Naziv
Semantika talijanskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
118221
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Usvajanje temeljnih pojmova relevantnih za semantički opis talijanskoga leksika i upoznavanje semantičkih mehanizama talijanskoga jezika.
Sadržaj
 1. Što je semantika; različiti pristupi semantici.
 2. Vrste značenja: denotativno i konotativno značenje; leksičko i gramatičko značenje.
 3. Sinonimija: kriteriji za utvrđivanje, naznaka problema.
 4. Polisemija i homonimija.
 5. Antonimija i enantiosemija.
 6. Hiperonimi. Meronimi.
 7. Metafora i metonimija: sinkronijski pristup.
 8. Klasifikacija semantičkih promjena.
 9. Suženje i proširenje značenja.
 10. Elipsa i pučka etimologija.
 11. Tendencije semantičkih promjena u okviru latinskoga leksičkog fonda.
 12. Od vlastite do opće imenice i obratno
 13. Supostavni pristup deonimizaciji.
 14. Semantičko kalkiranje.
 15. Sintagmatski odnosi: restriktivne kolokacije i frazemi.

Ishodi učenja
 1. objasniti i komentirati razliku između značenja i smisla
 2. objasniti i identificirati semantičke promjene te komentirati njhovu ulogu u nastanku polisemije i vezu s jezičnom ekonomičnošću
 3. identificirati i komentirati semantičke odnose paradigmatskog i sintagmatskog tipa
 4. opisati i objasniti konceptualnu metaforu, ilustrirati je talijanskim primjerima u usporedbi s hrvatskim
 5. samostalno istražiti, razlikovati i komentirati deonomastičke postupke u talijanskome jeziku i usporediti ih s hrvatskim
Metode podučavanja
predavanja, power point prezentacija, seminarska izlaganja, seminarski rad, diskusija
Metode ocjenjivanja
domaće zadaće, kolokvij i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Casadei, F., Lessico e semantica, Roma, Carocci, 2005.
 2. Berruto, G., La semantica, Bologna, Zanichelli, s.a.
 3. Dardano, M., ''Lessico e semantica'', u Alberto A. Sobrero (ur.), Introduzione all’italiano contemporaneo. Le strutture, Bari, Laterza, 1993, str. 291-370.
 4. Marello, C., Le parole dell'italiano. Lessico e dizionari, Bologna, Zanichelli, 1996.
 5. Ullmann, S., La semantica. Introduzione alla scienza del significato, Bologna, Il Mulino, 1966.
Dopunska literatura
 1. Simone, R., Fondamenti di linguistica, Roma - Bari, Gius. Laterza & Figli, 1990 (poglavlje ''Semantica'').
 2. Stati, S., ''Lessicologia e semantica'', u G. Holtus / M. Metzeltin / C. Schmitt (ur.), Lexikon der Romanistischen Linguistik, IV, Tübingen, Niemeyer, 1988, pp. 83-93.
 3. Dardano, M., Manualetto di lingustica italiana, Bologna, Zanichelli, 1996 (poglavlje ''La semantica'').
 4. Casadei, F., ''Semantica'', u C. Lavinio (ur.), La linguistica italiana alle soglie del 2000 (1987-1997 e oltre), Roma, Bulzoni, 2002, str. 373-411.
 5. Casadei, F. , Metafore ed espressioni idiomatiche. Uno studio semantico dull'italiano, Roma, Bulzoni, 1996.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar