Naziv
Romski jezik 4
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
4
Šifra
147528
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Primjeniti znanje stečeno u trećem semestru i koristiti sintaksu i strukturu romskog padežnog sustava.
Sadržaj
 1. Rečenica, klasifikacija, vrste
 2. Tradicionalna podjela rečenica
 3. SubjektPredikat
 4. Složene rečenice
 5. Pravopis (ortografija) i interpunkcija u romskom jeziku
 6. Struktura romskog padeženog sustava
 7. Primjena padeža i njihova značenj
 8. Nominativ
 9. Genitiv
 10. Dativ
 11. Akuzativ
 12. Vokativ
 13. Instrumental
 14. Lokativ
 15. Ablativ

Ishodi učenja
 1. Koristiti sintaksu u romskom jeziku
 2. Analizirati strukturu romskog padežnog sustava
 3. Razlikovati padeže u romskom jeziku
 4. Konstruirati rečenice koristeći se padežnim oblicima
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja, seminare koje se temelje na diskusiji o pročitanoj literaraturi koja se obrađuje i stuentskih prezentacija. Na vježbama analiziraju se primjeri obrađenog materijala.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Demir, Ljatif and Demir, Fatime eds. Lavustik./Rečnik. Romani-makedonikani. Makedonikani-Romani. Romsko-makedonski. Makedonsko-romski. Skopje: Romski kulturni i edukativni centar “Darhija”, 2010.
 2. Demir, Ljatif and Durmiš, Nevsija eds. Gramatika romskoga jezika. Zagreb: Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH “Kali Sara”, 2012.
 3. Demir, Ljatif and Demir, Fatime eds. Gramatika e romane čhibakiri, RKEC Darhia, Skopje 2010
Dopunska literatura
 1. Djurić, Rajko. Gramatika e rromane čhibaki/Gramatika romskog jezika (Beograd: Otkrovenje, 2005).
 2. Djurić, Rajko. Standardizacija romskog jezika. Sarajevo: Udruženje Kali Sara Romski Informativni Centar, 2012.

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 4. semestar