Naziv
Ruski jezik za akademske potrebe 3
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
78171
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Predstavljanje sadržaja i osnovnih ciljeva kolegija. Utvrđivanje studentskih obveza. Upute za korištenje literature, e-rječnika i internetskih izvora (yandex.ru, rambler.ru, ru.wiktionary.org, udarenieru.ru).
 2. Komparacija pridjeva i priloga. Slušanje i čitanje ruske narodne bajke Три медведя: primjena komparativa i superlativa, usvajanje novog vokabulara vezanog uz temu. Gledanje videomaterijala: Три медведя – YouTube (obrnuta učionica).
 3. Složene rečenice (veznici что, чтобы, потому что, поэтому). Odnosna zamjenica который, -ая, -ое, -ые. Upravni i neupravni govor. Uvježbavanje neupravnog govora na primjerima (gramatički zadaci). Primjena u govoru: slušanje, čitanje i prepričavanje teksta Букеты. Širenje vokabulara.
 4. Dativ jednine i množine imenica i zamjenica (ponavljanje). Pogodbene rečenice (veznici если, если бы). Čitanje i prepričavanje teksta (dijaloga) na temu kako učiti strani jezik (техника обратного перевода) te usvajanje novog vokabulara.
 5. Glagoli учить, учиться, изучать, заниматься. Ponavljanje akuzativa imenica i zamjenica. Usvajanje vokabulara vezanog za studij i studiranje: В университете. Prevođenje kraćih tekstova na ruski jezik.
 6. Imperativ. Uvježbavanje oblika na primjerima – gramatički zadaci i tekst: Советы иностранцам в России. Primjena u govoru: davanje uputa i savjeta kolegama.
 7. Ponavljanje komparacije priloga i pridjeva. Tekst (dijalog): Как мы выглядим¬? Opisivanje fizičkog izgleda osobe. Primjena osnovnih jezičnih konstrukcija u svakodnevnim komunikacijskim situacijama. Tekst: Иван Петрович получил письмо. Pisanje dužeg e-maila uz primjenu novousvojenog vokabulara (struktura pisma, stilske razlike).
 8. Kratki oblici pridjeva. Opisivanje karaktera osobe (sinonimi, antonimi), usvajanje novog vokabulara. Razvijanje navike korištenja rječnika (Internet). Priprema za pisanu provjeru: ponavljanje obrađenih gramatičkih cjelina kroz opisivanje djela (portreta) poznatih ruskih slikara – internetski izvori.
 9. Pisana provjera
 10. Brojevi u datumima (ponavljanje). Какого числа и года? Redni brojevi. Planiranje aktivnosti. Ponavljanje genitiva jednine, Instrumentala i lokativa imenica, pridjeva i zamjenica s prijedlozima. Čitanje i prepričavanje kratkih tekstova. Primjena usvojenih konstukcija u svakodnevnim komunikacijskim situacijama.
 11. Prijedlozi (mjesto). Glagoli стоять, лежать, висеть. Uvježbavanje upotrebe glagola na primjerima (gramatički zadaci)i. Slušanje i čitanje teksta: История о необычном доме. Opisivanje djela (interijeri) ruskih slikara – internetski izvori.
 12. Prijedlozi (smjer). Glagoli ставить (поставить), класть (положить), вешать (повесить). Uvježbavanje upotrebe glagola na primjerima (gramatički zadaci) i tekstu: Иван Петрович отвечает Сирпе. Pisanje sastavka: Opis moje radne sobe.
 13. Ponavljanje gramatičkih i leksičkih struktura – priprema za pisanu provjeru.
 14. Pisana provjera. Usmena izlaganja na zadanu temu.
 15. Usmena izlaganja ne zadanu temu

Ishodi učenja
 1. Koristiti tehnike čitanja stručne/znanstvene literature na ruskom jeziku.
 2. Prepoznati uvriježene načine strukturiranja stručnog/znanstvenog teksta od organizacije cjeline teksta do organizacije paragrafa.
 3. Koristiti strukture rečenica svojstvene akademskom diskursu.
 4. Sažeti i izložiti sadržaj slušnog materijala.
 5. Napisati sažetak stručnog/znanstvenog teksta.
Metode podučavanja
Metoda razgovora, pitanja i odgovora, demonstracije, istraživanja, suradničkog i samostalnog učenja.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 %
Pisanje zadaća 5 %
Usmeno izlaganje 30 %
Kolokviji 30 %
Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. Чернышов С.И., Чернышова А.В. Поехали 2.2 Санкт-Петербург: Златоуст, 2014
 2. Миллер, Л.В.; Политова, Л.В.; Рыбакова, И.Я. Жили-были – 12 уроков русского языка. Базовый уровень Санкт-Петербург: Златоуст, 2015
 3. Бондарь Н.И., Лутин С.А. Как спросить? Как сказать? Москва: Русский язык. Курсы, 2013
 4. Хавронина, С.А., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях Москва: Русский язык. Курсы, 2015
Dopunska literatura
 1. Poljanec Radoslav F. Ruska gramatika za svakoga, Zagreb: Školska knjiga, 2013
 2. Антонова, В.Е., Нахабина Н.Н., Сафронова М.В., Толстых А.А. Дорога в Россию 2. Санкт-Петербург: Златоуст, 2011
 3. Овсиенко Ю.Г. Русский язык. Cредний этап 2. Москва: Русский язык. Курсы, 2015
 4. Hrnjak A. Шаг за шагом. Zagreb: Knjigra, 2010
 5. Vježbe i materijali s internetskih stranica

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar