Naziv
Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
2
Šifra
36753
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je upoznati studente s poviješću rumunjskih zemalja - Transilvanije, Vlaške i Moldavije u srednjem i ranom novom vijeku, jer je ona od značaja za cjelovitije razumijevanje regionalnog i europskog konteksta hrvatske srednjovjekovne i ranonovovjekovne povijesti, .Cilj je time popuniti prazninu u edukaciji povjesničara i stručnjaka srodnih disciplina na Filozofskom fakultetu, s obzirom da je rumunjska povijest ranije izostavljana iz nastave srednjovjekovne i ranonovovjekovne povijesti te je stručnoj i široj javnosti bivala gotovo posvema nepoznata.
Sadržaj
 1. Rumunji kao posebna etnička grupa. Rani srednji vijek. Izvori rumunjskoga feudalizma. Rane rumunjske političke tvorevine. Razvijeni srednji vijek. Uspostava ugarske vlasti u Transilvaniji.
 2. Kolonizacija Transilvanije. Političke strukture Rumunja južnije od Karpata u razvijenom srednjem vijeku. Pobuna pod vodstvom Litovoja. Utemeljenje Vlaške. Učvršćenje Vlaške pod Basarabovim nasljednicima. Političko i vjersko stanje istočno od Karpata u 12. i 13. stoljeću. Bogdan I i utemeljenje Moldavije.
 3. Učvršćenje Moldavije pod Bogdanovim nasljednicima. Značenje utemeljenja neovisnih rumunjskih kneževina. Srednjovjekovna rumunjska civilizacija između Bizanta i zapadnoga svijeta. Srednjovjekovne društvene grupe. Seljački ustanak 1437. godine. Ustanak Jurja Dozse.
 4. Feudalno društvo u Vlaškoj i Moldaviji. Gradovi. Srednjovjekovna država u Vlaškoj i Moldaviji. Niže plemstvo i skupštine staleža. Crkva u srednjovjekovnim rumunjskim društvima.
 5. Organizacija Crkve u rumunjskim zemljama. Dijeljenje pravde. Vojna organizacija. Međunarodni odnosi i pojava osmanske opasnosti. Mircea Stari i njegovi nasljednici.
 6. Aleksandar Dobri i njegovi nasljednici. Aleksandar Aldea i Vlad Dracul; traganje za ravnotežom moći. Janko Hunjadi i obrana kršćanstva.
 7. Vlad III Ţepeş Drakula. Stjepan Veliki. Kraj križarskoga doba.
 8. Rumunjska kultura i društvo u 15. stoljeću. Vlaška i Moldavija pod osmanskim vrhovništvom. Petar Rareş i njegovi nasljednici. Ivan Hrabri i oživljavanje protuosmanskoga otpora. Transilvanija kao autonomni principat.
 9. Kultura u 16. stoljeću. Mihael Hrabri i prvo ujedinjenje rumunjskih zemalja.
 10. Rani novi vijek. Počeci opadanja osmanske moći. Političko stanje u rumunjskim kneževinama tijekom 17. stoljeća. Transilvanija kao promotor jedinstva rumunjskih zemalja.
 11. Radu Şerban. Dvije političke formule Porte. Protugrčka reakcija. Matija Basarab i Vasile Lupu – dvije sjajne vladavine. Učvršćenje odnosa među rumunjskim kneževinama. Tragovima Mihaela Hrabrog.
 12. Režim plemstva između projekta i stvarnosti. Protofanariotski eksperiment. Opadanje osmanske moći. Transilvanija pod habsburškom vlašću.
 13. Crkvena unija s Rimom među Rumunjima u Transilvaniji. Pregovori transilvanskih Rumunja s Bečom. Početak fanariotskog doba.
 14. Barokna osjećajnost u kulturi i umjetnosti. Fanariotske reforme.
 15. Istočno pitanje i rumunjske kneževine. Ivan Inocent Micu-Clain i borba za prava Rumunja u Transilvaniji. Horein ustanak 1784. godine. "Supplex Libellus Valachorum". Kraj "razdoblja kulture". Samuel Brukenthal.

Ishodi učenja
 1. identificirati osnovne probleme interpretacije povijesnih događaja i procesa rumunjske srednjovjekovne i ranonovovjekovne povijesti
 2. proizvesti samostalne zaključke o pojedinim događajima i procesima rumunjske srednjovjekovne i ranonovovjekovne povijesti
 3. prosuditi o vrijednosti pojedinih povijesnih interpretacija rumunjskih zemalja u srednjem i ranom novom vijeku
 4. objasniti razvoj i značaj karakterističnih oblika političke, gospodarske, društvene i kulturne organizacije rumunjskih zemalja u srednjem i ranom novom vijeku
 5. procijeniti značaj ključnih prekretnica i promjena u srednjovjekovnoj i ranononovjekovnoj povijesti rumunjskih zemalja
Metode podučavanja
predavanja, samostalni zadaci, mentorski rad, terenska nastava
Metode ocjenjivanja
zbirna ocjena pismenog ispita, pohađanja nastave i samostalnih zadataka

Obavezna literatura
 1. Borislav Grgin, Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku, FF press, Zagreb 2006, 108 str.
Dopunska literatura
 1. Peter F. Sugar, Southeastern Europe under Ottoman Rule, 1354-1804, University of Washington Press, Seattle-London 1993, str. 113-167.
 2. ean W. Sedlar, East Central Europe in the Middle Ages 1000-1500, University of Washington Press, Seattle-London 1994, passim (vidjeti index na str. 528-556).
 3. Kurt W. Treptow (ur.), A History of Romania, The Center for Romanian Studies, The Romanian Cultural Foundation, Iaşi 1996, str. 51-227.
 4. http://vlib.iue.it/hist-romania/ancient.html#Medieval-History
 5. http://vlib.iue.it/hist-romania/modern.html#Modern-History

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar