Naziv
Rimska književnost: Rimska satira
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
51427
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Uočavanje egzemplarne pozicije rimske satire kao žanra koji nije preuzet od Grka; proširivanje leksika (vokabular invektive i poruge); uvid u društvenu pozadinu koja generira satiričku produkciju.
Sadržaj
 1. (Predavanje) književnoteorijska određenja satire i satiričnoga; povijest naziva; satira kao izvorna književna vrsta u Rimu / (Seminar) Hor. Sat. I,6
 2. Lucilije (1) / Hor. Sat. I, 6
 3. Lucilije (2) / Hor. Sat. I, 6
 4. Varon i menipska satira / Hor. sat. I, 9
 5. Horacije (1) / Juv. III
 6. Horacije (2) / Juv. III
 7. Horacije (3) / Juv. III
 8. Perzije (1) / Juv. III
 9. Perzije (2) / Juv. X
 10. Perzije (3) / Juv. X
 11. Juvenal (1) / Juv. X
 12. Juvenal (2) / Juv. X
 13. Juvenal (3) / Pers. I
 14. Satira u hrvatskom latinizmu: Damjan Beneša / Pers. I
 15. Satira u hrvatskom latinizmu: Junije Rastić / Pers. I

Ishodi učenja
 1. nabrojati najvažnije predstavnike rimske satire i njihova djela
 2. nabrojati najvažnije predstavnike satire u hrvatskoj novolatinskoj književnosti i njihova djela
 3. kritički prosuđivati o pojedinim žanrovskim pojavnostima u književnosti rimske satire u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 4. izraziti svojim riječima specifičnosti žanra rimske satire u kontekstu povijesti latinske književnosti
Metode podučavanja
Rimska se satira, osim kroz predavanja, upoznaje na odabranim tekstovima Lucilija, Horacija, Perzija i Juvenala. Studenti čitaju tekstove i uočavaju i analiziraju njihove žanrovske karakteristike, kao i njihov odjek u novovjekovnoj latinskoj književnosti.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. latinski tekstovi Horacija, Perzija i Juvenala
 2. V. Vratović, Rimska književnost. u: Povijest svejtske književnosti 2, Zagreb, 1977.
Dopunska literatura
 1. Hooley, Daniel M.: Roman satire, Malden, MA : : Blackwell Pub., (2007.) .
 2. The Cambridge companion to Roman satire, Cambridge : : Cambridge University Press, (2005.) .

Izborni predmet na studijima
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar