Naziv
Semantička tipologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
161129
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Semantička tipologija je novo i brzorastuće područje istraživanja u kojemu se spajaju saznanja iz semantike kao jedne od temeljnih lingvističkih disciplina s empirijskim podacima prikupljenim tipološkim istraživanjima jezika. Cilj predmeta je stoga predstaviti studentima nove perspektive u tumačenjima odnosa jezika i mišljenja, jezika i kulture, kao i pitanjima jezičnih univerzalija. Cilj je studente na kolegiju upoznati s temeljnim pojmovima semantičke tipologije, teorijsko-metodološkim okvirom koji ona obuhvaća te na primjerima iz indoeuropskih i neindoeuropskih jezika primjenjivati taj metodološki okvir u tumačenju jezičnih struktura. Predmet je osnova studentima preddiplomskog studija lingvistike za daljnja usmjerenja poredbeno-lingvističkog i kognitivnolingvističkog diplomskog studija, kao i ostalim studentima opće lingvistike te također studentima antropološko-kulturoloških usmjerenja.
Sadržaj
 1. Uvod.
 2. Tipologija i semantika.
 3. Povijesni pregled razvoja semantičke tipologije.
 4. Pitanje značenjskih jezičnih univerzalija.
 5. Tipologija i kognitivna lingvistika.
 6. Leksička tipologija I. Imenovanje i demarkacija značenjskih domena. Rad na odabranoj domeni.
 7. Leksička tipologija I. Imenovanje i demarkacija značenjskih domena. Rad na odabranoj domeni.
 8. Kolokvij 1.
 9. Leksička tipologija II. Leksikalizacija i leksikalizacijski obrasci u jezicima svijeta.
 10. Leksikalizacija i gramatikalizacija.
 11. Gramatičke kategorije i semantička tipologija.
 12. Vrste riječi kao značenjski utemeljene kategorije u jezicima svijeta.
 13. Rad na jezičnoj građi hrvatskog u usporedbi s drugim jezicima.
 14. Kolokvij 2.
 15. Zaključna rasprava.

Ishodi učenja
 1. definirati temeljne pojmove semantičke tipologije
 2. predstaviti semantičku analizu jezične građe iz tipološki različitih jezika
 3. opisati glavne postavke semantičke tipologije kao novoga istraživačkog područja u lingvistici
 4. primijeniti teorijsko-metodološki okvir semantičke tipologije na opis nove jezične građe
 5. kritički vrednovati literaturu i pojmove iz područja semantike i tipologije kao dviju međusobno povezanih znanstvenih disciplina
 6. stručno argumentirati i predstaviti saznanja iz područje semantičke tipologije
Metode podučavanja
predavanja, rasprave, samostalno izlaganje na zadanu temu
Metode ocjenjivanja
kolokviji (pismeni) i ispit (usmeni)

Obavezna literatura
 1. Katunar, Daniela (2017). Semantička tipologija: Značenje u poredbenoj perspektivi. Suvremena lingvistika 84.
 2. Matasović, Ranko (2001). Uvod u poredbenu lingvistiku. Zagreb: Matica Hrvatska
 3. Raffaelli, Ida (2016). O značenju. Uvod u semantiku. Zagreb: Matica Hrvatska
 4. Ullmann, Stephen (1966). Semantic Universals. u: Greenberg, J. H. Universals of Language. MIT Press. 217-62.
 5. Vanhove, Martine (ur.) (2008). From polysemy to semantic change. Towards a typology of lexical semantic associations. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing.
Dopunska literatura
 1. Croft, William. (2001). Radical construction grammar: Syntactic theory in typological perspective. Oxford: Oxford University Press.
 2. Croft, William (2002). Typology and universals. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Dryer, Matthew S., Haspelmath, Martin (ur.) The World Atlas of Language Structures Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
 4. Gumperz, John J. i Stephen C. Levinson (1996). Rethinking Linguistic Relativity: Studies in the social and cultural foundations of language. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Evans, Nicholas (2011). Semantic Typology. u: Jae Jung Song (ur.), The Oxford Handbook of Linguistic Typology. Oxford/New York: Oxford University Press. 504-533.
 6. Talmy, Leonard (2000). Toward a cognitive semantics (Vol. 2). Cambridge, MA: MIT press.
 7. Raffaelli, Ida, Katunar, Daniela, Kerovec Barbara (2019). Lexicalization patterns in color naming: a cross-linguistic perspective. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing.

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar