Naziv
Rad s udžbenicima njemačkog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
118026
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Osposobljavanje studenata za rad s udžbenicima i digitalnim medijima u nastavi njemačkog kao stranog jezika.
Sadržaj
 1. Analiza udžbenika, sastavni dijelovi, koncepcija i oprema
 2. Prilagođenost starosnoj dobi i kognitivnim sposobnostima učenika, inkluzija (prilagođavanje nastavnih materijala)
 3. Predviđeno vrijeme obrade i planiranje
 4. Ciljevi učenja po pojedinim lingvističkim razinama i komunikacijskim funkcijama
 5. Struktura lekcije
 6. Gramatička progresija. Način obrade gramatike (prezentacija, vježbe, postupci slobodne primjene)
 7. Vokabular (izbor i prezentacija, razlikovanje pasivnog i aktivnog vokabulara, tipovi vježbi)
 8. Međukulturni sadržaji
 9. Vrste tekstova
 10. Ciljano razvijanje receptivnih i produktivnih vještina
 11. Razrada jedne nastavne cjeline: određivanje ciljeva, sadržaja, postupaka obrade i izbor medija
 12. Vremensko planiranje, koncipiranje pojedinih satova po fazama
 13. Vježbe i zadaci
 14. Digitalni alati i aplikacije u nastavi njemačkog kao stranog jezika
 15. Sinteza i evaluacija

Ishodi učenja
 1. analizirati, uspoređivati i kritički evaluirati udžbenike, njihove sastavne dijelove te koncepciju udžbenika i pojedinih lekcija
 2. utvrditi prilagođenost udžbenika učenikovoj dobi, kognitivnim sposobnostima i inicijalnoj situaciji u razredu
 3. analizirati i samostalno izraditi vježbe i zadatke, koristiti se njima sukladno progresiji učenika te ih po potrebi prilagoditi učenicima s posebnim potrebama
 4. koristiti digitalne alate i aplikacije u poučavanju i učenju njemačkog kao stranog jezika
 5. pored jezične kompetencije razvijati kod učenika međukulturne kompetencije i jezičnu svjesnost
Metode podučavanja
Izlaganja, analize primjera, prezentacije, diskusije, simulacije slučaja, grupni i individualni rad, praktične vježbe, uz uporabu računala i interneta kod tih postupaka.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni zadaci u toku semestra, seminarski rad ili prezentacija. Sudjelovanje na nastavi.

Obavezna literatura
 1. Heyd, Gertraude (1990): Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt/M.: Diesterweg
 2. Storch, Günther (2001): Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. München: Fink, 2. izd. (odabrana poglavlja)
 3. Blažević, Nevenka (2007) Grundlagen der Didaktik und Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište Rijeka.
 4. Bimmel/Kast/Neuner (1997): Deutschunterricht planen. Arbeit mit Lehrwerkslektionen. München: Goethe-Institut.
 5. Fäcke, Christiane; Mehlmauer-Larcher, Barbara (2017): Fremdsprachliche Lehrmaterialien - Forschung, Analyse und Rezeption, Peter Lang Edition
 6. Fery, Renate und Raddatz, Volker (2000) Lehrwerke und ihre Alternativen, Peter Lang
 7. von Brand, Tilman; Radvan, Florian (Hg.) (2019): Handbuch Lehr und Lernmittel für den Deutschunterricht, Hannover: Klett, Kallmeyer. (odabrana poglavlja)
 8. Rösler, Dietmar; Würffel, Nicola (2014): Lernmaterialien und Medien, dll 5, München: Klett-Langenscheidt.
Dopunska literatura
 1. Weigmann, Jürgen (1992): Unterrichtsmodelle für Deutsch als Fremdsprache. München: Hueber
 2. Wicke, Rainer E. (1993): Aktive Schüler lernen besser. Klett.
 3. udžbenici po izboru studenata
 4. Biechele, Markus & Padrós, Alicia (2003). Didaktik der Landeskunde. Fernstudieneinheit 31. Berlin/München: Langenscheidt
 5. Petravić, Ana (2016) Međukulturna kompetencija u nastavi stranih jezika. od teorijskih koncepata do primjene, Zagreb: Školska knjiga

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij