Naziv
Ruralno graditeljstvo i stanovanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
51749
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim karakteristikama i metodologijom istraživanja ruralnog prostora s naglaskom na kulturnim krajolicima, graditeljskom nasljeđu i kulturi stanovanja. Pritom se prate povijesne i suvremene pojave u razdoblju od 19. stoljeća do suvremenosti, i njihov utjecaj na izgrađeni i prirodni okoliš u ruralnom prostoru.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija i studentskim obavezama. Objašnjenje seminarskih obaveza – istraživanje ruralnog krajolika, naselja i arhitekture.
 2. Osnovni pojmovi: ruralni prostori, ruralnost, ruralni krajolik, seoska naselja, arhitektura, stanovanje. Terminologija, klasifikacije, tipologije.
 3. Povijest i pristupi istraživanju ruralnih prostora, naselja, arhitektura i stanovanja.
 4. Izvori i metodologija za istraživanje seoskih naselja, arhitektura i stanovanja
 5. Ruralni prostor, graditeljstvo i stanovanje: drvo
 6. Ruralni prostor, graditeljstvo i stanovanje: drvo
 7. Ruralni prostor, graditeljstvo i stanovanje: zemlja
 8. Ruralni prostor, graditeljstvo i stanovanje: zemlja
 9. Ruralni prostor, graditeljstvo i stanovanje: kamen
 10. Ruralni prostor, graditeljstvo i stanovanje: kamen
 11. Tipski arhitektonski projekti za ruralni prostor. Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ i asanacija sela. Poslijeratne obnove. Planirana naselja. Tipske građevine (društveni domovi i dr.)
 12. Odnos arhitekture i lokalnih/regionalnih graditeljskih tradicija – primjeri iz 19. i 20. st. Suvremena arhitektura u ruralnim prostorima. Ekološko/prirodno graditeljstvo
 13. Očuvanje i regeneracija seoskih naselja i arhitekture u suvremenosti; zaštićene građevine i područja, muzeji na otvorenom, kulturni krajolici.
 14. Očuvanje i regeneracija seoskih naselja i arhitekture u suvremenosti; Napuštenost (eng. abandonment) ruralnog prostora. Turizam. Modernizacija i digitalizacija ruralnog prostora (pametna sela). Obrazovanje.
 15. Završna izlaganja. Ponavljanje za ispit.

Ishodi učenja
 1. nabrojati i opisati osnovne pojmove i koncepte u istraživanju ruralnog prostora, arhitekture i stanovanja
 2. prepoznati i nabrojati pojedince (ustanove i izdanja) istaknute po istraživanjima ruralne arhitekture i stanovanja
 3. -navesti i opisati osnovne karakteristike ruralne arhitekture i stanovanja u Hrvatskoj
 4. -navesti i opisati osnovnu metodologiju istraživanja ruralnih prostora, arhitekture i stanovanja
 5. -osmisliti i provesti jednostavno kvalitativno istraživanje na temu ruralne arhitekture i stanovanja
 6. poznavati i primijeniti smjernice Etičkog kodeksa Hrvatskog etnološkog društva pri istraživanju
 7. prikupljati i kritički analizirati literaturu o temama koje obrađuju ruralni prostor, arhitekturu i stanovanje
 8. koristiti stručnu i znanstvenu literaturu u osmišljavanju i provođenju kvalitativnog istraživanja tema vezanih za ruralni prostor, arhitekturu i stanovanje
Metode podučavanja
Predavanje, diskusije, istraživanje
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. ASQUITH, Lindsay i Marcel VELLINGA (ur.). 2006. Vernacular Architecture in Twenty-First Century. Theory, education and practice. London i New York, Taylor & Francis.
 2. CARTER, Thomas i Elizabeth COLLINS CROMLEY. 2005. Invitation to Vernacular Architecture: A Guide to the Study of Ordinary Buildings and Landscapes. Knoxville, University of Tennessee Press.
 3. ČAPO ŽMEGAČ, Jasna, MURAJ, Aleksandra, VITEZ, Zorica, GRBIĆ Jadranka i Vitomir BELAJ. 1998. Etnografija. Svagdan i blagdan hrvatskog puka. Zagreb, Matica Hrvatska.
 4. Etički kodeks Hrvatskog etnološkog društva, http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/o-nam/eticki-kodeks-hed-a/
 5. FREUDENREICH, Aleksandar. 1972. Kako narod gradi na području Hrvatske: Zapažanja - snimci i crteži arhitekata. Zagreb: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.
 6. ICOMOS. 1999. Charter on the built vernacular heritage, https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/vernacular_e.pdf
 7. LONČAR, Sanja i Marcel VELLINGA, Marcel. 2020. Rural Regeneration. In Architectural Regeneration, Aylin Orbasli i Marcel Vellinga (ur.). Hoboken, Chichester, Wiley Blackwell, 145-167.
 8. LUKIĆ, Aleksandar. 2012. Mozaik izvan grada. Tipologija ruralnih i urbaniziranih naselja Hrvatske. Samobor, Meridijani.
 9. MUIR, Richard. 2007. How to read a village. London, Ebury Press.
 10. MUIR, Richard. 1981. Shell Guide to Reading a landscape. London, Michael Joseph LTD.
 11. OLIVER, Paul (ur.). 1997. Encyclopedia of the Vernacular Architecture of the World.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar