Naziv
Receptivna i produktivna tekstna kompetencija II
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
95363
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
45
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Usavršavanje receptivne i produktivne kompetencije u govornom i pismenom izrazu. Utvrđivanje morfološke, sintaktičke, semantičke i stilističke kompetencije radi razvijanja prevodilačke vještine.
Sadržaj
 1. ponavljanje gramatičkog sadržaja; rad s tekstom; usmeni referat
 2. diskusija o određenoj temi; rad s tekstom; usmeni referat
 3. usmeno prevođenje različitih vrsta tekstova na hrvatski i njemački
 4. pismeno prevođenje različitih vrsta tekstova na oba jezika
 5. pismeno prevođenje različitih vrsta tekstova na oba jezika
 6. ponavljanje gramatičkog sadržaja; rad s tekstom; usmeni referat
 7. prevođenje suvremene stručne knjige s njemačkog govornog područja na hrvatski
 8. korištenje argumenata u obrazlaganju i raspravi
 9. ponavljanje gramtičkih i leksičkih sadržaja u usmenom i pismenom obliku
 10. ponavljanje gramatičkog sadržaja; rad s tekstom
 11. ponavljanje gramatičkog sadržaja; rad s tekstom; usmeni referat
 12. ponavljanje gramatičkog sadržaja; rad s tekstom; usmeni referat
 13. ponavljanje gramatičkog sadržaja; rad s tekstom; usmeni referat
 14. ponavljanje gramatičkog sadržaja; rad s tekstom; usmeni referat
 15. ponavljanje gramatičkog sadržaja; rad s tekstom; usmeni referat

Ishodi učenja
 1. raščlaniti i sažeti sadržajno i jezično zahtjevne tekstove na njemačkom jeziku
 2. upotrijebiti morfološki, sintaktički, semantički i stilistički ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog njemačkog i hrvatskog jezika
 3. usmeno i pismeno preoblikovati složene gramatičke strukture iz zadanih tekstova
 4. definirati stručne pojmove iz zadanih tekstova
 5. pismeno prevesti tekstove za koje nisu potrebna stručna znanja s njemačkog jezika na hrvatski i s hrvatskog na njemački
 6. usmeno prevesti tekstove za koje nisu potrebna stručna znanja s njemačkog jezika na hrvatski i s hrvatskog na njemački
 7. prepoznati i objasniti jezične i kulturološke specifičnosti hrvatskog i njemačkog govornog područja
 8. koristiti argumente u obrazlaganju i raspravi
Metode podučavanja
pojedinačni, grupni rad, rad u paru i frontalna nastava
Metode ocjenjivanja
Dva pismena rada, čitanje, sažimanje i usmeno prevođenje stručne knjige s njemačkoga govornog područja, stalna provjera pisanih radova, redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje, pismeni ispit kao uvjet za pristupanje usmenom ispitu, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. autentični njemački i hrvatski tekstovi
 2. Duden Deutsches Universalwörterbuch
 3. Hansen-Kokoruš, Matešić, Pečur-Medinger, Znika, Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus 2005.
 4. Helbig/Buscha, Deutsche Grammatik, Langenscheidt 2001.
 5. Helbig/Buscha, Übungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt 2000.
 6. Skender Libhard, Crnko Gmaz, Texte unter der Lupe – was und wie, Übungsbuch für Germanistikstudenten, Leykam international 2010
 7. Hall/Scheiner, Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch 2000, Neubearbeitung
 8. Buscha, Raven, Szita: Erkundungen C2. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch, Schubert-Verlag 2014.
Dopunska literatura
 1. Rodek, Njemačko-hrvatski poslovni rječnik, Masmedia 2004.
 2. Rodek, Hrvatsko-njemački poslovni rječnik, Masmedia 2009.
 3. Schade, Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften, Erich Schmidt Verlag.
 4. Földeak, Sag`s besser! (Teil 1, Teil 2), Hueber Verlag 2003.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar