Naziv
Ruski jezik za akademske potrebe 4
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
78188
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.
Sadržaj
 1. Participi (glagolski pridjevi) aktivni. Tvorba aktivnog participa prezenta i aktivnog participa perfekta. Uvježbavanje oblika na primjerima (gramatički zadaci). Čitanje i prepoznavanje participa u odlomcima iz stručnih/znanstvenih tekstova (članaka).
 2. Participi (glagolski pridjevi) pasivni. Tvorba pasivnog participa prezenta i pasivnog participa perfekta. Uvježbavanje oblika na primjerima (gramatički zadaci). Čitanje i prepoznavanje participa u u odlomcima iz stručnih/znanstvenih tekstova (članaka). Tekst: Выпускники Московского университета.
 3. Čitanje teksta: Татьянин день (День российского студенчества). Ponavljanje – priprema za pisanu provjeru.
 4. Pisana provjera. Kratki esej – iznošenje mišljenja.
 5. Usmena izlaganja.
 6. Usmena izlaganja
 7. Akademsko pisanje – uvodne riječi i osnovni izrazi (konektori) koji se koriste u pisanju eseja (izražavanje mišljenja, stavova, slaganja ili neslaganja, argumentiranje, zaključivanje). Pisanje kratkog eseja – iznošenja mišljenja o određenim tvrdnjama.
 8. Buduće vrijeme glagola (razlika u tvorbi НСВ – СВ): jednostavno buduće vrijeme. Uvježbavanje oblika na primjerima (gramatički zadaci) i primjena u govoru. Čitanje teksta (dijaloga) uz odabir ispravog oblika glagola u zagradama.
 9. Brojevi – izražavanje vremena. Konstrukcije s prijedlozima с, до (по). Glagolski prilozi. Uvježbavanje oblika na primjerima (gramatički zadaci) i prepoznavanje u tekstu. Videomaterijal: Деепричастный оборот – YouTube (obrnuta učionica).
 10. Neodređene čestice –то, -нибудь, кое-. Neodređene zamjenice. Uvježbavanje oblika na primjerima (gramatički zadaci). Gledanje videomaterijala: Неопределенные местоимения и наречия – Internetski izvori. Čitanje teksta (pisma). Pisanje sažetka.
 11. Negacija ни- i не-: prefiksi kojima se označava nijekanje. Uvježbavanje usvojenih gramatičih i leksičkih cjelina u govoru i pismu. Tekst: Выходной день студента. Priprema za pisanu provjeru.
 12. Pisana provjera. Genitiv množine imenica i brojeva. Tema: grad (Sankt-Peterburg i Zagreb). Čitanje teksta: О Петербурге i uvježbavanje gramatičkih oblika. Usvajanje vokabulara i njegova primjena u svakodnevnim komunikacijskim situacijama.
 13. Gledanje videomaterijala o Sankt-Peterburgu i/ili moskovskoj podzemnoj željeznici – internetski izvori, uvježbavanje genitiva množine imenica. Usvajanje vokabulara i njegova primjena u svakodnevnim komunikacijskim situacijama.
 14. Povratni glagoli (ponavljanje) u aktivnim konstrukcijama. Uvod u pasivne konstrukcije. Glagoli s pasivnim značenjem. Uvježbavanje oblika na primjerima – gramatički zadaci i videomaterijal (internetski izvori). Izražavanje pasivnog značenja pomoću refleksivnopasivnih oblika u govoru.
 15. Pasivne konstrukcije (глаголы НСВ – СВ). Uvježbavanje oblika na primjerima – gramatički zadaci i videomaterijal (internetski izvori). Čitanje i prepoznavanje pasivnih konstrukcija u stručnom/znanstvenom tekstu.

Ishodi učenja
 1. Argumentirano raspravljati o stručnim temama na ruskom jeziku.
 2. Održati izlaganje na stručnu temu.
 3. Napisati sažetak stručnog teksta/rada na ruskom jeziku.
 4. Skicirati i napisati esej na stručnu temu.
Metode podučavanja
Metoda razgovora, pitanja i odgovora, demonstracije, istraživanja, suradničkog i samostalnog učenja.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 %
Pisanje zadaća 5 %
Usmeno izlaganje 30 %
Kolokviji 30 %
Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. Чернышов С.И., Чернышова А.В. Поехали 2.2 Санкт-Петербург: Златоуст, 2014
 2. Миллер Л.В., Политова, Л.В., Рыбакова, И.Я. Жили-были – 12 уроков русского языка. Базовый уровень. Санкт-Петербург: Златоуст, 2015
 3. Бондарь Н.И., Лутин С.А. Как спросить? Как сказать? Москва: Русский язык. Курсы, 2013
 4. Хавронина, С.А., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях Москва: Русский язык. Курсы, 2015
Dopunska literatura
 1. Poljanec Radoslav F. Ruska gramatika za svakoga, Zagreb: Školska knjiga, 2013
 2. Антонова, В.Е., Нахабина Н.Н., Сафронова М.В., Толстых А.А. Дорога в Россию 2. Санкт-Петербург: Златоуст, 2011
 3. Овсиенко Ю.Г. Русский язык. Cредний этап 2. Москва: Русский язык. Курсы, 2015
 4. Hrnjak A. Шаг за шагом. Zagreb: Knjigra, 2010.
 5. Vježbe i materijali s internetskih stranica

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar