Naziv
Razdoblja i vrste slovenske književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
77970
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Ciljevi kolegija ili očekivani ishodi učenja su upoznavanje studenata s oblicima i tradicijom modernizma u južnoslavenskim književnostima XX. stoljeća, s osobitim obzirom na slovensku i hrvatsku (u poredbenom smislu) književnost (poeziju, prozu i dramu), esejistiku i književnu kritiku. Kolegij je namijenjen prvenstveno studentima studija južne slavistike u svrhu proširenja korpusa tekstova iz slovenske književnosti, njihova kompetentnog tumačenja i (s)nalaženja na internetu, a kao izborni daje pregled i tumačenja kanonskih tekstova slovenskoga modernizma. U seminarima se analiziraju važniji tekstovi autora i vrsta slovenskoga modernizma, komentiraju prijevodi i čitaju studentski seminarski radovi o antologijskim pjesmama, kanonskim proznim i dramskim djelima te o esejističko-kritičkim tekstovima, nastalima od 1900. do 1950. godine. Izbor je ograničen, prije svega, djelima koja su prevedena na hrvatski (bosanski ili srpski) jezik.
Sadržaj
 1. Uvodnim predavanjima predstavlja se osnovna literatura te se daje globalni prikaz novije slovenske književnosti (pitanja periodizacije, glavni predstavnici i djela, rodovi i vrste, poredbeni pregled s hrvatskom i bosanskom književnosti).
 2. Okvirni dogovor oko tema seminarskih radova; prikazivanje i komentar obavezne i dopunske literature.
 3. - razdoblje moderne (novi romantizam, naturalizam, simbolizam i impresionizam) - referati iz povijesti književnosti moderne
 4. - Ivan Cankar (kratka proza, roman Na klancu) - referati o izabranim Cankarovim tekstovima
 5. - Ivan Cankar (roman Hiša Marije Pomočnice, novelistika) - referati i rasprave o izabranim romanima
 6. - kontekst književnosti modernizma (moderna i ekspresionizam) - opus i kritička recepcija Otona Župančiča i Alojza Gradnika - referati i seminarske analize
 7. - predavanje: Tumačenje ekspresionističkoga teksta - odnos impresionizma i ekspresionizma u slovenskom pjesnišvu
 8. - kontekst književnosti ekspresionizma i avangarde- opus i kritička recepcija Srečka Kosovela - referati i seminarske analize
 9. - slovenska omladinska književnost - Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba - referati, aspekti školske interpretacije
 10. - slovenska međuratna novelistika: socijali realizam (Miško Kranjec: Tri novele), kritika Josipa Vidmara, Juš Kozak: Maske
 11. - novele i romani Vladimira Bartola (Al Araf, Alamut) - koreferati o pojedinim novelama, odnosno aspektima romana
 12. - kolokvij: kraći test s naglaskom na tumačenje tekstova Ivana Cankara, Srečka Kosovela i Vladimir Bartola
 13. - aspekti egzistencijalizma i obnove modernizma (Slavko Grum, Edvard Kocbek, Ciril Kosmač) - poezija i proza Edvarda Kocbeka
 14. - «druga moderna» ili obnova modernizma, nove književne vrste i generacije, zaostali referati o izabranim tekstovima
 15. - slovenski esej, književna kritika i znanost o književnosti (glavni predstavnici, najznačajnije teorijsko-metodološke smjernice) - referati o izabranim esejistima i književnim kritičarima- prijevodi-korekture gradiva seminara predstavljenog na internetu (Wikipedija na slovenskom i sl.)

Ishodi učenja
 1. klasificirati i opisati književnopovijesna razdoblja, definirati stilske formacije, periode i pravce
 2. opisati i tumačiti osnovne kanonske tekstove slovenske književnosti prve polovice 20. stoljeća
 3. objasniti sličnosti i razlike te odnose slovenske književnosti prema južnoslavenskima
 4. integrirati steneča znanja iz metodologije književne povijesti u praksu interpretacije
 5. povezati stečena znanja sa znanjima iz druge književnosti na studiju i/ili iz druge studijske grupe
 6. objasniti dinamiku razdoblja i vrsta u pojedinom periodu kao i u duljem vremenskom razdoblju
 7. klasificirati i opisati književnopovijesna razdoblja i osnovne književnostilske formacije u odabranim južnoslavenskim književnostima, pa i u književnosti druge studijske grupe
 8. opisati i analizirati temeljne kanonske tekstove odabranih južnoslavenskih književnosti, odnosno književnosti slobodno izabrane studijske kombinacije
 9. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike te odnose između odabranih književnosti u njihovu južnoslavenskom kontekstu
Metode podučavanja
Naročita pozornost u predavanjima posvećuje se teorijskim aspektima povijesti nacionalne književnosti, s naglaskom na suodnose razdoblja, književnih opusa i vrsta, kanonskih tekstova i pisaca, a u seminarima se analiziraju tekstovi pojedinih autora; osim toga, otvara se i mogućnost korištenja slovenske Wikipedije (u redakciji M. Hladnika).
Metode ocjenjivanja
Semestralnim kolokvijem testira se početno poznavanje novije slovenske književnosti i moderne analize, a prilozima za seminarsku interpretaciju (kraćim referatima) prati se čitanje i tumačenje analiziranih tekstova. Oba načina kontrole u funkciji su intenzivnijega studiranja te pomažu određivanju obostranih očekivanja studenata i nastavnika.

Ispitne obaveze: Održan referat (predan pisani koncept ili prezentacija) te usmeni ispit iz gradiva analizirana u seminarima (najmanje 5 do 8 pisaca, odnosno ključnih djela ili ciklusa pjesama).

Obavezna literatura
 1. Janko Kos, Pregled slovenskega slovstva, DZS, 2002. (str. 195-358).
 2. Slovenski roman, Mednarodni simpozij Obdobja – Metode in zvrsti, Ur. Miran Hladnik in Gregor Kocijan, Ljubljana, 5.-7. december 2002., Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Ljubljana, 2003. (selektivno – o analiziranim romanima), kao i na: http://www.centerslo.net/l2.asp?L1_ID=4&L2_ID=38&LANG=slo
 3. Franc Zadravec, Slovenski roman 20. stoletja, I-III, Murska Sobota-Ljubljana, 1997., 2002. i 2005. (selektivno – o analiziranim romanima)
 4. Irena Novak Popov, Sprehodi po slovenski poeziji, Maribor: 2003. (o Župančiču i Edvardu Kocbeku)
 5. Alojzija Zupan Sosič, Na pomolu sodobnosti ali o književnosti in romanu, Maribor: Litera, 2011. (o romanu Alamut)
Dopunska literatura
 1. Anton Slodnjak, Slovensko slovstvo, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1968.
 2. Jože Pogačnik i Franc Zadravec, Istorija slovenačke književnosti, Nolit, Beograd, 1973.
 3. Marija Mitrović, Pregled slovenačke književnosti, Izdavačka knjižnica Z. Stojanovića, Sremski Karlovci - Novi Sad, 1995.
 4. Klemen Lah/Andreja Inkret, Slovenski literarni junaki, Mali leksikon, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2002.
 5. Izabrane slovenske drame, Izbor Branko Hećimović, Znanje, Zagreb, 1982.
 6. Krešimir Nemec, Svet brez maske, U: Juš Kozak, Novele, Slovenska matica, Ljubljana, 1984.
 7. Marko Juvan, Vezi besedila, Literatura, Ljubljana, 2000.
 8. Irena Novak Popov, Sprehodi po slovenski poeziji, Litera, Maribor, 2003.
 9. Miran Hladnik, Slovenski zgodovinski roman, Filozofska fakulteta: Ljubljana, 2009.
 10. Nova slovenska lirika (Radoslav Dabo/Janko Kos), Konzor, Zagreb, 2002. (izabrani tekstovi)

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar