Naziv
Seksualna pedagogija
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
52624
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Uvođenje studenata u područje seksualne pedagogije; upoznavanje s pedagogijskom perspektivom u odnosu roda, seksualnosti i obrazovanja; razvijanje kritičko-pedagoškog pristupa različitim aspektima seksualnosti; usvajanje znanja potrebnih za istraživanje seksualnosti iz pedagogijske perspektive; priprema za implementaciju stečenih znanja u odgojno-obrazovnoj praksi.
Sadržaj
 1. uvodni susret – upoznavanje sa sadržajem kolegija, metodama i oblicima rada u kolegiju, obvezama studenata i načinima vrednovanja u kolegiju
 2. seksualnost, rod i obrazovanje – pedagogijska perspektiva
 3. seksualna pedagogija kao znanstvena disciplina - predmet, područje, povijesni razvoj
 4. seksualno obrazovanje kao dio prava na obrazovanje
 5. Seksualno obrazovanje – povijesni razvoj, pristupi, modeli, metode poučavanja
 6. intersekcijski pristup seksualnosti i rodu
 7. seksualnost i rod u skrivenom kurikulumu
 8. seksualnost i rod u dječjoj dobi – pedagogijska perspektiva
 9. seksualnost i rod u adolescenciji – pedagogijska perspektiva
 10. seksualnost i rod u odrasloj dobi – pedagogijska perspektiva
 11. prevencija rodno i seksualno uvjetovanog nasilja putem obrazovanja
 12. LGBT inkluzivnost u odgoju i obrazovanju
 13. seksualno obrazovanje učenika s posebnim potrebama
 14. medijsko posredovanje roda i seksualnosti – kritičko-pedagoški pristup
 15. pedagogijski pristup istraživanju seksualnosti

Ishodi učenja
 1. primijeniti znanja i razumjeti pojmove seksualni odgoj i obrazovanje, seksualna socijalizacija i seksualna usmjerenja
 2. upoznati se s razvojnim promjena, emocionalnim i socijalnim specifičnostima djece i adolescenata u odnosu na spolnu/rodnu dimenziju
 3. osposobiti se za istraživački rad te steći kompetencije programiranja, analiziranja i vrednovanja spolnog/seksualnog odgoja u školi
 4. opisivati i objasniti suvremene teorijske spoznaje o značaju spolnog odgoja kao jednog od temeljnih činitelja u razvoju osobnosti
 5. razumjeti spolni/seksualni odgoj kao cjelovit i otvoren sustav koji se konstruira u skladu s postojećim kontekstualnim uvjetima
Metode podučavanja
predavanje
seminari i radionice
terenska nastava
samostalni zadaci
mentorski rad
Metode ocjenjivanja
pohađanje nastave
seminarski rad
pismeni ispit
usmeni ispit
istraživanje
esej
projekt

Obavezna literatura
 1. Sielert, U. (2008), Uvod u seksualnu pedagogiju. Educa, Zagreb.
 2. Standardi spolnog odgoja u Europi.Okvir za kreatore političkih odluka, obrazovne i zdravstvene institucije i stručnjake, (2010), Köln: Savezni centar za zdravstveno obrazovanje, BZgA.http://www.azoo.hr/images/izdanja/Standardi_spolnog_odgoja.pdf
 3. Bartulović, M., Kušević, B. (2017), Queeringthe White Picket Fence: a social justice take on heteronormative parenting. MulticulturalEducationReview, 9(1), 11-29.
 4. Bartulović, M., Kušević, B. (2014), Interkulturna homofobija: LGBTIQ (ne)vidljivost u odgojno-obrazovnom kontekstu. Pedagogijska istraživanja, 11(2), 53-68.
 5. Štulhofer, A., Hodžić, A. (2003), Seksualna edukacija u školi: što je s Hrvatskom? Napredak, 144(1): 40-52.
 6. Štulhofer, A., Hodžić, A. (2003), Seksualna edukacija u školi: inozemna iskustva. Napredak, 143(4): 452-461.
 7. Bartulović, M. (2013), Kultiviranje žudnje: tijelo u feminističkoj pedagogiji. U: Hrvatić, N, Klapan, A.(ur.) Pedagogija i kultura: teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti, (str. 72-80), svezak 1., Zagreb, Hrvatsko pedagogijsko društvo.
 8. Hrvatić, N. (2014.), Interkulturalne odrednice seksualne pedagogije, U: Hrvatić, N., Lukenda, A., Pavlović, S., Spajić-Vrkaš, V., Vasilj, M. (ur.) (2014), Pedagogija, obrazovanje i nastava, (str. 321-328), svezak 1., Mostar, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.
Dopunska literatura
 1. Mamula, M. (ur.) (2007), Seksualno nasilje u školama, Zagreb, Ženska soba
 2. Wolf, N. (2008), Mit o ljepoti : kako se prikazi ljepote koriste protiv žena, Zagreb, Naklada Jesenski i Turk.
 3. Herzog, D, (2015), Seksualnost u Europi dvadesetoga stoljeća. Zagreb: Zagreb Pride.

Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar