Naziv
Semantika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
51693
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je kolegija studente upoznati s temeljnim pojmovima semantike te temeljnim modelima semantičkoga opisa, posebice s pojmovima vezanima uz leksičku semantiku kao što su sinonimija, polisemija, antonimija, homonimija itd. Seminarskom nastavom cilj je studente upoznati s praktičnim vidom semantičke analize odabrane jezične građe primjenom različitih modela semantičkoga opisa.
Sadržaj
 1. Uvod. Značenje u jeziku.
 2. Začetci semantike kao suvremene discipline.
 3. Leksem, leksički morfem i leksik.
 4. Semička analiza i europski teorijski kontekst.
 5. Komponencijalna analiza
 6. Semantičko polje u strukturalističkoj semantici
 7. Kolokvij 1.
 8. Kontekstna analiza i enciklopedijsko tumačenje značenja
 9. Od prizora i okvira do FrameNeta
 10. Taksonomije i hijerarhijski ustroj leksika
 11. Međuleksički odnosi
 12. Semantičke promjene i pomaci u značenju
 13. Leksem u odnosu prema svijetu, govorniku i sustavu
 14. Kolokvij 2.
 15. dodatni termin

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti temeljne pojmove discipline.
 2. Nabrojiti temeljne modele semantičkoga opisa.
 3. Analizirati jezičnu građu temeljem jednog od modela semantičkoga opisa.
 4. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 5. argumentirano procijeniti stručnu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku vezanu uz temeljne lingvističke discipline i pravce
 6. obrazložiti razlike između funkcionalnih i formalnih pristupa opisu jezika
 7. prikupljati i klasificirati jezičnu građu za potrebe izrade gramatika, rječnika, leksikona
 8. razlikovati različite lingvističke pristupe i pravce od predstrukturalizma do poststrukturalizma
 9. samostalno oblikovati zaključke o mjestu lingvistike u odnosu na druge bliske znanstvene discipline
 10. stručno argumentirati usmeno i pismeno u raspravama o temeljnim jezičnim pitanjima
Metode podučavanja
predavanja, seminari, rasprave, vježbe na odabranim primjerima
Metode ocjenjivanja
kolokviji (pismeni), ispit (usmeni), seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Raffaelli, Ida (2015). O značenju. Uvod u semantiku. Zagreb: Matica hrvatska.
 2. Cruse, A. (1986) Lexical Semantics, Cambridge University Press, Cambridge.
 3. Lyons, J. (1993) Semantics (I, II), Cambridge University Press, Cambridge.
 4. Ullmann, S. (1983) Semantics – An Introduction to the Science of Meaning, Basil Blackwell
Dopunska literatura
 1. Bréal, M. (1924) Essai d sémantique, Hachette, Pariz.
 2. Pottier, B. (1964) Vers une sémantique moderne ,TraLiLi
 3. Taylor, J. R. (1995) Linguistic Categorization, Prototypes in Linguistic Theory, Clarendon Press
 4. Ullmann, S. (1969) Précis de sémantique fançaise, A. Francke
 5. Wierzbicka, A (1992) Semantics, Culture and Cognition, Oxford University Press.
 6. Bloomfield, L. (1966 [1933]). Language. New York: Taylor & Francis.

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar