Naziv
Samopoimanje i samopredstavljanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
95304
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Ovladavanje temeljnim teorijskim perspektivama i empirijskim nalazima koji se odnose na pojam o sebi i načine samopredstavljanja.Razumijevanje čimbenika koji utječu na samopoimanje te kako je samopoimanje povezano s ponašanjem u različitim situacijama i s različitim osobama. Proširivanje repertoara samoprezentacijskih strategija.
Sadržaj
 1. Samopoimanje: Definicija samopoimanja i te sličnosti i razlike od srodnih konstrukata.
 2. Razvojne i socijalizacijske razlike u sadržaju samopoimanja.
 3. Samopoimanje u širem društvenom kontekstu. Izvori samospoznaje.
 4. Struktura samopoimanja:Tradicionalna podjela samopoimanja: kognitivni, afektivni i aktivni self. (Deskriptivni, evaluacijski i motivacijski aspekt samopoimanja.)
 5. Kognitivni aspekt samopoimanja: Sheme o sebi. Svijest o sebi i samoprocjena. Diferencijacija i integracija samopoimanja.
 6. Samopoštovanje: Struktura i razina samopoštovanja.
 7. Eksplicitna i implicitna samoevaluacija.
 8. Novi konstrukti u području samopoimanja. Narcizam. Samosuosjećanje. Teorija upravljanja strahom.
 9. Osnovni motivi samopoimanja: samoprocjenjivanje, samouzdizanje i samopotvrđivanje.
 10. Samouzdižuće pristranosti, efekt iznadprosječnosti, nerealistični optimizam, obrambeni pesimizam, lažni konsenzus. Samoregulacija.
 11. Samopredstavljanje: Samopoimanje i interpersonalno ponašanje. Samomotrenje. Privatna i javna svijest o sebi.
 12. Individualne razlike u usmjerenosti na sebe i sposobnostima samopredstavljanja. Samopredstavljanje i osobine ličnosti.
 13. Strategije samopredstavljanja s obzirom na željeni cilj. Samootežavanje.Teorija strateškog samopredstavljanja.
 14. Samopredstavljanje i društvene mreže.
 15. Seminari

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći navesti teorijske perspektive iz područja samopoimanja te objasniti njihove postavke.
 2. Studenti će moći objasniti strategije samopredstavljanja i prepoznati ih na primjeru te svaku strategiju povezati s ciljem koji se nastoji postići.
 3. Studenti će moći objasniti kako je samopoštovanje povezano s ponašanjem u različitim situacijama.
 4. Studenti će moći odabrati adekvatne mjere samopoštovanja s obzirom na njihove prednosti i nedostatke te cilj istraživanja.
 5. Studenti će moći kritički prosuđivati metode korištene u istraživanjima samopoštovanja i samopoimanja.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, individualni zadaci
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja provodi se tijekom nastave kroz različite individualne i grupne zadatke te pismenim ispitom nakon odslušanog predmeta.
Konačna ocjena formira se na temelju pismenog ispita, seminarskog rada te zadaća koje student treba predati tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Jelić, M. (2012). Nove spoznaje u istraživanjima samopoštovanja: konstrukt sigurnosti samopoštovanja. Društvena istraživanja, Vol.21, 2 (116), str.443-463
 2. Lacković-Grgin, K. (1994). Samopoimanje mladih. Jastrebarsko: Naklada Slap
 3. Tesser, A. i Schwartz, N. (Ur) (2003). Blackwell Handbook of Social Psychology: Intraindividual Processes. Blackwell Publishing
 4. Sedikides, C. i Spencer, S.J. (2007). The Self. New York: Psychology Press
 5. Snyder, M. (1987). Public Appearance/private realities. New York: W.H.Freeman and Company
 6. Kernis, M.H. (2006). Self-Esteem: Issues and Answers. Psychology Press
Dopunska literatura
 1. Baumeister, R.F. (1993). Self-Esteem: The puzzle of low self-regard. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum.
 2. Ferrari, M. i Sternberg, R.J. (1998). Self-Awareness: Its Nature and Development. New York: The Guilford Press.
 3. Brewer, M. i Hewstone, M. (2004). Self and Social Identity. Blackwell Publishing
 4. Jelić, M. (2008). Što vidimo u ogledalu? Pojam o sebi i samopoštovanje. U D. Čorkalo Biruški, D. (Ur.). Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori (str. 279. -297). Zagreb: Školska knjiga.
 5. Jelić, M. (2009). Is self-esteem predictor of in-group bias and out-group discrimination? Review of Psychology. 16,1; 9-18
 6. Jelić, M. (2009). Validacija hrvatske verzije Skale socijalnog samopoštovanja. Migracijske i etničke teme, 25, 3, 237-262.
 7. Jelić, M. i Tonković, M. (2009). Test implicitnih asocijacija u ispitivanju samopoštovanja. Psihologijske teme, 18, 1, 183-201
 8. Wood, J.V., Tesser, A. i Holmes, J.G. (2008). The Self and Social Relationships. New York: Psychology Press.
 9. Higgins, E.T. (1987). Self-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review, 94, 319-340.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar