjena socio-emocionalnog funkcioniranja i adaptivnog ponašanja djeteta.
 11. Procjena razvoja djece dojenačke i predškolske dobi
 12. Procjena intelektualnog razvoja i statusa djeteta
 13. Neuropsihologijska procjena djece
 14. Formuliranje preporuka na temelju rezultata procjene i Načela pisanja psihologijskog mišljenja i nalaza
 15. Etička pitanja psihologijske procjene djece.

Ishodi učenja
 1. Opisati, razlikovati i klasificirati psihičke i razvojne poremećaje u djetinjstvu i adolescenciji. .
 2. Opisati, razlikovati i klasificirati te pravilno odabrati metodu psihologijske procjene različitih aspekata dječjeg razvoja.i funkcioniranja
 3. Opisati i razlikovati specifičnosti psihološke procjene djece u odnosu na procjenu odraslih.
 4. Odabrati prikladna psihodijagnostička sredstva za procjenu pojedinih aspekata dječjeg funkcioniranja.
 5. Primijeniti metodu intervjua s djetetom, intervjua s roditeljem, tehniku nedovršenih rečenica, tehniku testiranja, i tehniku upitnika u procjeni djeteta.
 6. Pripremiti podatke prikupljene procjenom djeteta za pisanje psihologijskog mišljenja i nalaza
 7. Napisati nalaz/mišljenje o procjene djeteta.
Metode podučavanja
Predavanje, seminari, vježbe, terenske vježbe, demonstracije, multimediji
Metode ocjenjivanja
Tijekom izvođenja nastave znanje će se provjeravati putem samostalnih i grupnih pismenih radova o psihologijskim mjernim instrumentima, te ocijenjivanjem izvještaja i psihologijskog mišljenja o provedenoj procjeni jednog djeteta, a po završetku nastave pismenim i usmenim ispitom.

Obavezna literatura
 1. Mash, E.R., Wolfe, D.A.(2007). Abnormal Child Psychology. Thomson Wadsworth. Poglavlje. 4. 73 -108 str.
 2. Kamphaus, R.W., Campbell, J.M. (2006). Psychodiagnostic assessment of children. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.Wenar C. (2003). Razvojna psihopatologija i psihijatrija. Jastrebarsko: Naklada Slap.(Pog. 16).
 3. Morrison, J., Anders, T.F. (2001). Interviewing children and adolescents. New York: The Guilford Press.
 4. Blau, T. H. (1991). The psychological examination of the child. New York: John Wiley and Sons, Inc.
 5. Davison G.C., Neale J.M. (1999). Emocionalni poremećaji i poremećaji ponašanja u djetinjstvu i adolescenciji, u knjizi Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Jastrebarsko: Naklada Slap, str. 491-525.
 6. Galić, S. (2002). Neuropsihologijski testovi i baterije testova za primjenu u dječjoj dobi, u knjizi Neuropsihologijska procjena. Jastrebarsko: Naklada Slap, str. 309-341.
Dopunska literatura
 1. Sattler, J. M. (2001). Assessment of children: Cognitive Applications. San Diego: J. M. Sattler Publisher.
 2. Sattler, J. M. (2001). Assessment of children: Behavioral and Clinical Applications. San Diego: J. M. Sattler Publisher.
 3. Saklofske, D.H., REynolds, C.R., Schwean, V.L. (2013). The Oxford Handbook of Child Psychological Assessment

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar