Naziv
Rimska književnost republikanskoga razdoblja
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
64253
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Pojmovno određenje rimske književnosti i njezina vremenska protežnost; periodizacijska shema. Grčka i etrurska uloga u oblikovanju rimske kulture. Književnost arhajskoga razdoblja (240-80. pr. Kr.) Žanrovski inventar: epika (Livije Andronik, Nevije, Enije); komedija (Plaut, Terencije); tragedija (Pakuvije, Akcije); historiografska i govornička proza (analisti, Katon Stariji); satira (Lucilije). Književnost kraja republike (80-30. pr. Kr.); Ciceron, Varon, Katul i neoterici, Lukrecije, mimografi.
Sadržaj
 1. Pregled kolegija. Literatura. Prvi pristup rimskoj književnosti
 2. Predmoderna civilizacija. Osnovni problemi antičke književnosti. Klasičnost. Fragmentarnost. Izvornost: zašto rimska književnost? Publika i objavljivanje. Autori i pokrovitelji. Naraštaji. Uzori i utjecaji. Koncentracija i mašta ljudi antike.
 3. Kazalište. Tragedija. Plaut
 4. Terencije
 5. Molitve. Natpisi. Ep. Epigram. Satira
 6. Lukrecije
 7. Katul
 8. Katon Stariji
 9. Ciceron: život, govorništvo
 10. Ciceron: filozofija. Pisma
 11. Analisti. Cezar
 12. Salustije
 13. Kornelije Nepot
 14. Varon. Tehnički pisci
 15. Zaključak

Ishodi učenja
 1. navesti osnovne podatke o povijesnoj pozadini kulturnih fenomena rimske književnosti republikanskoga razdoblja
 2. definirati razdoblja rimske književnosti i prikazati periodizacijsku problematiku
 3. definirati književne žanrove karakteristične za rimsku književnost republikanskoga razdoblja
 4. opisati dijakronu sliku rimske književnosti republikanskoga razdoblja
 5. prepoznati kulturni i povijesni kontekst obrađenih autora
 6. primijeniti znanja o antičkoj civilizaciji i kulturi u usporedbi sa suvremenim kulturnim fenomenima
 7. samostalno pronalaziti potrebnu stručnu literaturu i pomagala na hrvatskom i na stranim jezicima te njome se ispravno koristiti
 8. kritički procjenjivati i interpretirati stručnu literaturu
 9. argumentirano se, pismeno i usmeno, izraziti o temama vezanim uz pitanja rimske književnosti republikanskoga razdoblja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Vratović, V., "Rimska književnost" u: Povijest svjetske književnosti 2, ur. V. Vratović, str. 189-245, Zagreb 1977.
Dopunska literatura
 1. Bricko, M.; Novaković, D.; Salopek, D.; Šešelj, Z.; Škiljan, D.: Leksikon antičkih autora, ur. D. Škiljan, Zagreb 1996. (obrađivani autori)
 2. Rutherford, Richard] Classical Literature: a Concise History. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd. 2008
 3. Tronski, Josif Mojsejevič i Miroslav Kravar. Povijest antičke književnosti. Zagreb : Matica Hrvatska. 1951

Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar