Naziv
Psihometrija
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117745
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Program kolegija osposobljava polaznike za primjenu psihometrijske teorije u rješavanju problema u izradi, validaciji i evaluaciji psihodijagnostičkih instrumenata i njihovoj upotrebi; očekuje se da studenti nakon odslušanog kolegija mogu kritički prosuđivati vrijednost i upotrebljivost mjernih instrumenata namijenjenih psihologijskim istraživanjima i praksi s obzirom na metrijska svojstva izvedena pod nekim od postojećih modela teorije testova.
Sadržaj
 1. Opći modeli konstrukcije kompozitnih testova i skala (klasična teorija testova, teorija uzoraka iz domene ponašanja, teorija odgovora na zadatke (IRT));
 2. Koraci u izradi kompozitnog testa; analiza metrjskih svojstava testa;
 3. Analiza i izbor zadataka; Osobine čestica u odnosu na metrijska svojstva kompozitnih testova;
 4. Struktura testa i osobine ukupnih testovnih rezultata;
 5. Uvod u modernu teoriju testova – teorija odgovora na zadatke: osnovne pretpostavke i modeli;
 6. Teorija odgovora na zadatke: Procjene parametara, Koncept informacije u okviru TOZ;
 7. Teorija odgovora na zadatke: analiza i izrada testa; primjeri primjene TOZ;
 8. Usporedba Klasične teorije testova i Teorije odgovora na zadatke
 9. Modeli temeljeni na klasičnoj teoriji testova (KTT): model paralelnih, tau-ekvivalentnih i kongeneričkih testova
 10. Generalizacije klasične teorije testova u kontekstu modela latentnih varijabli;
 11. Teorija latentnih stanja i crta (LST);
 12. analize specifičnih izvora varijabilitieta testovnih rezultata u kontekstu modela temeljenih na KTT i LST;
 13. demonstracija problema nepristranosti testovnih rezultata u kontekstu modela LST;
 14. Primjene testiranja: selekcijski problem. Test kao selekcijsko sredstvo;
 15. Teorija donošenja odluka; strategije odlučivanja u selekcijskoj situaciji; regresijski model i metoda kritičnih točaka.

Ishodi učenja
 1. objasniti temeljne pojmove i pretpostavke glavnih teorija testova;
 2. razlikovati modele u osnovi izrade, razvoja i evaluacije mjernih postupaka;
 3. razlikovati osnovne korake u izradi i razvoju mjernih postupaka u skladu s pretpostavkama klasične teorije testova i teorije odgovora na zadatke;
 4. preispitati čimbenike koji mogu utjecati na valjanost i prikladnost interpretacija testovnih rezultata u ovisnosti o svrsi ili okolnostima testiranja;
 5. odabrati prikladan mjerni postupak za zadanu svrhu mjerenja;
 6. kritički ocijeniti raspoložive validacijske podatke o upotrebljivosti izabranih instrumenata u konkretnim okolnostima;
 7. osmisliti i obrazložiti postupak primjene i ishoda testiranja za određenu svrhu.
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz predavanja - u klasičnom i interakcijskom obliku, te auditorne, laboratorijske i kompjutorske vježbe, pri čemu obaveze studenata uključuju i grupni rad, rasprave i izlaganja, kao i izrade domaćih zadaća
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja provodi se kontinuirano tijekom semestra - kroz praktično rješavanje zadataka u okviru vježbi, praćenje aktivnosti studenata na nastavi, pismene domaće zadaće, pismene i/ili usmene kolokvije te ispitom nakon odslušanog kolegija.

Obavezna literatura
 1. Povjerenstvo za standarde pedagoškog i psihološkog testiranja AERA, APA i NCME (2005). Standardi za pedagoško i psihološko testiranje. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Hambleton,R.,K., Swaminathan,H., Roges,H.,J. (1991). Fundamentals of Item Response Theory. Sage Publications, Newbury Park. Poglavlje 1: Background (str. 1-6) i Poglavlje 2: Concepts, models and Features (str. 7.- 31.)
 3. Crocker,L., Algina,J. (1986). Introduction to Classical and Modern Test Theory. Harcourt Brace Jovanovic, Fort Worth. Poglavlje 4: Process of Test Construction (str. 66-85.).
 4. Kulenović, A. & Buško, V. (2005). Latentne osobine i stanja: O jednoj generalizaciji klasične teorije testova. Suvremena psihologija, 8, 2, 133-146.
 5. Anastasi, A. & Urbina, S. (2003). Psychological testing (7. izdanje). New York: MacMillian. Poglavlje 2: Technical and methodological Principles (str.48-202) i Poglavlje 3: Ability testing (str. 271-322).
 6. Petz., B. (1981). Izabrana poglavlja iz osnova psihometrije. Društvo psihologa Hrvatske, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Nunnally, C..J., Bernstein, I.H. (1994). Psychometric Theory; McGraw-Will, New York. Poglavlje 8: Construction of Conventional Tests (str. 293-334.)
 2. Crocker,L., Algina,J. (1986). Introduction to Classical and Modern Test Theory. Harcourt Brace Jovanovic, Fort Worth. (Poglavlje 15: Introduction to Item Response Theory) (str. 339.-375.)

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar